Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. július 12. 15:00-16:15 (rendkívüli ülés)

2018.10.25., Ladányi Péter

Címkék: Képviselő-testületi ülések Közélet

A tinnyei képviselő-testület rendkívüli ülésen döntött a kommunális hulladékelszállítási közbeszerzés eredményéről, a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) megállapodás módosításáról, valamint a gyermekjóléti és házi segítségnyújtási kötelező feladatellátásra érkezett árajánlatok elfogadásáról.

(A cikk a képviselő-testületi ülés hivatalos hangfelvétele és hivatalos jegyzőkönyve alapján készült; a jegyzőkönyv szövegében előforduló esetleges hibákért elnézést kérünk. [a szerk.])

 20180712_rk_JKV.pdf
 20180712_rk_JKVM.pdf
Napirend
1. Kommunális hulladék szállítás közbeszerzés eredményének elbírálása
2. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) megállapodás módosítása
3. BÖT Gyermekjóléti kötelező feladatellátás árajánlatának elfogadása
4. Házi segítségnyújtás kötelező feladatellátására érkezett ajánlat elfogadása
Letölthető hangfelvételek, dokumentumok

Jelenlévők: Krix Lajos polgármester, dr. Molnár Ede alpolgármester,
Darázs Lászlóné, Naszvadi Győző és Török Éva képviselők,
dr. Imre Gábor jegyző (az ülés egy részén jelen volt még Baranyai Mária könyvelő is [a szerk.])

Napirend

 20180712_rk_00_Napirend.mp3

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 5 fő jelen van. Nagy Jenő és Lőrincz László képviselők hiányoznak. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet hangfelvételről Németh Nikolett készíti el. Négy napirendi pontot tárgyal a képviselő-testület.

Elfogadott napirendek és sorrendjük:

1. Kommunális hulladék szállítás közbeszerzés eredményének elbírálása
2. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) megállapodás módosítása
3. BÖT Gyermekjóléti kötelező feladatellátás árajánlatának elfogadása
4. Házi segítségnyújtás kötelező feladatellátásra érkezett ajánlat elfogadása

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Török Éva: Nem lát elfogadható indokot arra, hogy miért kell ezeket a napirendi pontokat rendkívüli testületi ülésen tárgyalni, miért nem lehet időt adni a rendes felkészülésre?

Krix Lajos: Rendkívüli ülés a 2. és 3. napirendi pont tekintetében a BÖT jövő héten tartandó ülésére szükséges. Ezen napirendi pontok szavazásának hiánya nélkül akadályozza az önkormányzat a BÖT működését.
A 4. napirendi pont esetében felmondott a Pilisvörösvári Napos oldal, a szerződés miatt a kötelező feladatellátás folyamatossága csak így biztosítható.
Következő testületi ülés tervezet szerint szeptemberben lenne, ezért volt szükség a rendkívüli ülésre.

1. Kommunális hulladék szállítás közbeszerzés eredményének elbírálása

 20180712_rk_01_Kommunalis_hulladek_szallitas_kozbeszerzes_elbiralas.mp3

Krix Lajos: Ismerteti a kiadott anyagnak megfelelően a kommunális hulladék szállítási közbeszerzés elbírálásáról szóló előterjesztést, amelyben benne van a közbeszerző bizottság véleménye.
A kommunális hulladék szállítására a Depónia Kft. kellő tartalommal a kiírásnak megfelelően jelentkezett a szállításra. A díjtételek a határozat mellékletében fel vannak tüntetve.

Dr. Imre Gábor: Név szerinti szavazás szükséges.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2018. (VII.12.) önkormányzati határozat
az önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervéről

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tinnye Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervét és honlapon törénő közzétételét utólagosan jóváhagyja.

Felelős: Krix Lajos polgármester
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2018. (VII.12.) önkormányzati határozat
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási közbeszerzési eljárás eredményéről

1. Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bíráló Bizottság javaslata alapján a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás” elnevezésű, Tinnye Község Önkormányzata által indított, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban Kbt.) HARMADIK RÉSZ 113. § szerinti nemzeti nyílt eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.
2. A Depónia Nonprofit Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
3. Az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárásban nyertesnek nyilvánítja a Depónia Nonprofit Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) Ajánlattevőt.
4. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes Ajánlattevővel kösse meg a közszolgáltatási szerződést.

Felelős: Krix Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Imre Gábor: Név szerinti szavazást rendel el:
– Darázs Lászlóné: Igen
– Krix Lajos: Igen
– Dr. Molnár Ede: Igen
– Naszvadi Győző: Igen
– Török Éva: Igen

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Krix Lajos: Megállapítja, hogy az első napirendi pont szerinti kommunális hulladék elszállítására kiírt közbeszerzés nyertese a Depónia Nonprofit Kft., aki továbbra is folytathatja a kommunális hulladékszállítást.

2. Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (BÖT) megállapodás módosítása

 20180712_rk_02_BOT_megallapodas_modositasa.mp3

Krix Lajos: Tájékoztat a BÖT megállapodás módosításáról. A 9-es számú módosítás arról szól, hogy Telki képviselő-testülete is csatlakozik a HÍD szociális intézmény alapszolgáltatáshoz.
Ehhez a társulási megállapodás módosítása szükséges, ami akkor érvényes, ha a (BÖT) összes önkormányzati tagja minősített többséggel ehhez hozzájárul.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2018. (VII.12.) önkormányzati határozata
a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 9. sz. módosításának jóváhagyásáról

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és egységes szerkezetben, a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást aláírja
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a határozat megküldésével a Budakörnyéki Önkormányzati Társulást értesítse.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3. BÖT Gyermekjóléti kötelező feladatellátás árajánlatának elfogadása

 20180712_rk_03_BOT_gyermekjoleti_kotelezo_feladatellatas_ajanlat_elfogadasa.mp3

Krix Lajos: Ismerteti az előterjesztést.
A gyermekjóléti kötelező feladatellátásra – a közös önkormányzati hivatalt figyelembe véve – a székhelytelepülésünk jogosult.
Fontos, hogy 6 900 000 forint finanszírozási igénye van éves szinten, azonban erre van normatív támogatás.
Bár Pilisjászfalu a feladatellátásra kötelezett, a BÖT mégis azt kéri, mindkét település hagyja jóvá a feladatellátásra, 2018. évre szóló árajánlatukat.

