Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. április 23.

A tinnyei képviselő-testület áprilisi rendes ülésén elfogadta a Pilisvörösvári Rendőrörs 2017-es beszámolóját, döntött az előző év költségvetésének végrehajtásáról, a Honfoglalás utca fölötti övárok kivitelezőjéről és különböző pályázatokon történő részvételről. Elfogadta a magán háziorvosi praxisról szóló megállapodást, a református temető adás-vételi szerződését és a 2018. évi munkatervet is.

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül Nagy Jenő nem jelent meg. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet Németh Nikolett vezeti.
A napirendi pontokon az alábbi változtatást javasolja: 7. napirendi pontnál változás történt a Belügyminisztériumi pályázat mellett Nemzetgazdasági Minisztériumi pályázati lehetőség is felmerült. A 10. napirendi pontnál a Református Egyház szerződéskötés végleges változatát ismerteti.
Összevonná a 8. és 9. napirendi pontokat, mert amiről beszámolna, azokat érintik mind a lejártak.

Elfogadott napirendek és sorrendjük:

1. Beszámoló elfogadása Pilisvörösvár Rendőrörs 2017. évi tevékenységéről
2. I. Világháborús emlékmű pályázat
3. Rendelet-tervezet az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról
4. 2018. évi munkaterv elfogadása
5. Háziorvosi praxisról szóló megállapodás elfogadása
6. Vis maior pályázat (övárok szakaszának) kivitelő választása
7. Döntés a belügyminisztériumi pályázaton történő részvételről
8. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszakról
9. Lejárt határidejű határozatok
10. Egyebek

Krix Lajos: átadja a szót Koczka Gábor alezredesnek, hogy ismertesse a Pilisvörösvári Rendőrörs 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Koczka Gábor alezredes: Részleteiben is ismertette a 2017. évi beszámolót, amelyben a bűncselekmények, szabálysértések, közterületi mutatók száma csökkenő tendenciát mutat. A 102-es út problémájának megoldására konzultációt, forgalom lassító berendezéseket javasol.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Rendőrörs 2017. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Krix Lajos: Ismerteti a pályázati lehetőséget az I. Világháborús emlékű létesítéséről, amelyet a Nemzeti Kulturális Közalapítvány írt ki. Az emlékmű a Tinnye Kossuth Lajos művelődési ház udvarán lenne elhelyezve.
Javasolja a pályázaton való részvételt 500 000 Ft-os önrésszel.

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékművek állítása” elnevezésű (KKETTKK-CP-02 jelű) pályázaton indulni kíván.
Az első világháborús új emlékmű helyszínének a Kossuth Lajos Művelődési Ház előkertjét (természetben: Tinnye 595 hrsz. ingatlan Kossuth Lajos utca felőli részét) jelöli ki.
A megvalósításra – az előterjesztés melléklete szerinti ajánlata és benyújtott költségvetése figyelembevételével – Borbás Dorka szobrászművészt kéri fel.
A pályázathoz szükséges 500 000 forint önerőt az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének terhére vállalja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Krix Lajos: Tájékoztatja a képviselő-testületet a 2017-es költségvetési rendelet módosításáról és a zárszámadási rendeletről. Tinnyének nincsen hitelállománya, rendelkezik elegendő tartalékkal. A pályázatokon való részvétel biztosított. 2017-ben pályázatok elnyerése, az elszámolások, a megvalósított beruházások ütemszerűen mentek. Önkormányzati gazdálkodás alapja a szigorú elszámolás, monitorozás.
A költségvetés naprakész, pontosan szinkronban van a Magyar Államkincstárral.

(a rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

(a rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

Krix Lajos: Ismerteti a 2018. évi munkatervet, amely kiegészíthető különböző feladatokkal, képviselő-testület napirendi pontjaival.

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

(a képviselő-testület a háziorvosi praxisról szóló napirendi pontot technikai okok miatt a 6. és 7. sz. napirendi pont után tárgyalta [a szerk.])

Krix Lajos: Ismerteti, hogy Dr. Répási Ildikóval közösen tárgyalva a háziorvosi praxisról szóló megállapodás aláírásra kész állapotban van. A 2018. 03. 14-i testületi ülésen történt észrevételek javításra és kiegészítésre kerültek.

Dr. Imre Gábor: Módosította a megállapodásnak a háziorvos helyettesítéséről szóló mellékletét, amelyben a helyettesítő orvosok listája szerepel.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat és dr. Répási Ildikó közötti, a háziorvosi feladatellátásról szóló megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti szöveggel elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Krix Lajos: Emlékezteti a képviselői testületet 2017-ben született döntés alapján 2 121 000 Ft saját erő biztosítására a Honfoglalás utca mögötti övárok helyreállítására. Különböző előmunkálatok folytak, geodéziai felmérés, tervdokumentáció elkészítése. A beadott három ajánlat közül a Geoszolg Kft. árajánlatát javasolja.

