Page header
 Főoldal 5 nap múlva:  Zöld 6 nap múlva:  Kommunális

Gombóc Artúr ebédje

Szerkesztői vélemény a nyilvánosságról, felelősségről és függetlenségről

2017.03.31., Ladányi Péter

Címkék: Szerkesztő Közélet Tinnyén ezt lehet?

Az elmúlt napok történései ráirányították a figyelmem arra, hogy egy újság szerkesztése és kiadása során milyen problémák merülhetnek fel, ha az alapító és a kiadó nem ugyanúgy gondolkodnak bizonyos alapvetésekről.

Ezért talán érdemes néhány szót áldozni arra, hogy mi a célja és funkciója egy helyi újságnak.

Történt ugyanis, hogy a TINNYE INFÓ márciusi számában, a tinnyei képviselő-testület idei üléseiről írt beszámolóm Krix Lajos polgármester szerint a szerkesztési irányelveknek nem felel meg. Olyannyira, hogy az újság 2017. március 22-én a terjesztésre átadott március lapszám példányainak visszatartása mellett kiadónkkal az újság szerkesztésére és kiadására vonatkozó szerződés azonnali megszüntetését kezdeményezte.

Nyilvánosság

A képviselő-testületi ülések nyilvános közszereplésnek minősülnek, emiatt a jog teljes körű nyilvánosságot biztosít számukra. És itt a „teljes körű nyilvánosság” valóban az: sok helyen a helyi televízió közvetíti az ülést, régebben még Tinnyén is találkozhattunk hasonlóval a helyi közösségi televízió műsorában.

Azonban úgy tűnik, kis falunkban jelenleg még az is problémák forrása lehet, ha a felelős szerkesztő a nyilvános ülések történéseiről a helyi lapban beszámol.

Pedig a közérdekű adatok nyilvánosságát egyértelműen törvény garantálja (2011. CXII. és számos alkotmánybírósági döntés), de még önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) is érthetően fogalmaz:

„69. §. (3) A Képviselő-testület nyílt üléséről bárki hang-, kép- és video-felvételt készíthet, azokat a résztvevők hozzájárulása nélkül közreadhatja.”

Felelősség

A „felelős kiadó” és „felelős szerkesztő” megnevezésében a „felelős” azt jelenti, hogy ha valamilyen jogszabály sérül a lap szerkesztése vagy kiadása során, azért a szerkesztőnek, ill. a kiadónak kell helyt állnia, azaz vállalnia esetleges hibájáért a felelősséget, és nem a lap alapítójának vagy tulajdonosának.

A sajtótörvény szerint a lap alapítója (tulajdonosa) dönt arról, hogy van-e (legyen-e) egyáltalán újság. Azt is ő határozza meg (és fontos, hogy még az első példány megjelenése előtt), hogy az ő általa választott szerkesztő milyen irányelvek és célok mentén szerkessze az újságot. Ez azért helyes, mert a szerkesztő és a kiadó is láthatja (még a szerződés aláírása előtt), hogy mihez kell tartania magát, és eldöntheti, hogy vállalható-e számára a feladat. Tinnyén ez teljesült, a vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képező, „Tinnyei helyi lap szerkesztésének és kiadásának irányvonala” című melléklet pontosan meghatározza a követendő irányelveket és az újság célját:

„1. A Lap célja: célja elsősorban a helyi lakosság széleskörű tájékoztatása és friss információkkal való ellátása a helyi társadalmi, kulturális és közéleti eseményekről, önkormányzati hírekről, a település mindennapjairól. …”

Úgy gondolom, hogy a fent megfogalmazott irányelvek pontosan meghatározzák a lap szerkesztési szempontjait.

A szerkesztő és a kiadó felelőssége, hogy ez teljesüljön, és ők a felelősek, ha ezt a célt az újság nem képes betölteni.

A TINNYE INFÓ terjesztését azonban (más megállapodás hiányában) – és ez is a szerződés része – az önkormányzat végzi. Azonban a legutóbbi (2017/03) lapszámot kedves olvasóim hiába is keresik a postaládájukban, mert annak terjesztését a polgármester megállította.

Sőt, a legutóbbi megbeszélésünkön egyértelművé vált számomra, hogy erre már biztosan nem is számíthatunk. Persze, itt is beszélnünk kell a felelősség kérdéséről, mert első ízben végre sikerült volna néhány hirdetést szerezni így pl. a terjesztés meghiúsulása kárt okozott a kiadónak.

