Page header
 Főoldal 6 nap múlva:  Kommunális 13 nap múlva:  Kommunális,  Szelektív

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. május 16. 15:00–19:05

2018.10.07., Ladányi Péter

Címkék: Képviselő-testületi ülések Közélet

2018. május 16-án ülésezett a tinnyei képviselő-testület. A képviselők többek között a településkép védelméről szóló rendeletről, az Esztergomot és M1 autópályát összekötő gyorsútról, a közművelődési munkatárssal kapcsolatos változásokról és a 2018. évi civil pályázatokról tárgyaltak.

(A cikk a képviselő-testületi ülés hangfelvétele és hivatalos jegyzőkönyve alapján készült; a jegyzőkönyv szövegében előforduló esetleges hibákért elnézést kérünk. [a szerk.])

 20180516_JKV.pdf
 20180516_JKVM.pdf
Napirend
1. Településkép védelméről szóló rendelet módosításának előzetes véleményezése
2. R-11 gyorsút tervezett nyomvonal előzetes véleményezése
3. A 345/2 Hrsz adás-vételi szerződés jóváhagyása
4. Önkormányzati épület tetőfelújítási árajánlat
5. Közművelődési munkatárs áthelyezéséhez hozzájárulás (munkáltatói döntés)
6. Közművelődési állás betöltéséről döntés
7. Háziorvos és asszisztens közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos döntések (munkáltatói döntés) Zárt ülés
8. 2018. évre civil pályázat kiírása
9. A 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
10. A „GDPR” bevezetésére érkezett árajánlatok elfogadása
11. Szociális feladatok társulásban történő ellátásával kapcsolatos döntés (BÖT)
12. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszakról
13. Lejárt határidejű határozatok
14. Egyebek
Letölthető hangfelvételek, dokumentumok

Jelenlévők: Krix Lajos polgármester, dr. Molnár Ede alpolgármester,
Darázs Lászlóné, Naszvadi Győző, Lőrincz László, Török Éva képviselők,
dr. Imre Gábor jegyző, Németh Nikolett jegyzőkönyv vezető
(az ülésen jelen volt még Nagy Jenő képviselő, Rózsa Gyöngyvér főépítész és Bartha Gyula belső ellenőr is [a szerk.])

Napirend

 20180516_00_Napirend.mp3

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül mindenki jelen van. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet Németh Nikolett vezeti. Elmondja, hogy a hat órára tervezett összevont Pilisjászfaluval közös képviselő-testületi ülés valószínűleg elmarad, így a 10. 11. napirendi pontokban most nem tudnak dönteni. Most nem veszi le a napirendről, mert a meghívót hivatalosan nem vonta vissza egyik polgármester sem.
Összevont képviselő-testületi ülést tervezett erre a napra Pilisjászfalu és Tinnye testületei a közös hivatalt érintő ügyek egyeztetésére. Az összehívás fő indoka az volt, hogy Pilisjászfalu Önkormányzat könyvelési beszámolójának hiánya miatt a Magyar Államkincstár (MÁK) felfüggesztette a településeknek havonta járó ún. "nettó finanszírozást". A közös hivatali működést alapul véve – az egyébként Tinnyén rendben lévő és határidőre elkészült pénzügyi beszámolók ellenére – a tinnyei társtelepülést is veszélyeztette volna a MÁK szigora. A kialakult helyzet mindkét önkormányzatot azzal fenyegette, hogy beszámoló- és így az állami finanszírozás hiányában a pályázatok odaítélése ellehetetlenül, az egyéb kiadásokat, a béreket, a költségvetési tartalékból kell fedezni. A jegyző az ülésre a helyzet gyors megoldására intézkedéscsomagot készített elő.
Az összevont ülést végül Bányai József Pilisjászfalu polgármestere lemondta, és későbbi időpontot javasolt, tekintettel arra, hogy ígéretet kaptak a MÁK-tól, hogy a tinnyei büdzsét az intézkedés mégsem fogja érinteni.

Rátér (a polgármester [a szerk.]) a napirendi pontokra, amelyekben változtatást javasol: a 7. napirendi pontnál zárt ülést fog elrendelni.

