Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. április 23.

2019.01.02., Ladányi Péter

Címkék: Képviselő-testületi ülések Közélet

A tinnyei képviselő-testület áprilisi rendes ülésén elfogadta a Pilisvörösvári Rendőrörs 2017-es beszámolóját, döntött az előző év költségvetésének végrehajtásáról, a Honfoglalás utca fölötti övárok kivitelezőjéről és különböző pályázatokon történő részvételről. Elfogadta a magán háziorvosi praxisról szóló megállapodást, a református temető adás-vételi szerződését és a 2018. évi munkatervet is.

(A cikk a képviselő-testületi ülés hangfelvétele és hivatalos jegyzőkönyve alapján készült; a jegyzőkönyv szövegében előforduló esetleges hibákért elnézést kérünk. [a szerk.])

 20180423_JKV.pdf
 20180423_JKVM.pdf
Napirend
1. Beszámoló elfogadása Pilisvörösvár Rendőrörs 2017. évi tevékenységéről
2. I. Világháborús emlékmű pályázat
3. Rendelet-tervezet az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról
4. 2018. évi munkaterv elfogadása
5. Háziorvosi praxisról szóló megállapodás
6. Vis maior pályázat (övárok szakaszának) kivitelő választása
7. Döntés pályázatokon történő részvételről
8. Lejárt határidejű határozatok
9. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszakról
10. Egyebek
Letölthető hangfelvételek, dokumentumok

Jelenlévők: Krix Lajos polgármester, dr. Molnár Ede Levente alpolgármester,
Darázs Lászlóné, Naszvadi Győző, Lőrincz László és Török Éva képviselők,
dr. Imre Gábor jegyző, Németh Nikolett jegyzőkönyv-vezető

(az ülésen jelen volt még
Koczka Gábor alezredes a Pilisvörösvári Rendőrörstől,
ill. Kovács László és Traxler Emília tinnyei lakosok is [a szerk.])

Napirend

 20180423_00_Napirend.mp3

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül Nagy Jenő nem jelent meg. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet Németh Nikolett vezeti.
A napirendi pontokon az alábbi változtatást javasolja: 7. napirendi pontnál változás történt a Belügyminisztériumi pályázat mellett Nemzetgazdasági Minisztériumi pályázati lehetőség is felmerült. A 10. napirendi pontnál a Református Egyház szerződéskötés végleges változatát ismerteti.
Összevonná a 8. és 9. napirendi pontokat, mert amiről beszámolna, azokat érintik mind a lejártak.

Elfogadott napirendek és sorrendjük:

1. Beszámoló elfogadása Pilisvörösvár Rendőrörs 2017. évi tevékenységéről
2. I. Világháborús emlékmű pályázat
3. Rendelet-tervezet az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról
4. 2018. évi munkaterv elfogadása
5. Háziorvosi praxisról szóló megállapodás elfogadása
6. Vis maior pályázat (övárok szakaszának) kivitelő választása
7. Döntés a belügyminisztériumi pályázaton történő részvételről
8. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszakról
9. Lejárt határidejű határozatok
10. Egyebek

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

1. Beszámoló elfogadása Pilisvörösvár Rendőrörs 2017. évi tevékenységéről

 20180423_01_Beszamolo_elfogadasa_Pilisvorosvar_Rendorors_2017.mp3

Krix Lajos: átadja a szót Koczka Gábor alezredesnek, hogy ismertesse a Pilisvörösvári Rendőrörs 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Koczka Gábor alezredes: Részleteiben is ismertette a 2017. évi beszámolót, amelyben a bűncselekmények, szabálysértések, közterületi mutatók száma csökkenő tendenciát mutat. A 102-es út problémájának megoldására konzultációt, forgalom lassító berendezéseket javasol.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2018. (IV. 23.) önkormányzati határozata
Beszámoló elfogadása Pilisvörösvári Rendőrörs 2017. évi tevékenységéről

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pilisvörösvári Rendőrörs 2017. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2. I. Világháborús emlékmű pályázat

 20180423_02_Elso_vilaghaborus_emlekmu_palyazat.mp3

Krix Lajos: Ismerteti a pályázati lehetőséget az I. Világháborús emlékű létesítéséről, amelyet a Nemzeti Kulturális Közalapítvány írt ki. Az emlékmű a Tinnye Kossuth Lajos művelődési ház udvarán lenne elhelyezve.
Javasolja a pályázaton való részvételt 500 000 Ft-os önrésszel.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (IV. 23.) önkormányzati határozata
I. Világháborús emlékmű pályázat

