Gombóc Artúr ebédje

Szerkesztői vélemény a nyilvánosságról, felelősségről és függetlenségről

Az elmúlt napok történései ráirányították a figyelmem arra, hogy egy újság szerkesztése és kiadása során milyen problémák merülhetnek fel, ha az alapító és a kiadó nem ugyanúgy gondolkodnak bizonyos alapvetésekről.

Ezért talán érdemes néhány szót áldozni arra, hogy mi a célja és funkciója egy helyi újságnak.

Történt ugyanis, hogy a TINNYE INFÓ márciusi számában, a tinnyei képviselő-testület idei üléseiről írt beszámolóm Krix Lajos polgármester szerint a szerkesztési irányelveknek nem felel meg. Olyannyira, hogy az újság 2017. március 22-én a terjesztésre átadott március lapszám példányainak visszatartása mellett kiadónkkal az újság szerkesztésére és kiadására vonatkozó szerződés azonnali megszüntetését kezdeményezte.

Nyilvánosság

A képviselő-testületi ülések nyilvános közszereplésnek minősülnek, emiatt a jog teljes körű nyilvánosságot biztosít számukra. És itt a „teljes körű nyilvánosság” valóban az: sok helyen a helyi televízió közvetíti az ülést, régebben még Tinnyén is találkozhattunk hasonlóval a helyi közösségi televízió műsorában.

Azonban úgy tűnik, kis falunkban jelenleg még az is problémák forrása lehet, ha a felelős szerkesztő a nyilvános ülések történéseiről a helyi lapban beszámol.

Pedig a közérdekű adatok nyilvánosságát egyértelműen törvény garantálja (2011. CXII. és számos alkotmánybírósági döntés), de még önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) is érthetően fogalmaz:

„69. §. (3) A Képviselő-testület nyílt üléséről bárki hang-, kép- és video-felvételt készíthet, azokat a résztvevők hozzájárulása nélkül közreadhatja.”

Felelősség

A „felelős kiadó” és „felelős szerkesztő” megnevezésében a „felelős” azt jelenti, hogy ha valamilyen jogszabály sérül a lap szerkesztése vagy kiadása során, azért a szerkesztőnek, ill. a kiadónak kell helyt állnia, azaz vállalnia esetleges hibájáért a felelősséget, és nem a lap alapítójának vagy tulajdonosának.

A sajtótörvény szerint a lap alapítója (tulajdonosa) dönt arról, hogy van-e (legyen-e) egyáltalán újság. Azt is ő határozza meg (és fontos, hogy még az első példány megjelenése előtt), hogy az ő általa választott szerkesztő milyen irányelvek és célok mentén szerkessze az újságot. Ez azért helyes, mert a szerkesztő és a kiadó is láthatja (még a szerződés aláírása előtt), hogy mihez kell tartania magát, és eldöntheti, hogy vállalható-e számára a feladat. Tinnyén ez teljesült, a vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képező, „Tinnyei helyi lap szerkesztésének és kiadásának irányvonala” című melléklet pontosan meghatározza a követendő irányelveket és az újság célját:

„1. A Lap célja: célja elsősorban a helyi lakosság széleskörű tájékoztatása és friss információkkal való ellátása a helyi társadalmi, kulturális és közéleti eseményekről, önkormányzati hírekről, a település mindennapjairól. …”

Úgy gondolom, hogy a fent megfogalmazott irányelvek pontosan meghatározzák a lap szerkesztési szempontjait.

A szerkesztő és a kiadó felelőssége, hogy ez teljesüljön, és ők a felelősek, ha ezt a célt az újság nem képes betölteni.

A TINNYE INFÓ terjesztését azonban (más megállapodás hiányában) – és ez is a szerződés része – az önkormányzat végzi. Azonban a legutóbbi (2017/03) lapszámot kedves olvasóim hiába is keresik a postaládájukban, mert annak terjesztését a polgármester megállította.

Sőt, a legutóbbi megbeszélésünkön egyértelművé vált számomra, hogy erre már biztosan nem is számíthatunk. Persze, itt is beszélnünk kell a felelősség kérdéséről, mert első ízben végre sikerült volna néhány hirdetést szerezni így pl. a terjesztés meghiúsulása kárt okozott a kiadónak.

Függetlenség

Számos helyi lap szerkesztője szembesül azzal, hogy kénytelen kompromisszumokat kötni a függetlenség oltárán azért, hogy életben maradhasson, hogy a lap rendszeres megjelentetését biztosítani tudja. Egy kis lélekszámú településen, mint amilyen Tinnye is, nehezen lehet független módon (pl. pusztán hirdetési bevételekkel) fenntartani az újságot.

