Page header

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. szeptember 26. 15:00–17:12

2018.10.27., Ladányi Péter

Címkék: Képviselő-testületi ülések Közélet

A tinnyei képviselők termékbemutatón vettek részt, és módosították az étkezési és szociális rendeletet. Többek között döntöttek a Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásról, és változtatási tilalmat rendeltek el a Király-völgyben.

(A cikk a képviselő-testületi ülés hivatalos hangfelvétele és hivatalos jegyzőkönyve alapján készült; a jegyzőkönyv szövegében előforduló esetleges hibákért elnézést kérünk. [a szerk.])

 20180926_JKV.pdf
 20180926_JKVM.pdf
Napirend
1. MS Voks testületi ülést támogató rendszer (helyszíni bemutató és tájékoztatás)
2. Étkezési rendelet módosítása (korrekció)
3. Szociális rendelet módosítása
4. Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás
5. Önkormányzati terület bérbeadásáról szerződés jóváhagyása
6. Változtatási tilalom elrendelése
7. Közös hivatali költségvetés módosításának tárgyalása
8. 567 hrsz. önkormányzati ingatlan adásvételi szerződés felbontása (Zárt ülés)
9. Polgármesteri beszámoló
10. Lejárt határidejű határozatok
11. Egyebek
Letölthető hangfelvételek, dokumentumok

Jelenlévők: Krix Lajos polgármester, dr. Molnár Ede alpolgármester,
Darázs Lászlóné, Nagy Jelnő, Lőrincz László, Török Éva képviselők,
dr. Imre Gábor jegyző, Németh Nikolett jegyzőkönyv vezető
(az ülés első napirendi pontján jelen volt még Huszti Benjamin,
a Globomax Zrt. területi, értékesítési vezetője is [a szerk.])

Napirend

 20180926_00_Napirend.mp3

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül Naszvadi Győző képviselő nincs jelen. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet Németh Nikolett készíti el. 12 napirendi pontot tárgyal a képviselő-testület. A meghívóban szereplő napirendi pontok közül a kilencedik napirendi pontot töröljük (Estland Kft. adótartozás fejében 1895. hrsz. telek beszámítása [a szerk.]), mert nem érkezett be az ajánlattevő részéről felajánlás. A nyolcas napirendi pont esetében kéri a zárt ülés elfogadását az önkormányzat gazdasági ügyei miatt.

Elfogadott napirendek és sorrendjük:

1. MS Voks testületi ülést támogató rendszer (helyszíni bemutató és tájékoztatás)
2. Étkezési rendelet módosítása (korrekció)
3. Szociális rendelet módosítása (házi segítségnyújtás július 12-i előterjesztés szerint)
4. Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás
5. Önkormányzati terület bérbeadásáról szerződés jóváhagyása
6. Változtatási tilalom elrendelése
7. Közös hivatali költségvetés módosításának megtárgyalása
8. 567 hrsz. önkormányzati ingatlan adásvételi szerződés felbontása
9. Polgármesteri beszámoló
10. Lejárt határidejű határozatok
11. Egyebek

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

1. MS Voks testületi ülést támogató rendszer (helyszíni bemutató és tájékoztatás)

 20180926_01_MikroVoks_bemutato.mp3

Krix Lajos: Ez a rendszer lehetőséget ad arra is, hogy a falu lakosságának tájékoztatást nyújtson valós időben, élőben a testületi ülésekről. Bemutatja Huszti Benjamin urat, a Globomax Zrt. területi, értékesítési vezetőjét. Felkéri a rendszer bemutatására.

Huszti Benjamin: Acég 25 éve van a piacon. Ez a rendszer képes a testületi ülések hangfelvételére, illetve jegyzőkönyvvezetés segítésére. Saját fejlesztésű rendszer ezeket nem lehet megvágni, megváltoztatni. Bemutatja és ismerteti a rendszer felépítését, technikai részét, tartozékait.

Krix Lajos: Következő testületi ülésre javaslatot terjeszt elő az MVoks rendszer ajánlatáról.