Elfogadott napirendek és sorrendjük:

1. Településkép védelméről szóló rendelet módosításának előzetes véleményezése
2. R-11 gyorsút tervezett nyomvonal előzetes véleményezése
3. A 345/2 Hrsz adás-vételi szerződés jóváhagyása
4. Önkormányzati épület tetőfelújítási árajánlat
5. Közművelődési munkatárs áthelyezéséhez hozzájárulás (munkáltatói döntés)
6. Közművelődési állás betöltéséről döntés
7. Háziorvos és asszisztens közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos döntések (munkáltatói döntés) Zárt ülés
8. 2018. évre civil pályázat kiírása
9. A 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
10. A „GDPR” bevezetésére érkezett árajánlatok elfogadása
11. Szociális feladatok társulásban történő ellátásával kapcsolatos döntés (BÖT)
12. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszakról
13. Lejárt határidejű határozatok
14. Egyebek

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

(Naszvadi Győző képviselő a napirendi pontok szavazása után érkezett [a szerk.])

1. Településkép védelméről szóló rendelet módosításának előzetes véleményezése

 20180516_01_TKK_rendelet_modositas_velemenyezese.mp3

Krix Lajos: Ismerteti a településkép védelméről szóló rendelet módosításának szükségességét. Elkészült a Település Arculati Kézikönyv, amely tartalmazza a falukép betartásának szabályait: átalakítás, átépítés illetve új épületek TAK szerinti megjelenítés esetén véleményezés. Átadja a szót Rózsa Gyöngyvér főépítésznek.

Rózsa Gyöngyvér: Bemutatkozása után tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a településkép védelmével kapcsolatos rendeletet 2017-ben fogadta el a testület, olyan formában, hogy a véleményezés nehezen kivitelezhető egy-egy ügy kapcsán. Ezért építésügyi jogszabályok változása miatt nagyon fontos, hogy legyen egy kontroll a településen. Emiatt szükség van a településképi rendelet kibővítésére két fontos szemponttal. Egyrészről az építési engedélyhez kötött eljárásnál minden esetben szükséges lenne a polgármester véleményére a főépítész szakmai véleménye alapján úgynevezett szakhatósági véleményre.
Másrészről sok építésüggyel kapcsolatos lehetősége van az embereknek, amely nem engedélyhez kötött. Ilyen a településkép szempontjából meghatározó a reklámtáblák elhelyezése a kerítések kialakítása egy-egy átalakítás az épületeken, amely nem érint szerkezeti változtatást, de jó lenne ránézni és tudni róla. Ezekről szólna a rendeletmódosítás, különböző szempont rendszerek kiegészítésével. Véleménye szerint ezen szabályok nem betartása esetén lehetőség lenne különböző szankciók büntetések kiszabására. A tervezet szövegét fel kell tölteni egy egyeztető felületre.
Ott a hatóságok véleményezik, majd lehetőség lesz a lakosságnak és a képviselő-testületnek a véleményezésre. Az összes vélemény ismeretében tud döntést (rendeletet) hozni a képviselő-testület, ezért javasolja a rendeletmódosítás feltöltését. A hatóságoknak 21 napjuk van a véleményezésre.

Lőrincz László: Az építési ügyeket a kormány egyszerűsítette, gyakorlatilag ezzel a módosítással újra nehezítjük az építtetők dolgát, kerítésnél nem kell engedély, akkor most szabályozzuk a kerítés építését is?

Krix Lajos: Az építtetők javát szolgálja a szabályozás, mert a szakma szerint torzulások fognak bekövetkezni, amely során szabályokat sért, akkor nem fognak használatbavételi engedélyt kapni.

Nagy Jenő: Egyszerűsített eljárásnál terveztetni kell és fel kell tölteni az adatokat e-adatra. Pár év elteltével kiderül, hogy nem szabályszerűek az adatok, akkor nem fog használatbavételi engedélyt kapni. Az a probléma, hogy az építkezés elején nincs egyfajta szakmai kontroll.

Dr. Imre Gábor: A map napon döntést arról kell meghozni, hogy a rendeletmódosítás alkalmas-e Lechneres felületre történő feltöltésre, illetve az egyeztetésre.

Lőrincz László: A túlzott szabályozással nem ért egyet, örül az egyszerűsített szabályozásnak.