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, „Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékművek állítása” elnevezésű (KKETTKK-CP-02 jelű) pályázaton indulni kíván.
Az első világháborús új emlékmű helyszínének a Kossuth Lajos Művelődési Ház előkertjét (természetben: Tinnye 595 hrsz. ingatlan Kossuth Lajos utca felőli részét) jelöli ki.
A megvalósításra – az előterjesztés melléklete szerinti ajánlata és benyújtott költségvetése figyelembevételével – Borbás Dorka szobrászművészt kéri fel.
A pályázathoz szükséges 500 000 forint önerőt az önkormányzat a 2018. évi költségvetésének terhére vállalja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

 Elfogadva: 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás

3. Rendelet-tervezet az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

 20180423_03_Koltsegvetes_modositas_es_Zarszamadas_rendelet_terv_2017.mp3

Krix Lajos: Tájékoztatja a képviselő-testületet a 2017-es költségvetési rendelet módosításáról és a zárszámadási rendeletről. Tinnyének nincsen hitelállománya, rendelkezik elegendő tartalékkal. A pályázatokon való részvétel biztosított. 2017-ben pályázatok elnyerése, az elszámolások, a megvalósított beruházások ütemszerűen mentek. Önkormányzati gazdálkodás alapja a szigorú elszámolás, monitorozás.
A költségvetés naprakész, pontosan szinkronban van a Magyar Államkincstárral.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

(a rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

 Elfogadva: 4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

(a rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza)

 Elfogadva: 4 igen, 2 nem, 0 tartózkodás

4. 2018. évi munkaterv elfogadása

 20180423_04_2018_evi_munkaterv_elfogadasa.mp3

Krix Lajos: Ismerteti a 2018. évi munkatervet, amely kiegészíthető különböző feladatokkal, képviselő-testület napirendi pontjaival.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2018. (IV. 23.) önkormányzati határozata
Tinnye Község Önkormányzatának 2018. évi munkatervéről

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

5. Háziorvosi praxisról szóló megállapodás

 20180423_05_Haziorvosi_praxisrol_szolo_megallapodas.mp3

(a képviselő-testület a háziorvosi praxisról szóló napirendi pontot technikai okok miatt a 6. és 7. sz. napirendi pont után tárgyalta [a szerk.])

Krix Lajos: Ismerteti, hogy Dr. Répási Ildikóval közösen tárgyalva a háziorvosi praxisról szóló megállapodás aláírásra kész állapotban van. A 2018. 03. 14-i testületi ülésen történt észrevételek javításra és kiegészítésre kerültek.

Dr. Imre Gábor: Módosította a megállapodásnak a háziorvos helyettesítéséről szóló mellékletét, amelyben a helyettesítő orvosok listája szerepel.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzat képviselő testületének 23/2018. (IV. 23.) önkormányzati határozata
Háziorvosi praxisról szóló megállapodás

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat és dr. Répási Ildikó közötti, a háziorvosi feladatellátásról szóló megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti szöveggel elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

6. Vis maior pályázat (övárok szakaszának) kivitelő választása

 20180423_06_Vis_maior_ovarok_szakadas_kivitelezo_valasztas.mp3

Krix Lajos: Emlékezteti a képviselői testületet 2017-ben született döntés alapján 2 121 000 Ft saját erő biztosítására a Honfoglalás utca mögötti övárok helyreállítására. Különböző előmunkálatok folytak, geodéziai felmérés, tervdokumentáció elkészítése. A beadott három ajánlat közül a Geoszolg Kft. árajánlatát javasolja.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2018. (IV. 23.) önkormányzati határozata
vis maior 356 661 kivitelezői árajánlatok elfogadásáról

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett árajánlatok alapján a „Tinnye, Honfoglalás utca lakóövezet mögötti övárok (hrsz. 796, 798, 805) vis maior jellegű károsodások helyreállítása Ebr42: 356 661” elnevezésű vis maior pályázat kivitelezési munkálataira, az összességében legelőnyösebb pályázatot benyújtó Geoszolg Kft. 2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27. pályázatát fogadja el.
A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

