Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. szeptember 26. 15:00–17:12

2018.10.27., Ladányi Péter

Címkék: Képviselő-testületi ülések Közélet

A tinnyei képviselők termékbemutatón vettek részt, és módosították az étkezési és szociális rendeletet. Többek között döntöttek a Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásról, és változtatási tilalmat rendeltek el a Király-völgyben.

(A cikk a képviselő-testületi ülés hivatalos hangfelvétele és hivatalos jegyzőkönyve alapján készült; a jegyzőkönyv szövegében előforduló esetleges hibákért elnézést kérünk. [a szerk.])

 20180926_JKV.pdf
 20180926_JKVM.pdf
Napirend
1. MS Voks testületi ülést támogató rendszer (helyszíni bemutató és tájékoztatás)
2. Étkezési rendelet módosítása (korrekció)
3. Szociális rendelet módosítása
4. Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás
5. Önkormányzati terület bérbeadásáról szerződés jóváhagyása
6. Változtatási tilalom elrendelése
7. Közös hivatali költségvetés módosításának tárgyalása
8. 567 hrsz. önkormányzati ingatlan adásvételi szerződés felbontása (Zárt ülés)
9. Polgármesteri beszámoló
10. Lejárt határidejű határozatok
11. Egyebek
Letölthető hangfelvételek, dokumentumok

Jelenlévők: Krix Lajos polgármester, dr. Molnár Ede alpolgármester,
Darázs Lászlóné, Nagy Jelnő, Lőrincz László, Török Éva képviselők,
dr. Imre Gábor jegyző, Németh Nikolett jegyzőkönyv vezető
(az ülés első napirendi pontján jelen volt még Huszti Benjamin,
a Globomax Zrt. területi, értékesítési vezetője is [a szerk.])

Napirend

 20180926_00_Napirend.mp3

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül Naszvadi Győző képviselő nincs jelen. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet Németh Nikolett készíti el. 12 napirendi pontot tárgyal a képviselő-testület. A meghívóban szereplő napirendi pontok közül a kilencedik napirendi pontot töröljük (Estland Kft. adótartozás fejében 1895. hrsz. telek beszámítása [a szerk.]), mert nem érkezett be az ajánlattevő részéről felajánlás. A nyolcas napirendi pont esetében kéri a zárt ülés elfogadását az önkormányzat gazdasági ügyei miatt.

Elfogadott napirendek és sorrendjük:

1. MS Voks testületi ülést támogató rendszer (helyszíni bemutató és tájékoztatás)
2. Étkezési rendelet módosítása (korrekció)
3. Szociális rendelet módosítása (házi segítségnyújtás július 12-i előterjesztés szerint)
4. Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás
5. Önkormányzati terület bérbeadásáról szerződés jóváhagyása
6. Változtatási tilalom elrendelése
7. Közös hivatali költségvetés módosításának megtárgyalása
8. 567 hrsz. önkormányzati ingatlan adásvételi szerződés felbontása
9. Polgármesteri beszámoló
10. Lejárt határidejű határozatok
11. Egyebek

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

1. MS Voks testületi ülést támogató rendszer (helyszíni bemutató és tájékoztatás)

 20180926_01_MikroVoks_bemutato.mp3

Krix Lajos: Ez a rendszer lehetőséget ad arra is, hogy a falu lakosságának tájékoztatást nyújtson valós időben, élőben a testületi ülésekről. Bemutatja Huszti Benjamin urat, a Globomax Zrt. területi, értékesítési vezetőjét. Felkéri a rendszer bemutatására.

Huszti Benjamin: Acég 25 éve van a piacon. Ez a rendszer képes a testületi ülések hangfelvételére, illetve jegyzőkönyvvezetés segítésére. Saját fejlesztésű rendszer ezeket nem lehet megvágni, megváltoztatni. Bemutatja és ismerteti a rendszer felépítését, technikai részét, tartozékait.