Rózsa Gyöngyvér: Fontos a szabályozás, mert rossz helyre épített épületeknél nagyon nehéz utólag betartani a jogszabályokat, településkép érdekét szolgálja a módosítás.

Krix Lajos: Javasolja, hogy induljon meg az egyeztetés.

Rózsa Gyöngyvér: Javasolja a közösségi fórumot, ahol a lakosság összes véleményét megismerhetjük.

Lőrincz László: Tekintettel arra, hogy nem kapták meg időben a rendeletmódosításról szóló anyagot, nem tudta kialakítani az álláspontját. Javasolja, hogy a mai napon ne hozzanak határozatot ebben a témában.

Dr. Imre Gábor: Ügyrendi javaslatot meg kell szavaztatni!

Krix Lajos: Szavazásra teszi fel a kérdést, Lőrincz László képviselő javaslatát.

 Ügyrendi javaslat elutasítva: 2 igen, 4 nem, 1 tartózkodás

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2018. (V.16.) önkormányzati határozat a településképi rendelet módosításával összefüggésben

Tinnye község Önkormányzat Képviselő-testülete a településképi rendelet módosítását egyeztetésre alkalmasnak találta.

Felkéri a főépítészt az egyeztetéssel kapcsolatos egyeztetési eljárás megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, főépítész

 Elfogadva: 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodás

2. R-11 gyorsút tervezett nyomvonal előzetes véleményezése

 20180516_02_R11_gyorsut_nyomvonalterv_velemenyezese.mp3

102. sz. főút Esztergom-M1 közötti szakasz megvalósítása (fotó: NIF)

Krix Lajos: Ismerteti az R-11 Esztergom-M11 gyorsút tervezetét. Jelenleg a nyugati nyomvonal tervét tárgyalják. Tinnye számára az „A” verzió a megfelelő az előzetes egyeztetések alapján első ütemi megvalósításnak javasolja a döntés előkészítő tanulmányban a Constreál Kft. az R-11-es és a Tinnye-Piliscsaba összekötő útról való lecsatlakozás felvezető Tinnye-Úny közötti csomópontig egy időben valósulna meg az „A” nyomvonallal (sic! [a szerk.]). A Constreál Kft. állásfoglalást kér Tinnye Község Önkormányzatától az „A” nyomvonalról.
A „C” útvonalról különböző gazdasági és egyéb megfontolások miatt gondolják azt, hogy nem jó, inkább az „A” útvonalat ajánlják.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2018. (V.16.) számú önkormányzati határozata az R11 gyorsút Tinnye környezetében és Tinnye észak-keleti elkerülő úttal kapcsolatos támogató nyilatkozata

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Constreál Kft. által tervezett Esztergom-M1 autópálya közötti elkerülő út tervezetének „A” nyomvonalat támogatja azzal, hogy a Tinnye-Piliscsaba közös elkerülő szakasz (amely az R-11 és 1133 sz. út kapcsolatát biztosítja) a tervezett gyorsúttal egyidejűleg épüljön meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3. A 345/2 Hrsz adás-vételi szerződés jóváhagyása

 20180516_03_adasvetel_345_hrsz.mp3

Krix Lajos: Ismerteti, hogy 2018. 02. 15-én a képviselő-testület döntést hozott a 354/2 hrsz-ú telek versenytárgyalására három pályázó volt (sic! [a szerk].). A három pályázó közül egy visszalépett, egy pedig nem elérhető. A harmadik pályázónak szándékában áll megvenni a területet.
A Magyar Államnak elővásárlási joga van, ezért módosul a vételi határidő.

Török Éva: Az ÁFÁ-t az önkormányzat fizeti? Ügyvédi költséget ki fizeti meg?

Krix Lajos: A telek ÁFA köteles, az önkormányzat az ÁFA szabályok szerint nem visszaigénylő. A szerződéskötéssel járó költségeket a vevő fizeti meg.