2. Étkezési rendelet módosítása (korrekció)

 20180926_02_Etkezesi_rendelet_modositasa.mp3

Krix Lajos: A kettes napirendi pont az étkezési rendelet módosítása. Átadja a szót Dr. Imre Gábor jegyzőnek.

Dr. Imre Gábor: Technikai elírás történt a rendeletben. Díjban kevesebb összeg volt az előző rendeletben, ezért korrekcióra van szükség. Fizetni az igénylők a helyes összeget fizették eddig is.

Krix Lajos: Szavazásra teszi fel az étkezési rendelet módosításának előterjesztését.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete az intézményeiben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3. Szociális rendelet módosítása

 20180926_03_Szocialis_rendelet_modositasa.mp3

Krix Lajos: Átadja a szót Dr. Imre Gábor jegyzőnek a hármas napirendi pont tájékoztatására.

Dr. Imre Gábor: Előző testületi ülésen döntött a képviselő-testület a gyermekvédelmi ellátás Budakeszire való átkerüléséről, másrészt a házi segítségnyújtás a SILÓ Szeretetszolgálathoz került. Ezért ennek módosítására van szükség a szociális rendeletben, amelyben megnevesítve lett a két szervezet.

Krix Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet módosítást.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.20.) rendelet módosításáról

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

4. Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás

 20180926_04_BursaHungarica_palyazathoz_csatlakozas.mp3

Krix Lajos: A négyes napirendi pont a Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás. Október 3-ig szükség van a döntésre a csatlakozás bejelentéséhez.

Dr. Imre Gábor: A szociális előadó jelezte, hogy várhatóan több jelentkezés lesz idén a Bursa Hungaricára, elképzelhető, hogy az összeget is módosítani kell majd, mert eredetileg 600 000 forint van erre a költségvetésben.

Török Éva: Minden jelentkezőnek meg kell adni?

Dr. Imre Gábor: Nem, de a gyakorlat eddig az volt, mindenki egyenlő részben kapja meg.

Krix Lajos: Javasolja, hogy célszerű lenne a 600 000 Ft keretet megjelölni és ha nem elég, akkor még lehet emelni.

Dr. Molnár Ede: Véleménye szerint nem kell a keret emelés. Több jelentkező esetén képviselő-testület dönt majd a pályázók között.

Krix Lajos: Szavazásra rendel el.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2018. (IX.26.) számú önkormányzati határozata
a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozik.
2. A csatlakozással kapcsolatos feladatok ellátásával megbízza a polgármestert
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés következő módosításába a 2018–2019. tanévre vonatkozó 600 000 Ft keretösszeget jelenítse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

5. Önkormányzati terület bérbeadásáról szerződés jóváhagyása

 20180926_05_Onkormanyzati_terulet_berbeadasa.mp3
 20180926_05b_rovid_szunet.mp3

Krix Lajos: Ismerteti az önkormányzati terület bérbeadásáról szóló szerződés tervezetet. A 063/1 helyrajzi számú, a temető mellett és a patak mentén húzódó 16930 m2. Időközben történt szakmai és jogi egyeztetés alapján – a jegyző úr észrevételével egyeztetetten – ezt a területet vagy termőföld haszonbérleti szerződés útján hirdetjük meg, mert versenyeztetési kötelezettsége van a testületnek.
Miután ez a terület legelőnek van minősítve, földhivatali eljárással átminősíthető.
Az ajánlatok beérkezése után képviselő-testület válassza ki a bérlőt.
Elismeri, hogy hibázott abban, hogy nem minden körülményt vett figyelembe, amikor ígéretet tett a bérbeadásra, de mivel nem kötött még szerződést, a hiba orvosolható. Jelenleg a Rider's Club használja a területet, amelyért használati díjat fizetett eddig. A Natura 2000 által kiadott állásfoglalás a lovas tevékenységet nem kifogásolták.
Továbbá megemlíti, hogy ezen az önkormányzati területen illegálisan létesült egy út, amely utat is időszerű legalizálni.
Következő testületi ülésen a képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy hogyan hasznosítja ezt a területet, err készül majd egy előterjesztés. Addig ezt a területet közterület használati engedéllyel használják, amely 5 Ft/m2.

