Page header
 Main page Today:  Municipal In 7 days:  Municipal,  Selective

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. október 10. (rendkívüli ülés)

05/11/2018, Ladányi Péter

Tags: Képviselő-testületi ülések Közélet Tinnyén ezt lehet?

A tinnyei képviselő-testület októberi rendkívüli ülésén döntött az óvoda 2017. évi szabad pénzmaradványának elvonásáról, és a szeptemberi „vis maior” esemény miatt korábban a Mária és az Ady Endre utca csatlakozásánál átvágott út helyreállításáról.

(A cikk a képviselő-testületi ülés hivatalos jegyzőkönyve alapján készült; a jegyzőkönyv szövegében előforduló esetleges hibákért elnézést kérünk. [a szerk.])

 

A képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv és a nyilvános napirendi pontok hangfelvétele nyilvános, közérdekű adatok.

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdés szerint a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az önkormányzat
az igény beérkezését követő legrövidebb időn alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül köteles eleget tenni.

Az üléssel kapcsolatos közérdekű adatokat már 2018. november 26-án kikértük az önkormányzattól, de azt cikkünk írásáig még nem kaptuk meg és azokat más formában sem hozták még nyilvánosságra.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) számos állásfoglalása szerint:
„Az információszabadság szempontjából egyformán kezelendő a jegyzőkönyv és a hang-, képfelvétel, vagyis ezek nyilvánosak, melyek interneten, hirdetőtáblán közzétehetőek, illetve melyekről egyéni adatkérésre másolatot kell biztosítani”.

(ha megkapjuk a kért közérdekű adatokat, frissítjük cikkünket)

 

 20181010_rk_JKV.pdf
 20181010_rk_JKVM.pdf
Napirend
1. „Vis maior” jellegű esőzés kapcsán elvégzett útátvágás helyreállítása a Mária utcában az Ady Endre utca csatlakozásánál
2. Döntés a 2017. évi költségvetés pénzmaradványról
Letölthető hangfelvételek, dokumentumok

Present: Krix Lajos polgármester, dr. Molnár Ede alpolgármester,
Darázs Lászlóné és Nagy Jenő képviselők,
dr. Imre Gábor jegyző, Németh Nikolett jegyzőkönyv vezető

Napirend

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van. Török Éva, Naszvadi Győző és Lőrincz László képviselők hiányoznak. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet hangfelvételről Németh Nikolett készíti el.
Két napirendi pontot tárgyal a képviselő-testület.

Elfogadott napirendek és sorrendjük:

1. „Vis maior” jellegű esőzés kapcsán elvégzett útátvágás helyreállítása a Mária utcában az Ady Endre utca csatlakozásánál
2. Döntés a 2017. évi költségvetés pénzmaradványról

 Accepted: 4 yes, 0 no, 0 stay

1. „Vis maior” jellegű esőzés kapcsán elvégzett útátvágás helyreállítása a Mária utcában az Ady Endre utca csatlakozásánál

Krix Lajos: Ismerteti a kiadott anyagnak megfelelően a szeptember hónapban bekövetkezett vis maior eseményt. A Mária utca és az Ady E. utca kereszteződésében útátvágás történt, annak érdekében, hogy magánterületek vízelöntésére ne kerüljön sor. Az esemény másnapján megtörtént a bíráló bizottság általi felmérés és befogadásra került a vis maior bejelentés. Elkészült a szakértői költségbecslés, amelynek összege 4 513 199 forint. Ennek megfelelően a saját erőt a kiírásnak megfelelően kell biztosítani, amely a forrás 10%-a, azaz 451 320 forint. A Honfoglalás út mögül lezúduló, gondot jelentő csapadékvíz elvezetésére megoldást jelenthet a víz bevezetése a Mária utcai zárt vízelvezető rendszerbe a Damjanich utcánál lévő Békás patakba. A pályázat beadása most vált időszerűvé.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzatának 53/2018. (X.10.) önkormányzati határozat
a vis maior támogatási igényről

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: TINNYE „vis maior” jellegű esőzés kapcsán elvégzett útátvágás helyreállítása a Mária utcában (hrsz: 723) az Ady Endre utca (hrsz: 820) csatlakozásánál.
Tinnye, Mária utca (hrsz: 723) és Ady Endre utca (hrsz: 820)
EBR42 azonosító: 425 113