Krix Lajos: Szavazásra teszi fel az előterjesztést a 254/2 hrsz. önkormányzat tulajdonában lévő telek itt megjelenített adás-vételi szerződés szerinti vevők részére történő értékesítéssel bruttó 5 050 000 forintos áron.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2018. (V.16.) önkormányzati határozata a 354/2 hrsz. belterületi telek eladásával kapcsolatban

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 354/2 hrsz. önkormányzati tulajdonú telket, a korábbi 12/2018 (II. 15.) önkormányzati határozat szerinti ajánlattevők közül a legkedvezőbb ajánlatot adó Gilbert Mária és Incze Gábor tinnyei lakosok részére ½-½ tulajdoni arányban 5 050 000 forintért értékesíti, a határozat mellékletét képező szerződéstervezet feltételeivel.
Az adás-vételi szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

4. Önkormányzati épület tetőfelújítási árajánlat

 20180516_04_onkormanyzati_epulet_tetofelujitasa.mp3

Krix Lajos: Ismerteti pályázattal összefüggő önkormányzati épület tetőfelújítási árajánlatot. Szóbeli kiegészítésként a képviselő-testület elfogadta az 1 600 000 Ft-os pályázatot, arra kért korábban egy (előzetes) árajánlatot NKI-Will Kft-től.
A pályázatot megnyerte az önkormányzat, az NKI-Will Kft. is kereste konkrét ajánlat miatt, de az nem tudja elvállalni a kivitelezést 2018-as évben időhiány miatt.
Szklenár Tibor helyi vállalkozó adott még ajánlatot 5 491 000 Ft-ról magasabb összeggel, amely tartalmazza a tető felújítását cseréppel és ereszcsatorna kiépítésével. Fontos, hogy a munkát meg tudják kezdeni az idei évben. A pályázatra elnyert összeget 2018. 12. 31-ig fel kell használni.

Darázs Lászlóné: jelzi, hogy a hozzátartozója Szklenár Tibor. Így a pályázó esetében érintett.

Krix Lajos: Szavazást rendel el, hogy Darázs Lászlóné képviselő érintettsége ellenére szavazásban részt vehet-e?

 A képviselő nincs kizárva a szavazásból: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Krix Lajos: Szavazásra rendel el.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2018. (V.16.) önkormányzati határozata önkormányzati hivatal épületének tető felújítási árajánlatok

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy árajánlata alapján Szklenár Tibor vállalkozót bízza meg az önkormányzati épület tetőfelújítási munkálatainak elvégzésével, bruttó 5 491 000 forint vállalási áron.
A vállalkozási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

5. Közművelődési munkatárs áthelyezéséhez hozzájárulás (munkáltatói döntés)

 20180516_05_Kozmuvelodesi_munkatars_athelyezesehez_hozzajarulas.mp3

Krix Lajos: Ismerteti, hogy Császiné Papp Katalin napokkal ezelőtt jelentette be, családi okokra hivatkozva – áthelyezéssel – felmentését kéri 2018. 06. 19-vel az itteni munkaköréből. Feladatait addig is folytatja, részt vesz a programok szervezésében. Javasolja (a polgármester [a szerk.]) – a következő napirendi pontban – Császiné Papp Katalin helyének betöltésére Huszár Annát, aki 2017. évben beadott erre a munkakörre pályázatot.

Török Éva: Milyen költséggel jár Császiné Papp Katalin felmentése?

Krix Lajos: Nem jár költséggel, mert áthelyezéssel megy el.

Krix Lajos: Szavazást rendel el Császiné Papp Katalin felmentésére.

Tinnye Község Önkormányzat képviselő testületének 32/2018. (V.16.) önkormányzati határozata Közművelődési munkatárs áthelyezéséhez hozzájárulás

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a közművelődési munkatárs Császiné Papp Katalin 2018. június 19-vel áthelyezésével történő távozásához.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

6. Közművelődési állás betöltéséről döntés

 20180516_06_Kozmuvelodesi_allas_betoltese.mp3

Krix Lajos: Szeretné az új közművelődési munkatárs mielőbbi felvételét a folyamatban lévő programok szervezésének lebonyolítása érdekében.

Török Éva: Miért nem hirdetjük meg az álláspályázatot?

Dr. Imre Gábor: A Huszár Anna felvétele nem sért szabályt, mivel jelentkezett a 2017. évi pályázatra. Új pályázat kiírása és elbírálása körülbelül 30 nap.

Lőrincz László: Véleménye szerint 30 nap nem hosszú idő.

Török Éva: Milyen fizetéssel vennék fel az új közművelődési munkatársat?

