Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. július 25. 15:00-15:40 (rendkívüli ülés)

A tinnyei képviselő-testület rendkívüli ülésen tárgyalt a Király-völgy vis maior támogatásáról, a szociális tűzifa pályázaton való részvételről és elbírálta a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat I. fordulójára beérkezett két pályázatot.

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 5 fő jelen van. Török Éva és Nagy Jenő képviselők hiányoznak. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet Németh Nikolett vezeti.
Három napirendi pontot tárgyal a képviselő-testület.

Elfogadott napirendek és sorrendjük:

1. Tinnye Király-völgy vis maior támogatás önrészének elfogadása
2. Szociális tűzifa pályázaton való részvétel és önrész elfogadása
3. Civil szervezetek pályázatainak elbírálása

Krix Lajos: Ismerteti a három napirendi pontot.

Krix Lajos: Ismerteti a kiadott anyagnak megfelelően a Király-völgy vis maior támogatásáról szóló szakértői vélemény alapján elkészült táblázatot. Képanyagok alapján bemutatja a Károly Róbert utcát és keresztező Báthori utca és László király utca csomópontját. Tájékoztat arról, hogy lefelé 80 méter hosszban fogadta el a rendbehozatalát a bírálóbizottság. Kérése a bizottság felé az elkövetkezendő házépítések miatt az út terhelhetősége érdekében, hogy kétszer négy centiméteres aszfaltos réteg kerüljön az útszakaszra.
Amennyiben elfogadja a testület a saját erő kifizetését valószínűleg szeptember-október környékén történik a pályázat elbírálása. A pályázat elnyerése esetén a munkálatok valószínűleg tavasszal kezdődhetnek meg.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: TINNYE, Király-völgy településrészen, a Károly Róbert, Báthory fejedelem és László király utcák „vis maior” jellegű károsodásának helyreállítása.
EBR42 azonosító: 412 029
Helye: Tinnye, 1554, 1555, 1556 hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés2017. év%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)2 139 070 Ft10%
Biztosító kártérítése--- Ft---
Egyéb forrás--- Ft---
Vis maior támogatási igény19 249 000 Ft90%
Források összesen21 388 070 Ft100%

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 21 388 070 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)

Biztosító Társaság megnevezésexxxBiztosítási szerződés számaxxx

Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész aláhúzandó)

A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatban időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).

A testület a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetéséről szóló Költségvetési Rendeletében biztosítja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Krix Lajos: Tájékoztat a szociális tűzifa pályázaton való részvétel lehetőségéről és feltételeiről. A napirendi pont az önrész elfogadásáról szól elsősorban. Igényelhető tűzifa mennyisége 40 köbméter, amelynek a tíz százalékos önrésze 50 800 forint.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Belügyminisztérium által meghirdetett 2018. évi szociális tűzifa pályázaton részt vesz.
A 40 m3 tűzifához szükséges 50 800 Ft önrészt 2017. évi költségvetési tartalékából biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Krix Lajos: Ismerteti a harmadik napirendi pontot: Civil szervezetek pályázata, amelyben két pályázat érkezett beadási határidőre. Az egyik szervezet a Bushido Judo Club, a másik pedig a Gesztenyevirág Néptánc Egyesület. Véleménye szerint mindkét szervezetnek ítéljék meg az általuk igényelt összeget.

Krix Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Tinnye Község Önkormányzat úgy dönt, hogy a civil szervezetek 2018. évi támogatására kiírt pályázat keretében a Bushido Judo Club edzőtáborának pályázatát 108 500 Ft-tal támogatja.
A támogatási megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Tinnye Község Önkormányzat úgy dönt, hogy a civil szervezetek 2018. évi támogatására kiírt pályázat keretében a Gesztenyevirág Néptánc együttes néptánc tábor pályázatát 150 000 Ft-tal támogatja.
A támogatási megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Krix Lajos polgármester 15.40-kor lezárta az ülést.