Ezért – ha a helyi képviselők úgy gondolják – gondoskodhatnak arról, hogy a község és a lakosság érdekében a lap közpénzből kerüljön finanszírozásra.

Közpénzből = az adófizetők pénzéből

Ez a pénz részben a helyi adókból befolyó adóbevételekből, részben a központi költségvetésből származik. Ez történt a mi esetünkben is: néhány hónappal ezelőtt a képviselő-testület, egyhangú „7 igenes” döntése értelmében, a TINNYE INFÓ című helyi lap indítása mellett tette le a voksát, így lett szerencsém a lapot szerkeszteni. A függetlenséget (vagy inkább annak látszatát) erősítette, hogy a lapnak nem a helyi önkormányzat lett a kiadója, hanem egy külső vállalkozás, de erről egy kicsit később.Cenzúra

Külön örömmel töltött el polgármesterünk akkori hozzáállása, ahogyan a szerződéskötéskor kijelentette, hogy nem akar cenzúrát, pl. nem kéri be az újságot a nyomdába adás előtt, mert ő is úgy gondolja, hogy a szerkesztő felelőssége, hogy milyen cikkeket tesz vagy ír a lapba, hogyan szerkeszti azt.

Csakhogy a cenzúrának nagyon sok formája lehet. Egy kicsit olyan ez, mint Gombóc Artúr ebédje: létezik előzetes cenzúra, utólagos cenzúra, latens cenzúra, öncenzúra, totális cenzúra, financiális cenzúra, a hozzáférés tiltásával megvalósuló cenzúra… (és a sort még bőven lehetne folytatni).

Tény, hogy a polgármester – egyébként nagyon helyesen – az újság eddigi fennállása során nem szólt bele a szerkesztői munkába, többször is tett a cenzúrát elutasító (az előzőhöz hasonló) kijelentést. Soha nem kért olyat, soha nem ragaszkodott hozzá, hogy valamely információt vagy hírt közöljek az újságban.

Magyarul: nem szólt bele.

Egészen a márciusi lapszámig, amellyel viszont utólagos cenzúra történt. A polgármester a már kinyomtatott újságot tartotta vissza azzal, hogy

„Ez nem mehet ki!”

Jogi kérdés, hogy erre megvolt-e a hatásköre, jogosultsága. Ez véleményünk szerint vitatható. Vitatjuk is, ezzel kapcsolatos levelünket már elküldtük a képviselő-testületnek.

De vajon miféle kártól próbálta ezzel a lépéssel megmenteni a falut, a tinnyei lakosokat? Vajon miért nem a képviselő-testülettel egyeztetve hozta meg ezt a döntését?

Ha a polgármester komolyan úgy gondolta, hogy ez a helyes és a legjobb lépés, akkor a rendkívüli felmondáshoz miért nem kaptunk részletes indoklást? Miért nem írta le, hogy konkrétan melyek azok az okok, amelyek miatt nem látja egy percig sem tovább fenntarthatónak a szerződéses viszonyt?

Lehet, hogy azért, mert így nem lehet érdemben megcáfolni a (nem megfogalmazott) kifogásokat? Hogy a védekezés, érvelés lehetetlen legyen számunkra? Nem tudjuk.

Krix Lajos a személyes egyeztetésünk során, a testületi ülésekről szóló beszámolómban ugyan szóban említett néhány pontot, amely nem nyerte el a tetszését, de megítélésem szerint ezek közül egyik sem volt olyan súlyos, ami joggal megalapozhatott volna egy rendkívüli felmondással járó döntést. Kifogásait akár a médiával kapcsolatos jogszabályok által lehetővé tett sajtó-helyreigazítással is teljes körűen rendezni és kezelni lehet. Akkor és a megbeszélésünkön is felhívtam erre a polgármester figyelmét, de ő nem akart élni ezzel a – jog által is biztosított – lehetőséggel. Úgy fogalmazott:

„A döntést már meghoztam!”

Elvek

A március 28-án megtartott egyeztető megbeszélés során egyértelművé vált, hogy Krix Lajos elvárásai a TINNYE INFÓ szerkesztését illetően sajnos nem összeegyeztethetők az általam helyesnek tartott szerkesztési és cikkírási elképzelésekkel.