Krix Lajos: A bérezés tapasztalat és végzettségtől függő. Az új munkatárs munkába állása átfedéssel kell történjen a függőben lévő feladatok átadás-átvétele miatt.

Naszvadi Győző: Javaslata: vegyük fel a Huszár Annát, aki már dolgozott ebben a munkakörben.

Krix Lajos: Szavazásra teszi fel a kérdést, írjunk-e ki pályázatot.

 Új pályázat kiírása elutasítva: 2 igen, 2 nem, 2 tartózkodás

Krix Lajos: Szavazást rendel el Huszár Anna kinevezéséről a közművelődési munkatárs munkakörben.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2018. (V.16.) önkormányzati határozata Döntés a közművelődési munkatárs állás betöltéséről

Tinnye Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy dönt, hogy Huszár Annát havi bruttó 200 000 forint illetménnyel, a közművelődési munkatárs állás betöltésére kinevezi, 2018. június 14. napjától, négy hónap próbaidővel.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

7. Háziorvos és asszisztens közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos döntések (munkáltatói döntés) Zárt ülés

 20180516_07_Haziorvosi_asszisztens_kozalkalmazotti_jogviszonya.mp3

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2018. (V.16.) önkormányzati határozata Döntés a háziorvosi asszisztens közalkalmazotti jogviszonyáról

Tinnye Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert haladéktalanul intézkedjen Wieszt Melinda háziorvosi asszisztens közalkalmazott – lehetőség szerint, közös megegyezéssel történő – jogviszony megszüntetésére.
A jogviszony megszüntetést a háziorvos közalkalmazotti jogviszonya megszűnésének időpontjához kell igazítani.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

8. 2018. évre civil pályázat kiírása

 20180516_08_Civil_palyazat_kiirasa_2018.mp3

Krix Lajos: Ismerteti a 2018. évre kiírandó „Civil pályázatot”. A költségvetésben 600 000 Ft-ot különítettünk el. Két fordulós lesz a pályázat, amelynek az I. forduló beadási határideje 2018. június 30. a II. forduló 2018. augusztus 30. Javasolja az alap keret 60 000 Ft pályázati összeg megemelését.

Krix Lajos: Szavazást rendel el a pályázati keretösszeg 150 000 Ft-ra történő megemelésére és a két forduló időpontjának elfogadására.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2018. (V.16.) önkormányzati határozata a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról

Tinnye Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. „Civil szervezetek 2018. évi önkormányzati támogatása” címmel pályázatot hirdet két fordulóban a településen székhellyel rendelkező és működő egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére, pénzbeli önkormányzati támogatására.
2. A pályázat során felhasználható keretösszeget 600 000 forintban határozza meg, amely a költségvetési tartalék soron rendelkezésre áll. Felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés soron következő módosításakor e keretösszeget a „Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése” fejezetben szerepeltesse.
3. A civil szervezetek támogatására kiírandó pályázati felhívást az előterjesztés szerinti formában jóváhagyja.
4. Felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást az elhangzott módosítással tegye közzé.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Elfogadva: 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás

9. A 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása

 20180516_09_Gyermekvedelmi_es_joleti_feladatok_ellatasarol_beszamolo.mp3
 20180516_09b_Napirendi_pont_valtoztatas.mp3

Krix Lajos: Ismerteti a gyermekvédelmi és gyermekjólléti feladatok ellátásáról (szóló beszámolót [a szerk.]). Statisztikai megosztás jól alakul, nő a gyerekvállalási kedv.
Gyermekétkeztetés a nyári szünidő alatt ingyenesen biztosítandó étkezési feladatokat ellátjuk.

Krix Lajos: Elfogadásra teszi fel a beszámolót.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2018. (V.16.) önkormányzati határozata a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tinnye Község 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót és annak mellékletét elfogadja.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

Krix Lajos: Napirendi pont változást javasol előre véve a 12-13-14-es napirendi pontokat.

