Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. október 10. (rendkívüli ülés)

A tinnyei képviselő-testület októberi rendkívüli ülésén döntött az óvoda 2017. évi szabad pénzmaradványának elvonásáról, és a szeptemberi „vis maior” esemény miatt korábban a Mária és az Ady Endre utca csatlakozásánál átvágott út helyreállításáról.

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van. Török Éva, Naszvadi Győző és Lőrincz László képviselők hiányoznak. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet hangfelvételről Németh Nikolett készíti el.
Két napirendi pontot tárgyal a képviselő-testület.

Elfogadott napirendek és sorrendjük:

1. „Vis maior” jellegű esőzés kapcsán elvégzett útátvágás helyreállítása a Mária utcában az Ady Endre utca csatlakozásánál
2. Döntés a 2017. évi költségvetés pénzmaradványról

Krix Lajos: Ismerteti a kiadott anyagnak megfelelően a szeptember hónapban bekövetkezett vis maior eseményt. A Mária utca és az Ady E. utca kereszteződésében útátvágás történt, annak érdekében, hogy magánterületek vízelöntésére ne kerüljön sor. Az esemény másnapján megtörtént a bíráló bizottság általi felmérés és befogadásra került a vis maior bejelentés. Elkészült a szakértői költségbecslés, amelynek összege 4 513 199 forint. Ennek megfelelően a saját erőt a kiírásnak megfelelően kell biztosítani, amely a forrás 10%-a, azaz 451 320 forint. A Honfoglalás út mögül lezúduló, gondot jelentő csapadékvíz elvezetésére megoldást jelenthet a víz bevezetése a Mária utcai zárt vízelvezető rendszerbe a Damjanich utcánál lévő Békás patakba. A pályázat beadása most vált időszerűvé.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: TINNYE „vis maior” jellegű esőzés kapcsán elvégzett útátvágás helyreállítása a Mária utcában (hrsz: 723) az Ady Endre utca (hrsz: 820) csatlakozásánál.
Tinnye, Mária utca (hrsz: 723) és Ady Endre utca (hrsz: 820)
EBR42 azonosító: 425 113

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés2018. év
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)451 320 Ft
Biztosító kártérítése--- Ft---
Egyéb forrás--- Ft---
Vis maior támogatási igény4 061 879 Ft
Források összesen4 513 199 Ft

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4 513 199 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik
Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt
Vállalja a károsodott intaglannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni.
A testület a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.16.) önkormányzati rendeletében meghatározott tartalék terhére biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Krix Lajos: Ismerteti az előterjesztés lényegét. Az államháztartásról szóló a maradvány elszámolásokkal kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről.
Zárszámadáskor a pénzmaradvány összege meghatározásra került, de a célszerinti felhasználásról akkor a döntés elmaradt, ezt pótolja a mostani határozati javaslat.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2018 (IV.25.) önkormányzati rendelet („R”) 8. § szerinti 75 318 496 Ft önkormányzati szabad pénzmaradványa, illetve az R 9. § szerinti 3 419 454 Ft Tinnyei Napköziotthonos Óvoda szabad pénzmaradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

1. A fenntartása alá tartozó Tinnyei Napköziotthonos Óvoda szabad pénzmaradványa elvonásra kerül.

2. Az Önkormányzat szabad pénzmaradványa 75 318 496 Ft valamint az elvont 3 419 454 Ft 2018. évre betervezett ingatlan és egyéb építmény felújítására fordítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Krix Lajos polgármester
Baranyai Mária könyvelő

Krix Lajos polgármester 08.15-kor lezárta az ülést.