Számomra a jövőben sem elfogadható egy olyan megállapodás, ahol a nyilvános közszereplésnek minősülő testületi ülésekről tárgyilagosan ne számolhassak be a lap hasábjain, kizárólag a polgármesterrel való egyeztetést követően. Vagyis annak megfelelően, hogy ő miket és hogyan tart az ügyek közül megjelentetésre érdemesnek.

Ugyanis az efféle működésbe automatikusan kódolva van, hogy csak addig lehetek szerkesztő, amíg az újság a polgármester ízlésének megfelel. Ilyen körülmények között viszont eleve nem is vállaltam volna a lap szerkesztését.

Ez minden, csak nem tárgyilagos tájékoztatás, pedig nekem ez volt (és továbbra is ez) a célom.

A polgármester által elvárt működés kizárólag úgy lenne elfogadható, ha az önkormányzat nem csak a lap alapítója lenne, hanem kiadója is, és mondjuk a polgármester lenne a felelős kiadó (bár kérdés, hogy erre a jog egyáltalán ad-e lehetőséget [a szerk.]). Ilyenkor a szerkesztőnek ki kell elégítenie a polgármesternek (a felelős kiadónak) az összes (az újsággal kapcsolatos) igényét.

Egyébként nincsen ezzel semmi gond, létezik ilyen megoldás a környékünkön is.

Ezzel a megoldással biztosítani lehet, hogy a lapban az önkormányzat szándéka szerinti tartalom jelenjen meg. Ez így nem is igazán tekinthető helyi lapnak, sokkal inkább az önkormányzat vagy a polgármester tájékoztató kiadványának (csúnyán fogalmazva: propaganda kiadványának).

Tinnyén viszont más (volt) a helyzet, mert itt az önkormányzat a lap alapítója, de annak szerkesztését és kiadását külső cégre és személyre bízta.

A sajtótörvény szerint alapítóként az újság szerkesztését az irányelvek előzetes meghatározásával és ellenőrzésével lenne módja befolyásolni.

Ezért az a határozott véleményem, hogy amit a polgármester szeretne – a legjobb szándék mellett is – a sajtószabadság korlátozása, még akkor is, ha bárki ennek az ellenkezőjét is hangoztatja.

Az okok

A fentiek alapján jogosan merülhet fel a kérdés, hogy akkor a TINNYE INFÓ szerkesztőjeként milyen hibát követtem, követhettem el, ami kiváltotta a polgármester lépését, mely szerint az újság szerkesztésére és kiadására vonatkozó szerződésünket azonnali hatályú rendkívüli felmondással szeretné megszüntetni? Szerintem semmi, mert véleményem szerint a felmondásnak nem volt jogos alapja.

A lényeg, hogy amennyiben a polgármester megítélése szerint mégis hibáztam a szerkesztés során, és ez olyan súlyú volt, hogy azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással kellett a szerződést megszüntetni, akkor

valóban elég nagy a szakadék az általam és az ő általa a demokráciáról és egy demokratikusan választott képviselői (népképviseleti) rendszer elvárt működéséről alkotott képünk között.

A jövő

Bízom abban, hogy a tisztelt olvasók a kialakult helyzetet reálisan és korrekt módon meg tudják ítélni, és hiszem, hogy Tinnye és a tinnyei lakosság érdekében előbb-utóbb mégis tovább folytathatom a TINNYE INFÓ c. újság szerkesztését. Ugyanolyan értékek mentén, ahogyan eddig is tettem és képzeltem.

Addig is, marad a károk minimalizálása, a kármentés: szerződéseinkben tett vállalásaink (lehetőségeink szerinti) teljesítése.

Így történhetett, hogy Önök a TINNYE INFÓ helyett egy másik újságot kaphattak a kezükbe.

A Körtvélyes című lap ugyanis
az önkormányzattól teljesen független újság.

Így többé nem fordulhat elő az, hogy bárki (a felelős kiadót leszámítva) úgy dönthessen, hogy a lap és a benne lévő információk nem juthatnak el Önökhöz, az Önök postaládájába.

Szerkesztőként nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam a TINNYE INFÓ-val kapcsolatban, amit ezúton is szeretnék megköszönni kedves olvasóinknak.

Remélem, ezt az új lapot, a Körtvélyes-t is örömmel és megelégedettséggel fogják olvasni. Azt megígérem, hogy amíg kitart az Önök megtisztelő támogatása és igénye egy tárgyilagos korrekt tájékoztatást nyújtó helyi lap iránt, én örömmel fogom szerkeszteni azt a jövőben is.

Függetlenül.