Krix Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2018. (VII.12.) önkormányzati határozata
a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási gyermekjóléti feladatellátás 2018. évre szóló árajánlatának elfogadásáról

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás gyermekjóléti feladatellátás 2018. évre szóló árajánlatát megismerte, és azt elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

4. Házi segítségnyújtás kötelező feladatellátására érkezett ajánlat elfogadása

 20180712_rk_04_Hazi_segitsegnyujtas_kotelezo_feladatellatas_ajanlat_elfogadasa.mp3

Krix Lajos: A házi segítségnyújtás kötelező feladatellátásra az ajánlat beérkezett. Korábban küldött már megkeresést a SILO Evangélikus Szeretetszolgálat. Ennek megfelelően összefoglalta az előterjesztés a történteket és a szerződéstervezet kialakításra került. A szerződés tervezet határozatlan időre szól hat hónap felmondási idővel.

Török Éva: Ez az 500 000 forint / ellátott ez egy általános összeg, amit az önkormányzat egy ellátott után fizet?

Baranyai Mária könyvelő: Igen ez is normatívát „tartalmazó” összeg. Minden ellátott után időarányosan kell fizetni, negyedéves elszámolással.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2018. (VII.12.) önkormányzati határozata
a házi segítségnyújtási feladatok jövőbeni ellátásának módjáról

1. Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás feladatainak jövőbeni ellátásával az előterjesztés melléklete szerinti feladatellátási szerződés szerint a SILÓ Evangélikus Szeretetszolgálatot bízza meg (2081 Piliscsaba, József Attila utca 7–9.)
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátási szerződés aláírására.

Felelős: Krix Lajos polgármester
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

 

Krix Lajos polgármester 16.15-kor lezárta az ülést.


Hangfelvételek, videók:

 20180712_rk_00_Napirend.mp3
 20180712_rk_01_Kommunalis_hulladek_szallitas_kozbeszerzes_elbiralas.mp3
 20180712_rk_02_BOT_megallapodas_modositasa.mp3
 20180712_rk_03_BOT_gyermekjoleti_kotelezo_feladatellatas_ajanlat_elfogadasa.mp3
 20180712_rk_04_Hazi_segitsegnyujtas_kotelezo_feladatellatas_ajanlat_elfogadasa.mp3

Dokumentumok:

 20180712_rk_JKV.pdf
 20180712_rk_JKVM.pdf

A tinnyei önkormányzat kapcsolódó oldalai:

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Önkormányzati határozatok
Önkormányzati rendeletek

Ossza meg a cikket:

Továbbiak a témákban:

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről (Frissítve)

Közvetítés: 2020.03.18. 7:30

2020.03.20.

Videó a Tinnye-Pilisjászfalu közös képviselő-testületi ülésről

Közvetítés: 2020.03.09. 18:00

2020.03.12.

Videó a tinnyei képviselő-testület üléséről

Közvetítés: 2020.02.26. 18:00

2020.03.01.

Pályázati Felhívás

Tinnye önkormányzati honlapjának helyreállítására

2020.02.27.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. július 17.

2019.07.20.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 24.

2019.04.30.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 3. (rendkívüli ülés)

2019.04.06.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. február 27.

2019.04.06.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. február 13.

2019.04.06.

Polgármesteri tájékoztató – információcsere (+hang)

Az új M100-as út kapcsán tervezett (Tinnyét és Piliscsabát elkerülő) úttal kapcsolatban

2019.01.07.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. november 28.

2019.01.02.

A képviselő-testületi ülések hangfelvételei

Már az interneten – a tinnye.info online hírportálon

2018.11.04.

Tinnye, a gazdag falu

Gondolatok a legutóbbi tinnyei fejleményekről

2018.10.28.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. október 10. (rendkívüli ülés)

2018.11.05.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. szeptember 26. 15:00–17:12

2018.10.27.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. július 25. 15:00-15:40 (rendkívüli ülés)

2018.10.25.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. május 31. (rendkívüli ülés)

2018.11.24.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. május 16. 15:00–19:05

2018.10.07.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. április 23.

2019.01.02.

Gombóc Artúr ebédje

Szerkesztői vélemény a nyilvánosságról, felelősségről és függetlenségről

2017.03.31.

Beszámoló a tinnyei képviselő-testületi ülésekről

2017. február 23. (rendkívüli ülés)

2017.03.04.

Beszámoló a tinnyei képviselő-testületi ülésekről

2017. február 13.

2017.03.04.

Beszámoló a tinnyei képviselő-testületi ülésekről

2017. január 9. (rendkívüli ülés)

2017.03.04.

Ilyennek láttuk a II. Tinnyei Községi Disznótort

Képes beszámoló

2017.02.07.

Önkormányzati hírek

Krix Lajos polgármestertől és dr. Imre Gábor jegyzőtől

2017.02.07.

Megújul a tinnyei Kossuth Lajos Művelődési Ház

2017.01.08.