Függetlenség

Számos helyi lap szerkesztője szembesül azzal, hogy kénytelen kompromisszumokat kötni a függetlenség oltárán azért, hogy életben maradhasson, hogy a lap rendszeres megjelentetését biztosítani tudja. Egy kis lélekszámú településen, mint amilyen Tinnye is, nehezen lehet független módon (pl. pusztán hirdetési bevételekkel) fenntartani az újságot.

Ezért – ha a helyi képviselők úgy gondolják – gondoskodhatnak arról, hogy a község és a lakosság érdekében a lap közpénzből kerüljön finanszírozásra.

Közpénzből = az adófizetők pénzéből

Ez a pénz részben a helyi adókból befolyó adóbevételekből, részben a központi költségvetésből származik. Ez történt a mi esetünkben is: néhány hónappal ezelőtt a képviselő-testület, egyhangú „7 igenes” döntése értelmében, a TINNYE INFÓ című helyi lap indítása mellett tette le a voksát, így lett szerencsém a lapot szerkeszteni. A függetlenséget (vagy inkább annak látszatát) erősítette, hogy a lapnak nem a helyi önkormányzat lett a kiadója, hanem egy külső vállalkozás, de erről egy kicsit később.


Cenzúra

Külön örömmel töltött el polgármesterünk akkori hozzáállása, ahogyan a szerződéskötéskor kijelentette, hogy nem akar cenzúrát, pl. nem kéri be az újságot a nyomdába adás előtt, mert ő is úgy gondolja, hogy a szerkesztő felelőssége, hogy milyen cikkeket tesz vagy ír a lapba, hogyan szerkeszti azt.

Csakhogy a cenzúrának nagyon sok formája lehet. Egy kicsit olyan ez, mint Gombóc Artúr ebédje: létezik előzetes cenzúra, utólagos cenzúra, latens cenzúra, öncenzúra, totális cenzúra, financiális cenzúra, a hozzáférés tiltásával megvalósuló cenzúra… (és a sort még bőven lehetne folytatni).

Tény, hogy a polgármester – egyébként nagyon helyesen – az újság eddigi fennállása során nem szólt bele a szerkesztői munkába, többször is tett a cenzúrát elutasító (az előzőhöz hasonló) kijelentést. Soha nem kért olyat, soha nem ragaszkodott hozzá, hogy valamely információt vagy hírt közöljek az újságban.

Magyarul: nem szólt bele.

Egészen a márciusi lapszámig, amellyel viszont utólagos cenzúra történt. A polgármester a már kinyomtatott újságot tartotta vissza azzal, hogy

„Ez nem mehet ki!”

Jogi kérdés, hogy erre megvolt-e a hatásköre, jogosultsága. Ez véleményünk szerint vitatható. Vitatjuk is, ezzel kapcsolatos levelünket már elküldtük a képviselő-testületnek.

De vajon miféle kártól próbálta ezzel a lépéssel megmenteni a falut, a tinnyei lakosokat? Vajon miért nem a képviselő-testülettel egyeztetve hozta meg ezt a döntését?

Ha a polgármester komolyan úgy gondolta, hogy ez a helyes és a legjobb lépés, akkor a rendkívüli felmondáshoz miért nem kaptunk részletes indoklást? Miért nem írta le, hogy konkrétan melyek azok az okok, amelyek miatt nem látja egy percig sem tovább fenntarthatónak a szerződéses viszonyt?

Lehet, hogy azért, mert így nem lehet érdemben megcáfolni a (nem megfogalmazott) kifogásokat? Hogy a védekezés, érvelés lehetetlen legyen számunkra? Nem tudjuk.

Krix Lajos a személyes egyeztetésünk során, a testületi ülésekről szóló beszámolómban ugyan szóban említett néhány pontot, amely nem nyerte el a tetszését, de megítélésem szerint ezek közül egyik sem volt olyan súlyos, ami joggal megalapozhatott volna egy rendkívüli felmondással járó döntést. Kifogásait akár a médiával kapcsolatos jogszabályok által lehetővé tett sajtó-helyreigazítással is teljes körűen rendezni és kezelni lehet. Akkor és a megbeszélésünkön is felhívtam erre a polgármester figyelmét, de ő nem akart élni ezzel a – jog által is biztosított – lehetőséggel. Úgy fogalmazott:

„A döntést már meghoztam!”