Krix Lajos: Következő testületi ülésre javaslatot terjeszt elő az MVoks rendszer ajánlatáról.

2. Étkezési rendelet módosítása (korrekció)

 20180926_02_Etkezesi_rendelet_modositasa.mp3

Krix Lajos: A kettes napirendi pont az étkezési rendelet módosítása. Átadja a szót Dr. Imre Gábor jegyzőnek.

Dr. Imre Gábor: Technikai elírás történt a rendeletben. Díjban kevesebb összeg volt az előző rendeletben, ezért korrekcióra van szükség. Fizetni az igénylők a helyes összeget fizették eddig is.

Krix Lajos: Szavazásra teszi fel az étkezési rendelet módosításának előterjesztését.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete az intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3. Szociális rendelet módosítása

 20180926_03_Szocialis_rendelet_modositasa.mp3

Krix Lajos: Átadja a szót Dr. Imre Gábor jegyzőnek a hármas napirendi pont tájékoztatására.

Dr. Imre Gábor: Előző testületi ülésen döntött a képviselő-testület a gyermekvédelmi ellátás Budakeszire való átkerüléséről, másrészt a házi segítségnyújtás a SILÓ Szeretetszolgálathoz került. Ezért ennek módosítására van szükség a szociális rendeletben, amelyben megnevesítve lett a két szervezet.

Krix Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet módosítást.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.20.) rendelet módosításáról

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

4. Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás

 20180926_04_BursaHungarica_palyazathoz_csatlakozas.mp3

Krix Lajos: A négyes napirendi pont a Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás. Október 3-ig szükség van a döntésre a csatlakozás bejelentéséhez.

Dr. Imre Gábor: A szociális előadó jelezte, hogy várhatóan több jelentkezés lesz idén a Bursa Hungaricára, elképzelhető, hogy az összeget is módosítani kell majd, mert eredetileg 600 000 forint van erre a költségvetésben.

Török Éva: Minden jelentkezőnek meg kell adni?

Dr. Imre Gábor: Nem, de a gyakorlat eddig az volt, mindenki egyenlő részben kapja meg.

Krix Lajos: Javasolja, hogy célszerű lenne a 600 000 Ft keretet megjelölni és ha nem elég, akkor még lehet emelni.

Dr. Molnár Ede: Véleménye szerint nem kell a keret emelés. Több jelentkező esetén képviselő-testület dönt majd a pályázók között.

Krix Lajos: Szavazásra rendel el.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2018. (IX.26.) számú önkormányzati határozata
a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozik.
2. A csatlakozással kapcsolatos feladatok ellátásával megbízza a polgármestert
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés következő módosításába a 2018–2019. tanévre vonatkozó 600 000 Ft keretösszeget jelenítse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

5. Önkormányzati terület bérbeadásáról szerződés jóváhagyása

 20180926_05_Onkormanyzati_terulet_berbeadasa.mp3
 20180926_05b_rovid_szunet.mp3

Krix Lajos: Ismerteti az önkormányzati terület bérbeadásáról szóló szerződés tervezetet. A 063/1 helyrajzi számú, a temető mellett és a patak mentén húzódó 16930 m2. Időközben történt szakmai és jogi egyeztetés alapján – a jegyző úr észrevételével egyeztetetten – ezt a területet vagy termőföld haszonbérleti szerződés útján hirdetjük meg, mert versenyeztetési kötelezettsége van a testületnek.
Miután ez a terület legelőnek van minősítve, földhivatali eljárással átminősíthető.
Az ajánlatok beérkezése után képviselő-testület válassza ki a bérlőt.
Elismeri, hogy hibázott abban, hogy nem minden körülményt vett figyelembe, amikor ígéretet tett a bérbeadásra, de mivel nem kötött még szerződést, a hiba orvosolható. Jelenleg a Rider's Club használja a területet, amelyért használati díjat fizetett eddig. A Natura 2000 által kiadott állásfoglalás a lovas tevékenységet nem kifogásolták.
Továbbá megemlíti, hogy ezen az önkormányzati területen illegálisan létesült egy út, amely utat is időszerű legalizálni.
Következő testületi ülésen a képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy hogyan hasznosítja ezt a területet, err készül majd egy előterjesztés. Addig ezt a területet közterület használati engedéllyel használják, amely 5 Ft/m2.