Nagy Jenő: Nincs kifogása ennek a területnek a bérbeadásával, de szerinte a ravatalozóval szemben nem állattartásra kellene hasznosítani ezt a területet.

Krix Lajos: Javasolja, hogy a következő testületi ülésen tárgyalják.

Krix Lajos: rövid szünetet rendel el.

Array

 

6. Változtatási tilalom elrendelése

(A nyilvános napirendi pont hangfelvételének kiadását a tinnyei hivatal megtagadta. Az indoklás szerint azt a zárt üléssel azonos fájlba rögzítették – amely nem kiadható – , és kérésem ellenére a hangfájlt nem vágták ketté. Ezért ennek a napirendi pontnak a hangfelvételét egyelőre nem volt lehetőségem nyilvánosságra hozni, de amint megkapom, megteszem és frissítem a cikket. [a szerk.])

Krix Lajos: Javasolja a helyi építési szabályzat és szabályozási tervek felülvizsgálatára tekintettel a Király-völgy vonatkozásában a változtatási tilalmat a HÉSZ felülvizsgálatáig.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete
Tinnye község „Király-völgy” területre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

7. Közös hivatali költségvetés módosításának tárgyalása

(A nyilvános napirendi pont hangfelvételének kiadását a tinnyei hivatal megtagadta. Az indoklás szerint azt a zárt üléssel azonos fájlba rögzítették – amely nem kiadható – , és kérésem ellenére a hangfájlt nem vágták ketté. Ezért ennek a napirendi pontnak a hangfelvételét egyelőre nem volt lehetőségem nyilvánosságra hozni, de amint megkapom, megteszem és frissítem a cikket. [a szerk.])

Krix Lajos: A hetedik napirendi pont közös hivatali költségvetés tárgyalásához nem érkezett Pilisjászfalutól anyag. Egyeztetés alatt áll az ügy, október végére várható a közös költségvetés pontos elszámolása, kimutatása.

8. 567 hrsz. önkormányzati ingatlan adásvételi szerződés felbontása (Zárt ülés)

 

9. Polgármesteri beszámoló

(A nyilvános napirendi pont hangfelvételének kiadását a tinnyei hivatal megtagadta. Az indoklás szerint azt a zárt üléssel azonos fájlba rögzítették – amely nem kiadható – , és kérésem ellenére a hangfájlt nem vágták ketté. Ezért ennek a napirendi pontnak a hangfelvételét egyelőre nem volt lehetőségem nyilvánosságra hozni, de amint megkapom, megteszem és frissítem a cikket. [a szerk.])

Krix Lajos:
– Az I. és II. vis maior-nak a tételes visszaellenőrzését elvégezte a bizottság, mindent rendben talált.
– Új vis maior lett bejelentve Ady E. utca vége és a Mária utcánál az esőzés miatt. A teniszpálya vízelöntés veszélye miatt az út átvágása megtörtént.
Gyalogátkelőhely kijelölése tekintetében itt voltak az illetékesek. A gyalogátkelőhely kijelölésre került, két tervezői ajánlatra vár.
– A gázvezeték elvágása ügyében Tigáz Zrt-től számla érkezett, a számla visszaküldésre került. Egyeztetésre van szükség a felelősség tekintetében.
– Az óvodában újabb szakértői szemle történt
– Kéri a képviselők segítségét a közterületen lévő és szomszédok problémás ügyeinek közvetítésére, hogy ezek a vitás ügyek nem mindig önkormányzati hatáskör alá tartoznak.
– Az elhanyagolt gazos területek nagy része felszólításra került.

10. Lejárt határidejű határozatok

(A nyilvános napirendi pont hangfelvételének kiadását a tinnyei hivatal megtagadta. Az indoklás szerint azt a zárt üléssel azonos fájlba rögzítették – amely nem kiadható – , és kérésem ellenére a hangfájlt nem vágták ketté. Ezért ennek a napirendi pontnak a hangfelvételét egyelőre nem volt lehetőségem nyilvánosságra hozni, de amint megkapom, megteszem és frissítem a cikket. [a szerk.])

