Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. május 31. (rendkívüli ülés)

A tinnyei képviselő-testület 2018. május 31-i (rövid, mindössze 5 perces) rendkívüli ülésén hozott technikai döntés alapján a Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás (ZSÁMERT) megszüntetését jóváhagyta.

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül Török Éva és Lőrincz László képviselők nem jelentek meg (Török Éva képviselő előre jelezte, hogy nem tud részt venni). Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet Németh Nikolett vezeti. Egy napirendi pontot kell elfogadni, a ZSÁMERT regionális fejlesztési társulásból történő kilépést.
(A rendkívüliséget a kiküldött előterjesztésben ismertette)
Javaslatot tesz tehát a napirendre. 5 igen szavazattal a testület a napirendre tűzést elfogadta.

Krix Lajos: A kiadott anyagban leírtak alapján 2016-ban hozott a tinnyei testület egy kilépési határozatot. Most a társulás szűnik meg, de technikai okok miatt erről is kell dönteni (a társulás ezidáig nem törölte Tinnyét).

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

1) Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében, valamint a 91. § b.) pontja alapján úgy dönt, hogy a Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társulás megszüntetését és a megszüntetéséről szóló megállapodást, a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulás megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására.
3) Jelen határozattal a korábbi 29/2016 (VII. 06.) normatív önkormányzati határozatát visszavonja.
4) E döntéséről a Társulási Tanács tagjait a társulás elnöke útján értesíti.

Felelős: Krix Lajos polgármester
Határidő: azonnal

 

Krix Lajos polgármester 08.05-kor lezárta az ülést.