Array

12. Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszakról

 20180516_12_Polgarmesteri_beszamolo.mp3

Krix Lajos: Beszámol a két ülés között eltelt időszakról.
– Felolvassa Orbán Viktor Miniszterelnök választás előtt 2018. márciusban megküldött levelét. 2018 után meghirdetett Modern falvak programra átgondolásra kerüljön a pályázati lehetőségek igényei.
102-es út egyeztetése megtörtént. Gyalogos forgalom számlálásra van szükség az átkelési igény felmérésének érdekében, gyalogos átkelőhely létesítése céljából.
Vízelvezetés, övárok ügyében állásfoglaló válaszlevelek megküldése megtörtént, a Tenisz pálya ügyében, a Honfoglalás-Ady E. utcai lakók három fő által ügyvédi levélben felszólítás kártérítési kötelezettségre. A Honfoglalás utcai övárok tisztítása folyamatban van.
Közlekedési rend kialakítása: a közúti táblák megérkeztek, kihelyezésük folyamatban van.

Darázs Lászlóné: Kérése az Ady E. utcai temető előtti rész út szélesítése vagy a temető környékén parkolási lehetőség kiépítése.

Krix Lajos: (folytatja [a szerk.])
– 2018. június 14-én újabb tárgyalás az óvoda garanciális javításának ügyében
– Folytatódik a Strabag Kft. által vállalt utcák aszfaltozása
– Elindult a pályázatok kérése a buszmegállók felújítására

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

13. Lejárt határidejű határozatok

 20180516_13_Lejart_hatarideju_hatarozatok.mp3

Krix Lajos: Ismerteti a lejárt idejű határozatokat
Királyvölgy közvilágítása folyamatban, engedélyezésre vár
Hulladék közbeszerzés jogorvoslati időszak alatt van
– Belterület 354/2 hrsz. telek eladása döntéshozatal megtörént
Helyilap szerkesztésére vonatkozóan szerződés aláírásra került, első szám megjelent
I. világháborús emlékmű pályázat beadása megtörtént, hiánypótlásra visszakerült
Háziorvosi praxis ügyintézés folyamatban van
Vis maior övárok kivitelezési munkák megkezdődtek
– Keret túllépés miatt az önkormányzati utak felújítására vonatkozó pályázatot idő előtt lezárták
– Az orvosi rendelő felújítására kiírt pályázat beadása megtörtént
– A köztemetőfeladat fenntartásáról szóló megállapodás aláírása megtörtént

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

14. Egyebek

 20180516_14_Egyebek.mp3

Naszvadi Győző: elment az ülésről 18 óra 8 perckor

Krix Lajos: Tájékoztatást nyújt a Pilisjászfalu és Tinnye közös hivatalt érintő problémáról, amely szerint a Kormányhivatal leállította a két hivatal normatív támogatását. A tinnyei hivatal mindent időre leadott, ezért a normatív támogatást újranyitották.

Dr. Imre Gábor: Írásos előterjesztésben javaslatot dolgozott ki a pilisjászfalui könyvelés rendbetételének mihamarabbi megoldására. A döntés – tőle függetlenül – más irányt vett, amellyel – most jelzi – hogy álláspontja szerint nem fog egyhamar megoldódni a probléma.

Krix Lajos: Tinnye Önkormányzatát érintő „GDPR” szabályzatról szóló árajánlatok elfogadásáról a közös hivatal és testület dönt.

Dr. Imre Gábor: Szakmai álláspontja, hogy az adatkezelésről szóló „GDPR” szabályzat esetében a két önkormányzat és a hivatal közösen egy szervezetet bízzon meg!

Bartha Gyula: Véleménye szerint a „GDPR” adatvédelem elsősorban a hivatalhoz tartozik. Adatokat a hivatal kezel. Elsősorban fontos a számítógépek védelme, hierarchikus jelszavak használata és adatvédelmi szabályzat létrehozása.
Minden dolgozónak adatvédelmi nyilatkozat kitöltésére van szükség.

Krix Lajos: 19:05-kor lezárta az ülést

10. A „GDPR” bevezetésére érkezett árajánlatok elfogadása

(a napirendi pont témáját az Egyebek során érintették [a szerk.])

11. Szociális feladatok társulásban történő ellátásával kapcsolatos döntés (BÖT)

(a napirendi pontot végül nem tárgyalta a testület [a szerk.])