Krix Lajos: Ismerteti a lejárt határidejű határozatokat:
– Utolsó egyeztetés történt a királyvölgyi közvilágítással kapcsolatban, a terv leszállítása folyamatban van.
– A NIF-nek elküldtük a képviselői határozatokat az R11 úttal kapcsolatban.
– A 352/4 hrsz. ingatlan eladás szerződéskötése megtörtént.
Hulladék gazdálkodás közszolgáltatási szerződés megkötésre került.
BÖT szerződés módosítása aláírásra került.
– A gyermekjóléti feladatellátásra szolgáló ajánlat elfogadásra került.
– A házi segítségnyújtás szerződés aláírásra került.
– A királyvölgyi vis maior folyamatban van. Véleményem szerint a döntés és a kivitelezés valószínűleg tavasszal fog megvalósulni.
– A szociális tűzifa pályázat benyújtva, leszállítása folyamatban van 40 m3.
Civil szervezetek támogatása megtörtént.

A képviselő-testület a polgármesteri beszámolóról és a lejárt határidejű határozatok beszámolójáról egyben szavazott.

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

11. Egyebek

(A nyilvános napirendi pont hangfelvételének kiadását a tinnyei hivatal megtagadta. Az indoklás szerint azt a zárt üléssel azonos fájlba rögzítették – amely nem kiadható – , és kérésem ellenére a hangfájlt nem vágták ketté. Ezért ennek a napirendi pontnak a hangfelvételét egyelőre nem volt lehetőségem nyilvánosságra hozni, de amint megkapom, megteszem és frissítem a cikket. [a szerk.])

Krix Lajos: Átadja a szót Dr. Imre Gábor jegyzőnek.

Dr. Imre Gábor: Tájékoztat arról, hogy egy óvoda pedagógus a mai napon benyújtotta felmondását. Molnár Ildikó óvoda vezető a mai napon – a most kiosztásra került – kérelmet nyújtotta be a képviselő-testület elé, amelyben kéri a pedagógus hiány pótlására, plusz egy fő pedagógiai asszisztens felvételéhez a testület hozzájárulását.
Korábban Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (IV.12.) számú önkormányzati határozata alapján az óvodavezető saját hatáskörében pályázatot írhatott ki a költségvetésben előirányzott létszámon felül további egy fő óvoda pedagógus felvételére. (Akkor 6+1 főre született a határozat, de a közismert okok miatt a pedagógus állások a mai napig nincsenek betöltve).
A kialakult kényszerhelyzetben némi segítséget jelentene az asszisztensi státusz, amelyet határozott időre hirdetne meg a vezető.
Török Éva képviselő kérdésére tisztázódik, hogy a kérelem további egy főre értendő.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2018. (IX.26.) számú önkormányzati határozata
az óvodai álláshely bővítésről

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy korábbi 21/2017. (IV.12.) számú önkormányzati határozatát hatályan tartva további 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazását engedélyezi a Tinnyei Napköziotthonos Óvodában.

Határidő: azonnal
Felelős: óvodavezető

 Elfogadva: 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Krix Lajos: 17:12-kor lezárta az ülést


Hangfelvételek, videók:

 20180926_00_Napirend.mp3
 20180926_01_MikroVoks_bemutato.mp3
 20180926_02_Etkezesi_rendelet_modositasa.mp3
 20180926_03_Szocialis_rendelet_modositasa.mp3
 20180926_04_BursaHungarica_palyazathoz_csatlakozas.mp3
 20180926_05_Onkormanyzati_terulet_berbeadasa.mp3
 20180926_05b_rovid_szunet.mp3

Dokumentumok:

 20180926_JKV.pdf
 20180926_JKVM.pdf

A tinnyei önkormányzat kapcsolódó oldalai:

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Önkormányzati határozatok
Önkormányzati rendeletek

Ha tetszik Önnek ez a cikk, ossza meg ismerőseivel:

Iratkozzon fel RSS hírfolyamunkra!