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés2018. év
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)451 320 Ft
Biztosító kártérítése--- Ft---
Egyéb forrás--- Ft---
Vis maior támogatási igény4 061 879 Ft
Források összesen4 513 199 Ft

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4 513 199 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik
Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt
Vállalja a károsodott intaglannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni.
A testület a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.16.) önkormányzati rendeletében meghatározott tartalék terhére biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Accepted: 4 yes, 0 no, 0 stay

2. Döntés a 2017. évi költségvetés pénzmaradványról

Krix Lajos: Ismerteti az előterjesztés lényegét. Az államháztartásról szóló a maradvány elszámolásokkal kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről.
Zárszámadáskor a pénzmaradvány összege meghatározásra került, de a célszerinti felhasználásról akkor a döntés elmaradt, ezt pótolja a mostani határozati javaslat.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzatának 54/2018. (X.10.) normatív önkormányzati határozata
az önkormányzat 2017. évi szabad pénzmaradvány felhasználásáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2018 (IV.25.) önkormányzati rendelet („R”) 8. § szerinti 75 318 496 Ft önkormányzati szabad pénzmaradványa, illetve az R 9. § szerinti 3 419 454 Ft Tinnyei Napköziotthonos Óvoda szabad pénzmaradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

1. A fenntartása alá tartozó Tinnyei Napköziotthonos Óvoda szabad pénzmaradványa elvonásra kerül.

2. Az Önkormányzat szabad pénzmaradványa 75 318 496 Ft valamint az elvont 3 419 454 Ft 2018. évre betervezett ingatlan és egyéb építmény felújítására fordítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Krix Lajos polgármester
Baranyai Mária könyvelő

 Accepted: 4 yes, 0 no, 0 stay

Krix Lajos polgármester 08.15-kor lezárta az ülést.


Dokumentumok:

 20181010_rk_JKV.pdf
 20181010_rk_JKVM.pdf

A tinnyei önkormányzat kapcsolódó oldalai:

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Önkormányzati határozatok
Önkormányzati rendeletek

If you like this article, share it:

Subscribe to our RSS feed!

RSS is one of the oldest and well most widespread technologies for reading news without commitment. You don't need to install anything or hand over your personal data. Just connect to our news feed and you'll be notified by your personal RSS reader whenever we publish a new article the only way you like.

Subscribe

We recommend using our RSS reader. It's free.

Visit our Facebook page!

Are you more of a social being? Visit our Facebook page and follow us there. In addition to our main articles it also shares interesting and relevant posts from the neighboring pages. Share our posts with your friends, our discuss them with other readers and enjoy reading actual and interesting news from reliable source.

Check it out

Value our work!

As the editor of the newspaper Körtvélyes I'm really proud that from time to time I can surprise residents of Tinnye with such a universal publication that is a great raw material for paper planes, desk cover for peeling vegetables, lining for trashcans, or kindling for fireplaces.

But it also fills me with satisfaction when I'm told that one of the writings aroused our reader's interest. I think of my readers with warmth who reads the whole paper, and maybe even recalls an article. Wide smile sits on my face when someone would like to give me an interview for the following issue. I feel endless gratitude when someone decides to takes part in the challenges of informing residents of Tinnye actually and authentically.

If it is also important for you that the news of local events reaches those who do not have an internet connection or prefer to read local news in hand, support our work! Let's work on Tinnye's communication together!

Write to us!

Send us an article proposal, a reader's letter, local or regional news, a public or personal experience report, or place a classified ad!

Send e-mail show the e-mail address

Buy a paid advertisement in the paper or take part in the printing costs of Körtvélyes and the operation of tinnye.info online by a wire transfer to the

of CZMB LP. handled by CIB Bank Zrt. with the transfer message „Körtvélyes support”.

On behalf of our readers and myself, thank you very much.