Nagy Jenő: Nincs kifogása ennek a területnek a bérbeadásával, de szerinte a ravatalozóval szemben nem állattartásra kellene hasznosítani ezt a területet.

Krix Lajos: Javasolja, hogy a következő testületi ülésen tárgyalják.

Krix Lajos: rövid szünetet rendel el.

Array

 

6. Változtatási tilalom elrendelése

(A nyilvános napirendi pont hangfelvételének kiadását a tinnyei hivatal megtagadta. Az indoklás szerint azt a zárt üléssel azonos fájlba rögzítették – amely nem kiadható – , és kérésem ellenére a hangfájlt nem vágták ketté. Ezért ennek a napirendi pontnak a hangfelvételét egyelőre nem volt lehetőségem nyilvánosságra hozni, de amint megkapom, megteszem és frissítem a cikket. [a szerk.])

Krix Lajos: Javasolja a helyi építési szabályzat és szabályozási tervek felülvizsgálatára tekintettel a Király-völgy vonatkozásában a változtatási tilalmat a HÉSZ felülvizsgálatáig.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete
Tinnye község „Király-völgy” területre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

7. Közös hivatali költségvetés módosításának tárgyalása

(A nyilvános napirendi pont hangfelvételének kiadását a tinnyei hivatal megtagadta. Az indoklás szerint azt a zárt üléssel azonos fájlba rögzítették – amely nem kiadható – , és kérésem ellenére a hangfájlt nem vágták ketté. Ezért ennek a napirendi pontnak a hangfelvételét egyelőre nem volt lehetőségem nyilvánosságra hozni, de amint megkapom, megteszem és frissítem a cikket. [a szerk.])

Krix Lajos: A hetedik napirendi pont közös hivatali költségvetés tárgyalásához nem érkezett Pilisjászfalutól anyag. Egyeztetés alatt áll az ügy, október végére várható a közös költségvetés pontos elszámolása, kimutatása.

8. 567 hrsz. önkormányzati ingatlan adásvételi szerződés felbontása (Zárt ülés)

 

9. Polgármesteri beszámoló

(A nyilvános napirendi pont hangfelvételének kiadását a tinnyei hivatal megtagadta. Az indoklás szerint azt a zárt üléssel azonos fájlba rögzítették – amely nem kiadható – , és kérésem ellenére a hangfájlt nem vágták ketté. Ezért ennek a napirendi pontnak a hangfelvételét egyelőre nem volt lehetőségem nyilvánosságra hozni, de amint megkapom, megteszem és frissítem a cikket. [a szerk.])

Krix Lajos:
– Az I. és II. vis maior-nak a tételes visszaellenőrzését elvégezte a bizottság, mindent rendben talált.
– Új vis maior lett bejelentve Ady E. utca vége és a Mária utcánál az esőzés miatt. A teniszpálya vízelöntés veszélye miatt az út átvágása megtörtént.
Gyalogátkelőhely kijelölése tekintetében itt voltak az illetékesek. A gyalogátkelőhely kijelölésre került, két tervezői ajánlatra vár.
– A gázvezeték elvágása ügyében Tigáz Zrt-től számla érkezett, a számla visszaküldésre került. Egyeztetésre van szükség a felelősség tekintetében.
– Az óvodában újabb szakértői szemle történt
– Kéri a képviselők segítségét a közterületen lévő és szomszédok problémás ügyeinek közvetítésére, hogy ezek a vitás ügyek nem mindig önkormányzati hatáskör alá tartoznak.
– Az elhanyagolt gazos területek nagy része felszólításra került.