Az RSS az egyik legrégebbi és legelterjedtebb technológiája a hírek elkötelezettség nélküli olvasásának. Nem kell telepítenie semmit és nem kell átadnia személyes adatait senkinek. Csak kapcsolódjon hírfolyamunkhoz és valahányszor új cikket publikálunk, személyes RSS olvasója értesíti Önt pont úgy, ahogy azt Ön kívánja.

Feliratkozás

Javasoljuk az RSS olvasónk használatát. Ingyenes.

Látogassa meg Facebook oldalunkat!

Inkább egy közösségi lény? Látogassa meg Facebook oldalunkat és kövessen minket ott. Oldalunkon a főbb cikkeinken kívül a környékbeli közösségi oldalak érdekes és releváns bejegyzéseiről is tájékozódhat. Ossza meg bejegyzéseinket ismerőseivel, beszélje meg őket más olvasókkal és élvezze a megbízható forrásból származó aktuális és érdekes híreket.

Megnézem

Értékelje munkánkat!

A Körtvélyes szerkesztőjeként végtelenül büszke vagyok arra, hogy többé-kevésbé rendszeres időközönként olyan univerzális kiadvánnyal lephetem meg Tinnye lakosságát, ami remek alapanyag papírrepülő hajtogatáshoz, alátétnek zöldség pucoláshoz, bélésnek szemetes kukába vagy gyújtósnak kandallóba.

Viszont elégedettséggel tölt el az is, amikor arról értesülök, hogy az újság valamelyik írása felkeltette olvasónk érdeklődését. Meleg szívvel gondolok azokra, akik az egész újságot elolvassák, esetleg fel is idézik valamelyik cikkét. Széles mosoly ül az arcomra, amikor valaki azzal fogad vagy keres meg, hogy szívesen adna interjút az egyik lapszámba. És végtelen hálát érzek akkor, amikor valaki úgy dönt, hogy részt vállal a tinnyeiek hiteles és tényleges tájékoztatásának kihívásaiban.

Ha az Ön számára is fontos, hogy a helyi történések híre azokhoz is eljussanak, akiknek nincs internet kapcsolata vagy jobb szeretik a helyi híreket kézbe véve lapozgatni, támogassa munkánkat! Fejlesszük közösen a tinnyei kommunikációt!

Írjon nekünk!

Küldje el nekünk cikk javaslatát, olvasói levelét, helyi vagy régiós híreit, közéleti vagy személyes élménybeszámolóját, vagy adjon fel apróhirdetést!

E-mailt küldök mutasd az e-mail címet

Jelentessen meg lapunkban fizetett hirdetést vagy vállaljon részt a Körtvélyes nyomdai költségeiben és a tinnye.info online működtetésében a CZMB Bt. CIB Bank Zrt.-nél vezetett

számú „Körtvélyes támogatás” közleménnyel történő átutalással. Támogassa Ön is a független helyi újságírást!

Olvasóink nevében is köszönöm szépen.

Czuczor Szabolcs,
felelős szerkesztő

Továbbiak a témákban:

Önkormányzati hírösszefoglaló

Rajzpályázat, Gondosóra program, képviselő-testületi ülés

2023.02.22. 10:55

Meghívó közös önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2023. január 25. (szerdán) 18:00-kor

2023.01.22. 20:22

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. november 23. (szerda), 16 órára a hivatal tanácstermébe

2022.11.22. 10:24

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. október 26. (szerda), 16 órára a hivatal tanácstermébe

2022.10.25. 07:31

Változik a tinnyei képviselő-testület összetétele

Ladányi Péter lemondott, ezért új képviselő kerül a testületbe

2022.10.01. 09:40

Önkormányzati hírösszefoglaló

Barnakőszén igényfelmérés, KT ülés 2022. június 29. (szerdán): befagyasztott TOP+ pályázatok, művház részleges energetikai felmérése, rendelet a zöldterületek fenntartásáról, társadalmi egyeztetés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, rendelet a közterületek használatáról, rendelet a partnerségi egyeztetések helyi szabályairól, lehetséges lángossütő a Pohl-udvarban, a református temető másfél milliós zöldterület-karbantartási költségei, nehézségek az önkormányzat bérbe adott ingatlanjai kapcsán, megszűnő közkutak, erdő beépítésre szánt belterületté jelölése