Hangfelvételek, videók:

 20180516_00_Napirend.mp3
 20180516_01_TKK_rendelet_modositas_velemenyezese.mp3
 20180516_02_R11_gyorsut_nyomvonalterv_velemenyezese.mp3
 20180516_03_adasvetel_345_hrsz.mp3
 20180516_04_onkormanyzati_epulet_tetofelujitasa.mp3
 20180516_05_Kozmuvelodesi_munkatars_athelyezesehez_hozzajarulas.mp3
 20180516_06_Kozmuvelodesi_allas_betoltese.mp3
 20180516_07_Haziorvosi_asszisztens_kozalkalmazotti_jogviszonya.mp3
 20180516_08_Civil_palyazat_kiirasa_2018.mp3
 20180516_09_Gyermekvedelmi_es_joleti_feladatok_ellatasarol_beszamolo.mp3
 20180516_09b_Napirendi_pont_valtoztatas.mp3
 20180516_12_Polgarmesteri_beszamolo.mp3
 20180516_13_Lejart_hatarideju_hatarozatok.mp3
 20180516_14_Egyebek.mp3

Dokumentumok:

 20180516_JKV.pdf
 20180516_JKVM.pdf

A tinnyei önkormányzat kapcsolódó oldalai:

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Önkormányzati határozatok
Önkormányzati rendeletek

Ha tetszik Önnek ez a cikk, ossza meg ismerőseivel:

Iratkozzon fel RSS hírfolyamunkra!

Az RSS az egyik legrégebbi és legelterjedtebb technológiája a hírek elkötelezettség nélküli olvasásának. Nem kell telepítenie semmit és nem kell átadnia személyes adatait senkinek. Csak kapcsolódjon hírfolyamunkhoz és valahányszor új cikket publikálunk, személyes RSS olvasója értesíti Önt pont úgy, ahogy azt Ön kívánja.

Feliratkozás

Javasoljuk az RSS olvasónk használatát. Ingyenes.

Látogassa meg Facebook oldalunkat!

Inkább egy közösségi lény? Látogassa meg Facebook oldalunkat és kövessen minket ott. Oldalunkon a főbb cikkeinken kívül a környékbeli közösségi oldalak érdekes és releváns bejegyzéseiről is tájékozódhat. Ossza meg bejegyzéseinket ismerőseivel, beszélje meg őket más olvasókkal és élvezze a megbízható forrásból származó aktuális és érdekes híreket.

Megnézem

Értékelje munkánkat!

A Körtvélyes szerkesztőjeként végtelenül büszke vagyok arra, hogy többé-kevésbé rendszeres időközönként olyan univerzális kiadvánnyal lephetem meg Tinnye lakosságát, ami remek alapanyag papírrepülő hajtogatáshoz, alátétnek zöldség pucoláshoz, bélésnek szemetes kukába vagy gyújtósnak kandallóba.

Viszont elégedettséggel tölt el az is, amikor arról értesülök, hogy az újság valamelyik írása felkeltette olvasónk érdeklődését. Meleg szívvel gondolok azokra, akik az egész újságot elolvassák, esetleg fel is idézik valamelyik cikkét. Széles mosoly ül az arcomra, amikor valaki azzal fogad vagy keres meg, hogy szívesen adna interjút az egyik lapszámba. És végtelen hálát érzek akkor, amikor valaki úgy dönt, hogy részt vállal a tinnyeiek hiteles és tényleges tájékoztatásának kihívásaiban.

Ha az Ön számára is fontos, hogy a helyi történések híre azokhoz is eljussanak, akiknek nincs internet kapcsolata vagy jobb szeretik a helyi híreket kézbe véve lapozgatni, támogassa munkánkat! Fejlesszük közösen a tinnyei kommunikációt!

Írjon nekünk!

Küldje el nekünk cikk javaslatát, olvasói levelét, helyi vagy régiós híreit, közéleti vagy személyes élménybeszámolóját, vagy adjon fel apróhirdetést!

E-mailt küldök mutasd az e-mail címet

Jelentessen meg lapunkban fizetett hirdetést vagy vállaljon részt a Körtvélyes nyomdai költségeiben és a tinnye.info online működtetésében a CZMB Bt. CIB Bank Zrt.-nél vezetett

számú „Körtvélyes támogatás” közleménnyel történő átutalással. Támogassa Ön is a független helyi újságírást!

Olvasóink nevében is köszönöm szépen.