10. Lejárt határidejű határozatok

(A nyilvános napirendi pont hangfelvételének kiadását a tinnyei hivatal megtagadta. Az indoklás szerint azt a zárt üléssel azonos fájlba rögzítették – amely nem kiadható – , és kérésem ellenére a hangfájlt nem vágták ketté. Ezért ennek a napirendi pontnak a hangfelvételét egyelőre nem volt lehetőségem nyilvánosságra hozni, de amint megkapom, megteszem és frissítem a cikket. [a szerk.])

Krix Lajos: Ismerteti a lejárt határidejű határozatokat:
– Utolsó egyeztetés történt a királyvölgyi közvilágítással kapcsolatban, a terv leszállítása folyamatban van.
– A NIF-nek elküldtük a képviselői határozatokat az R11 úttal kapcsolatban.
– A 352/4 hrsz. ingatlan eladás szerződéskötése megtörtént.
Hulladék gazdálkodás közszolgáltatási szerződés megkötésre került.
BÖT szerződés módosítása aláírásra került.
– A gyermekjóléti feladatellátásra szolgáló ajánlat elfogadásra került.
– A házi segítségnyújtás szerződés aláírásra került.
– A királyvölgyi vis maior folyamatban van. Véleményem szerint a döntés és a kivitelezés valószínűleg tavasszal fog megvalósulni.
– A szociális tűzifa pályázat benyújtva, leszállítása folyamatban van 40 m3.
Civil szervezetek támogatása megtörtént.

A képviselő-testület a polgármesteri beszámolóról és a lejárt határidejű határozatok beszámolójáról egyben szavazott.

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

11. Egyebek

(A nyilvános napirendi pont hangfelvételének kiadását a tinnyei hivatal megtagadta. Az indoklás szerint azt a zárt üléssel azonos fájlba rögzítették – amely nem kiadható – , és kérésem ellenére a hangfájlt nem vágták ketté. Ezért ennek a napirendi pontnak a hangfelvételét egyelőre nem volt lehetőségem nyilvánosságra hozni, de amint megkapom, megteszem és frissítem a cikket. [a szerk.])

Krix Lajos: Átadja a szót Dr. Imre Gábor jegyzőnek.

Dr. Imre Gábor: Tájékoztat arról, hogy egy óvoda pedagógus a mai napon benyújtotta felmondását. Molnár Ildikó óvoda vezető a mai napon – a most kiosztásra került – kérelmet nyújtotta be a képviselő-testület elé, amelyben kéri a pedagógus hiány pótlására, plusz egy fő pedagógiai asszisztens felvételéhez a testület hozzájárulását.
Korábban Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (IV.12.) számú önkormányzati határozata alapján az óvodavezető saját hatáskörében pályázatot írhatott ki a költségvetésben előirányzott létszámon felül további egy fő óvoda pedagógus felvételére. (Akkor 6+1 főre született a határozat, de a közismert okok miatt a pedagógus állások a mai napig nincsenek betöltve).
A kialakult kényszerhelyzetben némi segítséget jelentene az asszisztensi státusz, amelyet határozott időre hirdetne meg a vezető.
Török Éva képviselő kérdésére tisztázódik, hogy a kérelem további egy főre értendő.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2018. (IX.26.) számú önkormányzati határozata
az óvodai álláshely bővítésről

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy korábbi 21/2017. (IV.12.) számú önkormányzati határozatát hatályan tartva további 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazását engedélyezi a Tinnyei Napköziotthonos Óvodában.