Elvek

A március 28-án megtartott egyeztető megbeszélés során egyértelművé vált, hogy Krix Lajos elvárásai a TINNYE INFÓ szerkesztését illetően sajnos nem összeegyeztethetők az általam helyesnek tartott szerkesztési és cikkírási elképzelésekkel.

Számomra a jövőben sem elfogadható egy olyan megállapodás, ahol a nyilvános közszereplésnek minősülő testületi ülésekről tárgyilagosan ne számolhassak be a lap hasábjain, kizárólag a polgármesterrel való egyeztetést követően. Vagyis annak megfelelően, hogy ő miket és hogyan tart az ügyek közül megjelentetésre érdemesnek.

Ugyanis az efféle működésbe automatikusan kódolva van, hogy csak addig lehetek szerkesztő, amíg az újság a polgármester ízlésének megfelel. Ilyen körülmények között viszont eleve nem is vállaltam volna a lap szerkesztését.

Ez minden, csak nem tárgyilagos tájékoztatás, pedig nekem ez volt (és továbbra is ez) a célom.

A polgármester által elvárt működés kizárólag úgy lenne elfogadható, ha az önkormányzat nem csak a lap alapítója lenne, hanem kiadója is, és mondjuk a polgármester lenne a felelős kiadó (bár kérdés, hogy erre a jog egyáltalán ad-e lehetőséget [a szerk.]). Ilyenkor a szerkesztőnek ki kell elégítenie a polgármesternek (a felelős kiadónak) az összes (az újsággal kapcsolatos) igényét.

Egyébként nincsen ezzel semmi gond, létezik ilyen megoldás a környékünkön is.

Ezzel a megoldással biztosítani lehet, hogy a lapban az önkormányzat szándéka szerinti tartalom jelenjen meg. Ez így nem is igazán tekinthető helyi lapnak, sokkal inkább az önkormányzat vagy a polgármester tájékoztató kiadványának (csúnyán fogalmazva: propaganda kiadványának).

Tinnyén viszont más (volt) a helyzet, mert itt az önkormányzat a lap alapítója, de annak szerkesztését és kiadását külső cégre és személyre bízta.

A sajtótörvény szerint alapítóként az újság szerkesztését az irányelvek előzetes meghatározásával és ellenőrzésével lenne módja befolyásolni.

Ezért az a határozott véleményem, hogy amit a polgármester szeretne – a legjobb szándék mellett is – a sajtószabadság korlátozása, még akkor is, ha bárki ennek az ellenkezőjét is hangoztatja.

Az okok

A fentiek alapján jogosan merülhet fel a kérdés, hogy akkor a TINNYE INFÓ szerkesztőjeként milyen hibát követtem, követhettem el, ami kiváltotta a polgármester lépését, mely szerint az újság szerkesztésére és kiadására vonatkozó szerződésünket azonnali hatályú rendkívüli felmondással szeretné megszüntetni? Szerintem semmi, mert véleményem szerint a felmondásnak nem volt jogos alapja.

A lényeg, hogy amennyiben a polgármester megítélése szerint mégis hibáztam a szerkesztés során, és ez olyan súlyú volt, hogy azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással kellett a szerződést megszüntetni, akkor

valóban elég nagy a szakadék az általam és az ő általa a demokráciáról és egy demokratikusan választott képviselői (népképviseleti) rendszer elvárt működéséről alkotott képünk között.

A jövő

Bízom abban, hogy a tisztelt olvasók a kialakult helyzetet reálisan és korrekt módon meg tudják ítélni, és hiszem, hogy Tinnye és a tinnyei lakosság érdekében előbb-utóbb mégis tovább folytathatom a TINNYE INFÓ c. újság szerkesztését. Ugyanolyan értékek mentén, ahogyan eddig is tettem és képzeltem.

Addig is, marad a károk minimalizálása, a kármentés: szerződéseinkben tett vállalásaink (lehetőségeink szerinti) teljesítése.

Így történhetett, hogy Önök a TINNYE INFÓ helyett egy másik újságot kaphattak a kezükbe.

A Körtvélyes című lap ugyanis
az önkormányzattól teljesen független újság.

Így többé nem fordulhat elő az, hogy bárki (a felelős kiadót leszámítva) úgy dönthessen, hogy a lap és a benne lévő információk nem juthatnak el Önökhöz, az Önök postaládájába.