Czuczor Szabolcs,
felelős szerkesztő

Továbbiak a témákban:

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2023. május 18. (csütörtök), 17 órára a hivatal tanácstermébe

2023.05.16. 13:03

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2023. április 24. (hétfő), 17 órára a hivatal tanácstermébe

2023.04.22. 08:20

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2023. április 6. (csütörtök), 17 órára a hivatal tanácstermébe

2023.04.05. 16:54

Önkormányzati hírösszefoglaló

Rajzpályázat, Gondosóra program, képviselő-testületi ülés

2023.02.22. 10:55

Meghívó közös önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2023. január 25. (szerdán) 18:00-kor

2023.01.22. 20:22

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. november 23. (szerda), 16 órára a hivatal tanácstermébe

2022.11.22. 10:24

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. október 26. (szerda), 16 órára a hivatal tanácstermébe

2022.10.25. 07:31

Változik a tinnyei képviselő-testület összetétele

Ladányi Péter lemondott, ezért új képviselő kerül a testületbe

2022.10.01. 09:40

Önkormányzati hírösszefoglaló

Barnakőszén igényfelmérés, KT ülés 2022. június 29. (szerdán): befagyasztott TOP+ pályázatok, művház részleges energetikai felmérése, rendelet a zöldterületek fenntartásáról, társadalmi egyeztetés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, rendelet a közterületek használatáról, rendelet a partnerségi egyeztetések helyi szabályairól, lehetséges lángossütő a Pohl-udvarban, a református temető másfél milliós zöldterület-karbantartási költségei, nehézségek az önkormányzat bérbe adott ingatlanjai kapcsán, megszűnő közkutak, erdő beépítésre szánt belterületté jelölése

2022.09.25. 16:14

Önkormányzati hírösszefoglaló

Többgenerációs családok rezsi támogatása, helyi ügysegéd helyett vörösvári kormányablak vagy kormányablak busz

2022.09.13. 08:52

Pufi mellény? De Lorean? 1,21 gigawatt?

Tényleg ez kell, ha ott akarok lenni egy képviselő testületi ülésen?!

2022.08.11. 08:55

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. június 29. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2022.06.27. 12:19

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. május 25. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2022.05.25. 05:48

Önkormányzati hírösszefoglaló

Eladó építési telkek, igazgatási ügyintéző kerestetik, ismét elérhető az ügysegéd

2022.05.11. 18:39

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. április 26. (kedd), 16 órára a hivatal tanácstermébe

2022.04.22. 17:46

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. március 9. (szerda), 16 órára a hivatal tanácstermébe

2022.03.07. 07:39

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésekre

Közös: 2022. február 21. (hétfő) 18:00-kor, tinnyei: 2022. február 24. (csütörtök) 16:00-kor

2022.02.20. 09:32

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. január 27. (csütörtök), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2022.01.21. 21:29

Önkormányzati képviselő-testületi ülés ELHALASZTVA

De hivatalosan az is csak ma reggel derült ki, hogy eredetileg ma délután lett volna az ülés

2021.12.15. 11:43

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2021. december 15. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2021.12.08. 21:30

Videó Tinnye Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.11.04. 15:00

A tartalomból: Az e-mail mint nem írásos forma? Percenkénti szavazások futószalagon, település rendezés M100 kapcsán, belterületbe vonások és átminősítések, mi lesz a „Zöli” helyén?…

2021.11.07. 21:29

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2021. november 4. (csütörtök), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2021.11.03. 08:33

Meghívó közmeghallgatásra

2021. október 20. (szerda), 18 órára az iskola tornatermébe

2021.10.09. 12:59

Videó Tinnye Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.09.29. 15:00

A tartalomból: költségvetés, tejház, utcanévadás, civil pályázatok, gazdasági program, szociális tűzifa, Bursa Hungarica ösztöndíj, önerős útépítés, M100 és a tranzitforgalom…

2021.10.01. 12:12

Videó a Tinnye és Pilisjászfalu Közös Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.09.28. 17:30

A tartalomból: közös hivatal költségvetése, megállapodása, beszerzési szabályzatának módosítás

2021.09.30. 09:32

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2021. szeptember 29. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2021.09.22. 15:04

Meghívó Tinnye és Pilisjászfalu Közös Önkormányzatának képviselő-testületi ülésére

2021. szeptember 28. (kedd), 17:30 órára a hivatal tanácstermébe

2021.09.15. 07:33