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett árajánlatok alapján a „Tinnye, Honfoglalás utca lakóövezet mögötti övárok (hrsz. 796, 798, 805) vis maior jellegű károsodások helyreállítása Ebr42: 356 661” elnevezésű vis maior pályázat kivitelezési munkálataira, az összességében legelőnyösebb pályázatot benyújtó Geoszolg Kft. 2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27. pályázatát fogadja el.
A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Krix Lajos: A 7. napirendi pontban két típusú pályázatról számol be. Az egyik a Belügyminisztérium és a másik a Nemzetgazdasági Minisztérium által kihirdetett pályázat. Az Önkormányzat a PM_ONKOMUT_2018 kódjelű pályázaton 75 000 000 forint összeggel vesz részt. Állásfoglalásra van szükség a pályázatokon való részvételről.

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című PM_ONKOMUT_2018 kódjelű pályázaton részt vesz.
2. A pályázathoz szükséges teljes bekerülési összege 78 750 000 forint, a pályázattal elérni kívánt összeg 75 000 000 forint, a teljes összegre vonatkozó 5% önerő részét 3 750 000 forint saját forrásból biztosítja, erre előzetesen a 2018. évi költségvetésének tartalékának terhére kötelezettséget vállal.

Felújítandó utak:

- Damjanich utca 222 hrsz.
- Dankó Pista utca 89 hrsz. és 62 hrsz.
- József Attila utca 98 hrsz.
- István Király utca 365/3, 361/2, 354/5 hrsz.
- Boróka utca folytatása 1289 hrsz.
4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentációk beszerzésére és benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Krix Lajos: Rátér a BM pályázatokra. Elmondja, hogy a támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.
Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
Pályázati alcélok közül az: 1. a)-n belül az:
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helység infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
Az orvosi rendelő felújításáról A és B verzió készült. Javasolja a B verzió elfogadását. A pályázati összeg magába foglalja a teljes belső helyiségek felújítását és kialakítását.

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2018. évben meghirdetett pályázaton, a pályázati alcélok 1. ac) szerint, a tinnyei háziorvosi rendelő (2086 Tinnye, Bajcsy Zs. utca 6. 575/2 hrsz.) felújítása pályázatot nyújt be bruttó 30 000 000 Ft vissza nem térítendő összegre.
A pályázathoz szükséges 1 500 000 Ft önrészt az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására.

Határidő: 2018. május 2.
Felelős: polgármester

Krix Lajos: Ismerteti, illetve szóban kiegészíti a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóját.
- Királyvölgyi lakópark közvilágítás terveinek készítése folyamatban van, engedélyezésre vár.
- Hulladék közbeszerzés folyamatban van
- Belterületi Önkormányzati telek 354/2 hrsz. eladására egy ajánlat érkezett.

Krix Lajos: beszámol a két ülés közötti időszakról.
- Sportpálya energiabővítése megtörtént.
- 2018. május 11-én tárgyalás lesz a 102-es úttal kapcsolatban. A tárgyalás folyamán kitér az utak és útszélek javítására, zebra kihelyezésére, forgalom lassító berendezések kihelyezésére.
- Folyamatban van a helyi építési szabályzat felülvizsgálata.

Krix Lajos: Református temető átvételével kapcsolatban módosításra került sor. Az előző testületi ülésen előszerződés megkötésére hozott határozatot a testület, most a végleges adásvételi szerződés aláírására kell határozatot hozni. A végleges adásvételi szerződés egy pontban tér el az elfogadott előszerződéstől, amely a 4-es pontban a temető funkcióját tekintve nem lehet átminősíteni.

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tinnye-Piliscsaba Református Társegyházközség (székhelye: 2081 Piliscsaba, Deák Ferenc utca 55.) tulajdonában lévő tinnyei 186 hrsz. „temető” 2 608 m2 területű ingatlant az előterjesztés melléklete szerinti adás-vételi szerződésben rögzített feltételekkel 3 800 000 Ft vételáron megvásárolja.
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Krix Lajos: Átadja a szót az egyebek napirendi pontban a Völgylakók Egyesületének képviselőinek.

Kovács László tinnyei lakos: Közreműködést kérnek a Völgylakók Egyesületének nevében a problémáik, kezdeményezéseikkel kapcsolatban.
Kérésük: legyenek egyenrangú tinnyei lakosként kezelve, járható karbantartott utak, vízelvezető árkok rendben tartása.

Traxler Emília tinnyei lakos: Kérése az elhanyagolt területek rendben tartására szóló intézkedések.

Krix Lajos: Tájékoztatást ad: a völgyekben elkészült a helyi építési felülvizsgálat, és hamarosan elindul az utak karbantartása.

 

Krix Lajos polgármester 18.45-kor lezárta az ülést.