Szerkesztőként nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam a TINNYE INFÓ-val kapcsolatban, amit ezúton is szeretnék megköszönni kedves olvasóinknak.

Remélem, ezt az új lapot, a Körtvélyes-t is örömmel és megelégedettséggel fogják olvasni. Azt megígérem, hogy amíg kitart az Önök megtisztelő támogatása és igénye egy tárgyilagos korrekt tájékoztatást nyújtó helyi lap iránt, én örömmel fogom szerkeszteni azt a jövőben is.

Függetlenül.

Ha tetszik Önnek ez a cikk, ossza meg ismerőseivel:

Iratkozzon fel RSS hírfolyamunkra!

Az RSS az egyik legrégebbi és legelterjedtebb technológiája a hírek elkötelezettség nélküli olvasásának. Nem kell telepítenie semmit és nem kell átadnia személyes adatait senkinek. Csak kapcsolódjon hírfolyamunkhoz és valahányszor új cikket publikálunk, személyes RSS olvasója értesíti Önt pont úgy, ahogy azt Ön kívánja.

Feliratkozás

Javasoljuk az RSS olvasónk használatát. Ingyenes.

Látogassa meg Facebook oldalunkat!

Inkább egy közösségi lény? Látogassa meg Facebook oldalunkat és kövessen minket ott. Oldalunkon a főbb cikkeinken kívül a környékbeli közösségi oldalak érdekes és releváns bejegyzéseiről is tájékozódhat. Ossza meg bejegyzéseinket ismerőseivel, beszélje meg őket más olvasókkal és élvezze a megbízható forrásból származó aktuális és érdekes híreket.

Megnézem

Értékelje munkánkat!

A Körtvélyes szerkesztőjeként végtelenül büszke vagyok arra, hogy többé-kevésbé rendszeres időközönként olyan univerzális kiadvánnyal lephetem meg Tinnye lakosságát, ami remek alapanyag papírrepülő hajtogatáshoz, alátétnek zöldség pucoláshoz, bélésnek szemetes kukába vagy gyújtósnak kandallóba.

Viszont elégedettséggel tölt el az is, amikor arról értesülök, hogy az újság valamelyik írása felkeltette olvasónk érdeklődését. Meleg szívvel gondolok azokra, akik az egész újságot elolvassák, esetleg fel is idézik valamelyik cikkét. Széles mosoly ül az arcomra, amikor valaki azzal fogad vagy keres meg, hogy szívesen adna interjút az egyik lapszámba. És végtelen hálát érzek akkor, amikor valaki úgy dönt, hogy részt vállal a tinnyeiek hiteles és tényleges tájékoztatásának kihívásaiban.

Ha az Ön számára is fontos, hogy a helyi történések híre azokhoz is eljussanak, akiknek nincs internet kapcsolata vagy jobb szeretik a helyi híreket kézbe véve lapozgatni, támogassa munkánkat! Fejlesszük közösen a tinnyei kommunikációt!

Írjon nekünk!

Küldje el nekünk cikk javaslatát, olvasói levelét, helyi vagy régiós híreit, közéleti vagy személyes élménybeszámolóját, vagy adjon fel apróhirdetést!

E-mailt küldök mutasd az e-mail címet

Jelentessen meg lapunkban fizetett hirdetést vagy vállaljon részt a Körtvélyes nyomdai költségeiben és a tinnye.info online működtetésében a CZMB Bt. CIB Bank Zrt.-nél vezetett

számú „Körtvélyes támogatás” közleménnyel történő átutalással. Támogassa Ön is a független helyi újságírást!

Olvasóink nevében is köszönöm szépen.

Czuczor Szabolcs,
felelős szerkesztő

Továbbiak a témákban:

Közeleg a nyár. Kér egy Körtvélyest?

A Körtvélyes 2023. júniusi számának lapzártája május 26. péntek éjfél

2023.05.16. 12:40

Új év, szűkebb nadrágkötő, új lapszám, sűrűbb betűszedés

A Körtvélyes 2023. februári számának lapzártája február 5. vasárnap éjfél

2023.01.22. 21:01

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. október 26. (szerda), 16 órára a hivatal tanácstermébe

2022.10.25. 07:31

„Itt van az ősz, itt van ujra”

A Körtvélyes 2022. októberi számának lapzártája október 24. hétfő éjfél

2022.10.10. 11:11

Változik a tinnyei képviselő-testület összetétele

Ladányi Péter lemondott, ezért új képviselő kerül a testületbe

2022.10.01. 09:40

Önkormányzati hírösszefoglaló

Többgenerációs családok rezsi támogatása, helyi ügysegéd helyett vörösvári kormányablak vagy kormányablak busz

2022.09.13. 08:52

Szent István napi ünnepség és tinnyei falunap

Főzőversennyel, játékos vetélkedővel és az elmaradhatatlan tűzijátékkal

2022.08.18. 10:48

Pufi mellény? De Lorean? 1,21 gigawatt?