7. Döntés pályázatokon történő részvételről

 20180423_07_Palyazatokon_torteno_reszvetel.mp3

Krix Lajos: A 7. napirendi pontban két típusú pályázatról számol be. Az egyik a Belügyminisztérium és a másik a Nemzetgazdasági Minisztérium által kihirdetett pályázat. Az Önkormányzat a PM_ONKOMUT_2018 kódjelű pályázaton 75 000 000 forint összeggel vesz részt. Állásfoglalásra van szükség a pályázatokon való részvételről.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2018. (IV. 23.) önkormányzati határozata
Pályázati önerőről

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című PM_ONKOMUT_2018 kódjelű pályázaton részt vesz.
2. A pályázathoz szükséges teljes bekerülési összege 78 750 000 forint, a pályázattal elérni kívánt összeg 75 000 000 forint, a teljes összegre vonatkozó 5% önerő részét 3 750 000 forint saját forrásból biztosítja, erre előzetesen a 2018. évi költségvetésének tartalékának terhére kötelezettséget vállal.

Felújítandó utak:

- Damjanich utca 222 hrsz.
- Dankó Pista utca 89 hrsz. és 62 hrsz.
- József Attila utca 98 hrsz.
- István Király utca 365/3, 361/2, 354/5 hrsz.
- Boróka utca folytatása 1289 hrsz.
4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentációk beszerzésére és benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Krix Lajos: Rátér a BM pályázatokra. Elmondja, hogy a támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.
Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
Pályázati alcélok közül az: 1. a)-n belül az:
ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helység infrastrukturális fejlesztése, felújítása (a továbbiakban: egészségügyi fejlesztés)
Az orvosi rendelő felújításáról A és B verzió készült. Javasolja a B verzió elfogadását. A pályázati összeg magába foglalja a teljes belső helyiségek felújítását és kialakítását.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2018. (IV. 23.) önkormányzati határozata
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő indulásról

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2018. évben meghirdetett pályázaton, a pályázati alcélok 1. ac) szerint, a tinnyei háziorvosi rendelő (2086 Tinnye, Bajcsy Zs. utca 6. 575/2 hrsz.) felújítása pályázatot nyújt be bruttó 30 000 000 Ft vissza nem térítendő összegre.
A pályázathoz szükséges 1 500 000 Ft önrészt az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására.

Határidő: 2018. május 2.
Felelős: polgármester

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

8. Lejárt határidejű határozatok

 20180423_08_Lejart_hatarideju_hatarozatok.mp3

Krix Lajos: Ismerteti, illetve szóban kiegészíti a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóját.
- Királyvölgyi lakópark közvilágítás terveinek készítése folyamatban van, engedélyezésre vár.
- Hulladék közbeszerzés folyamatban van
- Belterületi Önkormányzati telek 354/2 hrsz. eladására egy ajánlat érkezett.

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

9. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszakról

 20180423_09_Polgarmesteri_beszamolo.mp3

Krix Lajos: beszámol a két ülés közötti időszakról.
- Sportpálya energiabővítése megtörtént.
- 2018. május 11-én tárgyalás lesz a 102-es úttal kapcsolatban. A tárgyalás folyamán kitér az utak és útszélek javítására, zebra kihelyezésére, forgalom lassító berendezések kihelyezésére.
- Folyamatban van a helyi építési szabályzat felülvizsgálata.

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

10. Egyebek

 20180423_10_Egyebek_1_Reformatus_temeto_adasvetel_eloszerzodes.mp3
 20180423_10_Egyebek_2.mp3
 20180423_10_Egyebek_3_Volgylakok_Egyesulete.mp3

Krix Lajos: Református temető átvételével kapcsolatban módosításra került sor. Az előző testületi ülésen előszerződés megkötésére hozott határozatot a testület, most a végleges adásvételi szerződés aláírására kell határozatot hozni. A végleges adásvételi szerződés egy pontban tér el az elfogadott előszerződéstől, amely a 4-es pontban a temető funkcióját tekintve nem lehet átminősíteni.

Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testületének 27/2018. (IV. 23.) önkormányzati határozata
a Tinnye 186 hrsz. „temető” 2 608 m2 területű ingatlan megvásárlásáról

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tinnye-Piliscsaba Református Társegyházközség (székhelye: 2081 Piliscsaba, Deák Ferenc utca 55.) tulajdonában lévő tinnyei 186 hrsz. „temető” 2 608 m2 területű ingatlant az előterjesztés melléklete szerinti adás-vételi szerződésben rögzített feltételekkel 3 800 000 Ft vételáron megvásárolja.
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Krix Lajos: Átadja a szót az egyebek napirendi pontban a Völgylakók Egyesületének képviselőinek.