2022.09.25. 16:14

Önkormányzati hírösszefoglaló

Többgenerációs családok rezsi támogatása, helyi ügysegéd helyett vörösvári kormányablak vagy kormányablak busz

2022.09.13. 08:52

Pufi mellény? De Lorean? 1,21 gigawatt?

Tényleg ez kell, ha ott akarok lenni egy képviselő testületi ülésen?!

2022.08.11. 08:55

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. június 29. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2022.06.27. 12:19

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. május 25. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2022.05.25. 05:48

Önkormányzati hírösszefoglaló

Eladó építési telkek, igazgatási ügyintéző kerestetik, ismét elérhető az ügysegéd

2022.05.11. 18:39

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. április 26. (kedd), 16 órára a hivatal tanácstermébe

2022.04.22. 17:46

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. március 9. (szerda), 16 órára a hivatal tanácstermébe

2022.03.07. 07:39

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésekre

Közös: 2022. február 21. (hétfő) 18:00-kor, tinnyei: 2022. február 24. (csütörtök) 16:00-kor

2022.02.20. 09:32

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2022. január 27. (csütörtök), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2022.01.21. 21:29

Önkormányzati képviselő-testületi ülés ELHALASZTVA

De hivatalosan az is csak ma reggel derült ki, hogy eredetileg ma délután lett volna az ülés

2021.12.15. 11:43

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2021. december 15. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2021.12.08. 21:30

Videó Tinnye Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.11.04. 15:00

A tartalomból: Az e-mail mint nem írásos forma? Percenkénti szavazások futószalagon, település rendezés M100 kapcsán, belterületbe vonások és átminősítések, mi lesz a „Zöli” helyén?…

2021.11.07. 21:29

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2021. november 4. (csütörtök), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2021.11.03. 08:33

Meghívó közmeghallgatásra

2021. október 20. (szerda), 18 órára az iskola tornatermébe

2021.10.09. 12:59

Videó Tinnye Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.09.29. 15:00

A tartalomból: költségvetés, tejház, utcanévadás, civil pályázatok, gazdasági program, szociális tűzifa, Bursa Hungarica ösztöndíj, önerős útépítés, M100 és a tranzitforgalom…

2021.10.01. 12:12

Videó a Tinnye és Pilisjászfalu Közös Önkormányzatának képviselő-testületi üléséről: 2021.09.28. 17:30

A tartalomból: közös hivatal költségvetése, megállapodása, beszerzési szabályzatának módosítás

2021.09.30. 09:32

Meghívó önkormányzati képviselő-testületi ülésre

2021. szeptember 29. (szerda), 15 órára a hivatal tanácstermébe

2021.09.22. 15:04

Meghívó Tinnye és Pilisjászfalu Közös Önkormányzatának képviselő-testületi ülésére

2021. szeptember 28. (kedd), 17:30 órára a hivatal tanácstermébe

2021.09.15. 07:33

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről: 2021.08.27. 8:00

A tartalomból: szociális tűzifa, adótartozás telekért, M100 környezetvédelmi vizsgálata, tinnyei fociklub

2021.08.29. 14:12

Videó a tinnyei képviselő-testület üléséről: 2021.06.30. 16:00

A tartalomból: pandémia, M100, kommunikáció felelőssége, telekeladások, térfigyelő kamerák, súlykorlátozáshoz kötött behajtás, civil szervezetek támogatása, augusztus 20., települési feladatlista…

2021.07.01. 23:34

Tudja Ön, mi lett az előző javaslatával?

Vajon elfogadta vagy elutasította az önkormányzat? Itt ellenőrizheti.

2021.05.24. 10:00