Szabolcs Czuczor,
managing editor

More in this topics:

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. november 23. (szerda), 16 órára a hivatal tanácstermébe

22/11/2022 10:24

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. október 26. (szerda), 16 órára a hivatal tanácstermébe

25/10/2022 07:31

Változik a tinnyei képviselő-testület összetétele

Ladányi Péter lemondott, ezért új képviselő kerül a testületbe

01/10/2022 09:40

Önkormányzati hírösszefoglaló

Barnakőszén igényfelmérés, KT ülés 2022. június 29. (szerdán): befagyasztott TOP+ pályázatok, művház részleges energetikai felmérése, rendelet a zöldterületek fenntartásáról, társadalmi egyeztetés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, rendelet a közterületek használatáról, rendelet a partnerségi egyeztetések helyi szabályairól, lehetséges lángossütő a Pohl-udvarban, a református temető másfél milliós zöldterület-karbantartási költségei, nehézségek az önkormányzat bérbe adott ingatlanjai kapcsán, megszűnő közkutak, erdő beépítésre szánt belterületté jelölése

25/09/2022 16:14

Önkormányzati hírösszefoglaló

Többgenerációs családok rezsi támogatása, helyi ügysegéd helyett vörösvári kormányablak vagy kormányablak busz

13/09/2022 08:52

Szent István napi ünnepség és tinnyei falunap

Főzőversennyel, játékos vetélkedővel és az elmaradhatatlan tűzijátékkal

18/08/2022 10:48

Pufi mellény? De Lorean? 1,21 gigawatt?

Tényleg ez kell, ha ott akarok lenni egy képviselő testületi ülésen?!

11/08/2022 08:55

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. június 29. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

27/06/2022 12:19

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. május 25. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

25/05/2022 05:48

Önkormányzati hírösszefoglaló

Eladó építési telkek, igazgatási ügyintéző kerestetik, ismét elérhető az ügysegéd

11/05/2022 18:39

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. április 26. (kedd), 16 órára a hivatal tanácstermébe

22/04/2022 17:46

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. március 9. (szerda), 16 órára a hivatal tanácstermébe

07/03/2022 07:39

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésekre

Közös: 2022. február 21. (hétfő) 18:00-kor, tinnyei: 2022. február 24. (csütörtök) 16:00-kor

20/02/2022 09:32

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. január 27. (csütörtök), 15 órára a hivatal tanácstermébe

21/01/2022 21:29

Önkormányzati képviselő-testületi ülés ELHALASZTVA

De hivatalosan az is csak ma reggel derült ki, hogy eredetileg ma délután lett volna az ülés

15/12/2021 11:43

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2021. december 15. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

08/12/2021 21:30

Videó Tinnye Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.11.04. 15:00

A tartalomból: Az e-mail mint nem írásos forma? Percenkénti szavazások futószalagon, település rendezés M100 kapcsán, belterületbe vonások és átminősítések, mi lesz a „Zöli” helyén?…

07/11/2021 21:29

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2021. november 4. (csütörtök), 15 órára a hivatal tanácstermébe

03/11/2021 08:33

Meghívó közmeghallgatásra

2021. október 20. (szerda), 18 órára az iskola tornatermébe

09/10/2021 12:59

Videó Tinnye Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.09.29. 15:00

A tartalomból: költségvetés, tejház, utcanévadás, civil pályázatok, gazdasági program, szociális tűzifa, Bursa Hungarica ösztöndíj, önerős útépítés, M100 és a tranzitforgalom…

01/10/2021 12:12

Videó a Tinnye és Pilisjászfalu Közös Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.09.28. 17:30

A tartalomból: közös hivatal költségvetése, megállapodása, beszerzési szabályzatának módosítás

30/09/2021 09:32

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2021. szeptember 29. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

22/09/2021 15:04

Meghívó Tinnye és Pilisjászfalu Közös Önkormányzatának képviselő-testületi ülésére

2021. szeptember 28. (kedd), 17:30 órára a hivatal tanácstermébe

15/09/2021 07:33

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről: 2021.08.27. 8:00

A tartalomból: szociális tűzifa, adótartozás telekért, M100 környezetvédelmi vizsgálata, tinnyei fociklub

29/08/2021 14:12

Videó a tinnyei képviselő-testület üléséről: 2021.06.30. 16:00

A tartalomból: pandémia, M100, kommunikáció felelőssége, telekeladások, térfigyelő kamerák, súlykorlátozáshoz kötött behajtás, civil szervezetek támogatása, augusztus 20., települési feladatlista…

01/07/2021 23:34

Tudja Ön, mi lett az előző javaslatával?

Vajon elfogadta vagy elutasította az önkormányzat? Itt ellenőrizheti.

24/05/2021 10:00

Véleménye van az M100-as településrendezési eszközökbe illesztéséről?

Írja meg észrevételeit a főépítésznek! Két hete van rá. Tavaly már megírta? Az nem számít.

13/05/2021 17:05