Kovács László tinnyei lakos: Közreműködést kérnek a Völgylakók Egyesületének nevében a problémáik, kezdeményezéseikkel kapcsolatban.
Kérésük: legyenek egyenrangú tinnyei lakosként kezelve, járható karbantartott utak, vízelvezető árkok rendben tartása.

Traxler Emília tinnyei lakos: Kérése az elhanyagolt területek rendben tartására szóló intézkedések.

Krix Lajos: Tájékoztatást ad: a völgyekben elkészült a helyi építési felülvizsgálat, és hamarosan elindul az utak karbantartása.

 

Krix Lajos polgármester 18.45-kor lezárta az ülést.


Hangfelvételek, videók:

 20180423_00_Napirend.mp3
 20180423_01_Beszamolo_elfogadasa_Pilisvorosvar_Rendorors_2017.mp3
 20180423_02_Elso_vilaghaborus_emlekmu_palyazat.mp3
 20180423_03_Koltsegvetes_modositas_es_Zarszamadas_rendelet_terv_2017.mp3
 20180423_04_2018_evi_munkaterv_elfogadasa.mp3
 20180423_05_Haziorvosi_praxisrol_szolo_megallapodas.mp3
 20180423_06_Vis_maior_ovarok_szakadas_kivitelezo_valasztas.mp3
 20180423_07_Palyazatokon_torteno_reszvetel.mp3
 20180423_08_Lejart_hatarideju_hatarozatok.mp3
 20180423_09_Polgarmesteri_beszamolo.mp3
 20180423_10_Egyebek_1_Reformatus_temeto_adasvetel_eloszerzodes.mp3
 20180423_10_Egyebek_2.mp3
 20180423_10_Egyebek_3_Volgylakok_Egyesulete.mp3

Dokumentumok:

 20180423_JKV.pdf
 20180423_JKVM.pdf

A tinnyei önkormányzat kapcsolódó oldalai:

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Önkormányzati határozatok
Önkormányzati rendeletek

Ossza meg a cikket:

Továbbiak a témákban:

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről (Frissítve)

Közvetítés: 2020.03.18. 7:30

2020.03.20.

Videó a Tinnye-Pilisjászfalu közös képviselő-testületi ülésről

Közvetítés: 2020.03.09. 18:00

2020.03.12.

Videó a tinnyei képviselő-testület üléséről

Közvetítés: 2020.02.26. 18:00

2020.03.01.

Pályázati Felhívás

Tinnye önkormányzati honlapjának helyreállítására

2020.02.27.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. július 17.

2019.07.20.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 24.

2019.04.30.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 3. (rendkívüli ülés)

2019.04.06.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. február 27.

2019.04.06.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. február 13.

2019.04.06.

Polgármesteri tájékoztató – információcsere (+hang)

Az új M100-as út kapcsán tervezett (Tinnyét és Piliscsabát elkerülő) úttal kapcsolatban

2019.01.07.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. november 28.

2019.01.02.

A képviselő-testületi ülések hangfelvételei

Már az interneten – a tinnye.info online hírportálon

2018.11.04.

Tinnye, a gazdag falu

Gondolatok a legutóbbi tinnyei fejleményekről

2018.10.28.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. október 10. (rendkívüli ülés)

2018.11.05.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. szeptember 26. 15:00–17:12

2018.10.27.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. július 25. 15:00-15:40 (rendkívüli ülés)

2018.10.25.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. július 12. 15:00-16:15 (rendkívüli ülés)

2018.10.25.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. május 31. (rendkívüli ülés)

2018.11.24.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. május 16. 15:00–19:05

2018.10.07.

Gombóc Artúr ebédje

Szerkesztői vélemény a nyilvánosságról, felelősségről és függetlenségről

2017.03.31.

Beszámoló a tinnyei képviselő-testületi ülésekről

2017. február 23. (rendkívüli ülés)

2017.03.04.

Beszámoló a tinnyei képviselő-testületi ülésekről

2017. február 13.

2017.03.04.

Beszámoló a tinnyei képviselő-testületi ülésekről

2017. január 9. (rendkívüli ülés)

2017.03.04.

Ilyennek láttuk a II. Tinnyei Községi Disznótort

Képes beszámoló

2017.02.07.

Önkormányzati hírek

Krix Lajos polgármestertől és dr. Imre Gábor jegyzőtől

2017.02.07.

Megújul a tinnyei Kossuth Lajos Művelődési Ház

2017.01.08.