Tényleg ez kell, ha ott akarok lenni egy képviselő testületi ülésen?!

2022.08.11. 08:55

Írjon Ön is az idei első nyári Körtvélyesbe!

A 2022. júniusi szám lapzártája június 3. péntek éjfél

2022.05.27. 22:00

Önkormányzati hírösszefoglaló

Eladó építési telkek, igazgatási ügyintéző kerestetik, ismét elérhető az ügysegéd

2022.05.11. 18:39

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. április 26. (kedd), 16 órára a hivatal tanácstermébe

2022.04.22. 17:46

Nem április tréfa! Írjon Ön is a két hét múlva nyomdába kerülő Körtvélyesbe!

A 2022. áprilisi szám lapzártája április 8. péntek éjfél

2022.03.25. 17:10

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. március 9. (szerda), 16 órára a hivatal tanácstermébe

2022.03.07. 07:39

Körtvélyes 2022. februári szám lapzártája február 4-én pénteken

Új év, új fejlemények. Ossza meg Ön is Tinnyével 2022-es új évi gondolatait beszámoló, olvasói levél vagy hirdetés formájában!

2022.01.21. 21:50

Önkormányzati képviselő-testületi ülés ELHALASZTVA

De hivatalosan az is csak ma reggel derült ki, hogy eredetileg ma délután lett volna az ülés

2021.12.15. 11:43

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2021. december 15. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2021.12.08. 21:30

Körtvélyes decemberi szám lapzártája december 3-án pénteken

Írjon év végi vagy akár új évi jókívánságokat, beszámolót, olvasói levelet, mutassa be alkotását vagy hirdessen ünnepek előtt is!

2021.11.21. 14:48

Videó Tinnye Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.11.04. 15:00

A tartalomból: Az e-mail mint nem írásos forma? Percenkénti szavazások futószalagon, település rendezés M100 kapcsán, belterületbe vonások és átminősítések, mi lesz a „Zöli” helyén?…

2021.11.07. 21:29

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2021. november 4. (csütörtök), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2021.11.03. 08:33

Videó Tinnye Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.09.29. 15:00

A tartalomból: költségvetés, tejház, utcanévadás, civil pályázatok, gazdasági program, szociális tűzifa, Bursa Hungarica ösztöndíj, önerős útépítés, M100 és a tranzitforgalom…

2021.10.01. 12:12

Videó a Tinnye és Pilisjászfalu Közös Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.09.28. 17:30

A tartalomból: közös hivatal költségvetése, megállapodása, beszerzési szabályzatának módosítás

2021.09.30. 09:32

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2021. szeptember 29. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2021.09.22. 15:04

Körtvélyes októberi szám lapzártája 24-én pénteken

Írjon beszámolót, olvasói levelet, mutassa be alkotását, hirdessen apróban vagy üzleti szinten nyáron is!

2021.09.07. 08:36

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről: 2021.08.27. 8:00

A tartalomból: szociális tűzifa, adótartozás telekért, M100 környezetvédelmi vizsgálata, tinnyei fociklub

2021.08.29. 14:12

Videó a tinnyei képviselő-testület üléséről: 2021.06.30. 16:00

A tartalomból: pandémia, M100, kommunikáció felelőssége, telekeladások, térfigyelő kamerák, súlykorlátozáshoz kötött behajtás, civil szervezetek támogatása, augusztus 20., települési feladatlista…

2021.07.01. 23:34

Körtvélyes júniusi lapzárta két hét múlva

Írjon beszámolót, olvasói levelet, mutassa be alkotását, hirdessen apróban vagy üzleti szinten nyáron is!

2021.06.02. 19:43

Tudja Ön, mi lett az előző javaslatával?

Vajon elfogadta vagy elutasította az önkormányzat? Itt ellenőrizheti.

2021.05.24. 10:00