Határidő: azonnal
Felelős: óvodavezető

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Krix Lajos: 17:12-kor lezárta az ülést


Hangfelvételek, videók:

 20180926_00_Napirend.mp3
 20180926_01_MikroVoks_bemutato.mp3
 20180926_02_Etkezesi_rendelet_modositasa.mp3
 20180926_03_Szocialis_rendelet_modositasa.mp3
 20180926_04_BursaHungarica_palyazathoz_csatlakozas.mp3
 20180926_05_Onkormanyzati_terulet_berbeadasa.mp3
 20180926_05b_rovid_szunet.mp3

Dokumentumok:

 20180926_JKV.pdf
 20180926_JKVM.pdf

A tinnyei önkormányzat kapcsolódó oldalai:

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Önkormányzati határozatok
Önkormányzati rendeletek

Ha tetszik Önnek ez a cikk, ossza meg ismerőseivel:

Továbbiak a témákban:

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről

Közvetítés: 2020.09.18. 7:30

2020.09.28. 19:36

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről

Közvetítés: 2020.09.03. 7:45

2020.09.06. 11:20

Videó a tinnyei képviselő-testület üléséről: 2020.07.08. 16:00

A tartalomból: útfeltúrás az Adyban, várakozó okos zebra, önkormányzati csontvázak, sokasodó közösségi oldalak, elhalasztott átminősítések, DIGI mobil Tinnyén, pályázatok, tűzijáték, művházfelújítás…

2020.07.09. 21:29

Sőt, még annál is régebben… (Frissítve)

Unalmas, tudom. De Tinnyének van egy ősrégi, ráadásul elismert Facebook oldala is.

2020.06.07. 11:08

Ó, Tinnye már jóval korábban „beszállt az internetbe”

Van egy másik önkormányzati Facebook oldal is, tudta?

2020.04.22. 18:45

Tinnye is „beszállt az internetbe”

Pedig volt már honlapja. De biztos a Facebook erejével majd hatékonyabb lesz.

2020.04.21. 12:24

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről (Frissítve)

Közvetítés: 2020.03.18. 7:30

2020.03.20.

Videó a Tinnye-Pilisjászfalu közös képviselő-testületi ülésről

Közvetítés: 2020.03.09. 18:00

2020.03.12.

Videó a tinnyei képviselő-testület üléséről

Közvetítés: 2020.02.26. 18:00

2020.03.01.

Pályázati Felhívás

Tinnye önkormányzati honlapjának helyreállítására

2020.02.27.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. július 17.

2019.07.20.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 24.

2019.04.30.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 3. (rendkívüli ülés)

2019.04.06.

Polgármesteri tájékoztató – információcsere (+hang)

az új M100-as út kapcsán tervezett (Tinnyét és Piliscsabát elkerülő) úttal kapcsolatban

2019.01.07.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. május 31. (rendkívüli ülés)

2018.11.24.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. október 10. (rendkívüli ülés)

2018.11.05.

A képviselő-testületi ülések hangfelvételei

már az interneten – a tinnye.info online hírportálon

2018.11.04.

Tinnye, a gazdag falu

gondolatok a legutóbbi tinnyei fejleményekről

2018.10.28.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. július 25. 15:00-15:40 (rendkívüli ülés)

2018.10.25.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. május 16. 15:00–19:05

2018.10.07.

Gombóc Artúr ebédje

Szerkesztői vélemény a nyilvánosságról, felelősségről és függetlenségről

2017.03.31.

Beszámoló a tinnyei képviselő-testületi ülésekről

2017. február 23. (rendkívüli ülés)

2017.03.04.

Ilyennek láttuk a II. Tinnyei Községi Disznótort

képes beszámoló

2017.02.07.

Megújul a tinnyei Kossuth Lajos Művelődési Ház

2017.01.08.

Falugyűlés – Közmeghallgatás

A tinnyei képviselő-testület 2016-os beszámolója

2016.12.10.

Közmeghallgatás

a Kossuth Lajos Művelődési Házban

2016.12.06.

Pályázat

pénzügyi-számviteli ügyintéző munkakör betöltésére

2016.12.01.