Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. október 10. (rendkívüli ülés)

2018.11.05., Ladányi Péter

Címkék: Képviselő-testületi ülések Közélet Tinnyén ezt lehet?

A tinnyei képviselő-testület októberi rendkívüli ülésén döntött az óvoda 2017. évi szabad pénzmaradványának elvonásáról, és a szeptemberi „vis maior” esemény miatt korábban a Mária és az Ady Endre utca csatlakozásánál átvágott út helyreállításáról.

(A cikk a képviselő-testületi ülés hivatalos jegyzőkönyve alapján készült; a jegyzőkönyv szövegében előforduló esetleges hibákért elnézést kérünk. [a szerk.])

 

A képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv és a nyilvános napirendi pontok hangfelvétele nyilvános, közérdekű adatok.

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdés szerint a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az önkormányzat
az igény beérkezését követő legrövidebb időn alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül köteles eleget tenni.

Az üléssel kapcsolatos közérdekű adatokat már 2018. november 26-án kikértük az önkormányzattól, de azt cikkünk írásáig még nem kaptuk meg és azokat más formában sem hozták még nyilvánosságra.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) számos állásfoglalása szerint:
„Az információszabadság szempontjából egyformán kezelendő a jegyzőkönyv és a hang-, képfelvétel, vagyis ezek nyilvánosak, melyek interneten, hirdetőtáblán közzétehetőek, illetve melyekről egyéni adatkérésre másolatot kell biztosítani”.

(ha megkapjuk a kért közérdekű adatokat, frissítjük cikkünket)

 

 20181010_rk_JKV.pdf
 20181010_rk_JKVM.pdf
Napirend
1. „Vis maior” jellegű esőzés kapcsán elvégzett útátvágás helyreállítása a Mária utcában az Ady Endre utca csatlakozásánál
2. Döntés a 2017. évi költségvetés pénzmaradványról
Letölthető hangfelvételek, dokumentumok

Jelenlévők: Krix Lajos polgármester, dr. Molnár Ede alpolgármester,
Darázs Lászlóné és Nagy Jenő képviselők,
dr. Imre Gábor jegyző, Németh Nikolett jegyzőkönyv vezető

Napirend

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai közül 4 fő jelen van. Török Éva, Naszvadi Győző és Lőrincz László képviselők hiányoznak. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet hangfelvételről Németh Nikolett készíti el.
Két napirendi pontot tárgyal a képviselő-testület.

Elfogadott napirendek és sorrendjük:

1. „Vis maior” jellegű esőzés kapcsán elvégzett útátvágás helyreállítása a Mária utcában az Ady Endre utca csatlakozásánál
2. Döntés a 2017. évi költségvetés pénzmaradványról

 Elfogadva: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

1. „Vis maior” jellegű esőzés kapcsán elvégzett útátvágás helyreállítása a Mária utcában az Ady Endre utca csatlakozásánál

Krix Lajos: Ismerteti a kiadott anyagnak megfelelően a szeptember hónapban bekövetkezett vis maior eseményt. A Mária utca és az Ady E. utca kereszteződésében útátvágás történt, annak érdekében, hogy magánterületek vízelöntésére ne kerüljön sor. Az esemény másnapján megtörtént a bíráló bizottság általi felmérés és befogadásra került a vis maior bejelentés. Elkészült a szakértői költségbecslés, amelynek összege 4 513 199 forint. Ennek megfelelően a saját erőt a kiírásnak megfelelően kell biztosítani, amely a forrás 10%-a, azaz 451 320 forint. A Honfoglalás út mögül lezúduló, gondot jelentő csapadékvíz elvezetésére megoldást jelenthet a víz bevezetése a Mária utcai zárt vízelvezető rendszerbe a Damjanich utcánál lévő Békás patakba. A pályázat beadása most vált időszerűvé.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzatának 53/2018. (X.10.) önkormányzati határozat
a vis maior támogatási igényről

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: TINNYE „vis maior” jellegű esőzés kapcsán elvégzett útátvágás helyreállítása a Mária utcában (hrsz: 723) az Ady Endre utca (hrsz: 820) csatlakozásánál.
Tinnye, Mária utca (hrsz: 723) és Ady Endre utca (hrsz: 820)
EBR42 azonosító: 425 113

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés2018. év
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)451 320 Ft
Biztosító kártérítése--- Ft---
Egyéb forrás--- Ft---
Vis maior támogatási igény4 061 879 Ft
Források összesen4 513 199 Ft

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 4 513 199 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik
Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt
Vállalja a károsodott intaglannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja látni.
A testület a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (II.16.) önkormányzati rendeletében meghatározott tartalék terhére biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Elfogadva: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2. Döntés a 2017. évi költségvetés pénzmaradványról

Krix Lajos: Ismerteti az előterjesztés lényegét. Az államháztartásról szóló a maradvány elszámolásokkal kapcsolatban úgy rendelkezik, hogy az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv pénzmaradványának elvonandó és felhasználható összegéről.
Zárszámadáskor a pénzmaradvány összege meghatározásra került, de a célszerinti felhasználásról akkor a döntés elmaradt, ezt pótolja a mostani határozati javaslat.

Krix Lajos: Szavazást rendel el.

Tinnye Község Önkormányzatának 54/2018. (X.10.) normatív önkormányzati határozata
az önkormányzat 2017. évi szabad pénzmaradvány felhasználásáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2018 (IV.25.) önkormányzati rendelet („R”) 8. § szerinti 75 318 496 Ft önkormányzati szabad pénzmaradványa, illetve az R 9. § szerinti 3 419 454 Ft Tinnyei Napköziotthonos Óvoda szabad pénzmaradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

1. A fenntartása alá tartozó Tinnyei Napköziotthonos Óvoda szabad pénzmaradványa elvonásra kerül.

2. Az Önkormányzat szabad pénzmaradványa 75 318 496 Ft valamint az elvont 3 419 454 Ft 2018. évre betervezett ingatlan és egyéb építmény felújítására fordítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Krix Lajos polgármester
Baranyai Mária könyvelő

 Elfogadva: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Krix Lajos polgármester 08.15-kor lezárta az ülést.


Dokumentumok:

 20181010_rk_JKV.pdf
 20181010_rk_JKVM.pdf

A tinnyei önkormányzat kapcsolódó oldalai:

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Önkormányzati határozatok
Önkormányzati rendeletek

Ha tetszik Önnek ez a cikk, ossza meg ismerőseivel:

Továbbiak a témákban:

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről

Közvetítés: 2020.09.18. 7:30

2020.09.28. 19:36

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről

Közvetítés: 2020.09.03. 7:45

2020.09.06. 11:20

Videó a tinnyei képviselő-testület üléséről: 2020.07.08. 16:00

A tartalomból: útfeltúrás az Adyban, várakozó okos zebra, önkormányzati csontvázak, sokasodó közösségi oldalak, elhalasztott átminősítések, DIGI mobil Tinnyén, pályázatok, tűzijáték, művházfelújítás…

2020.07.09. 21:29

Sőt, még annál is régebben… (Frissítve)

Unalmas, tudom. De Tinnyének van egy ősrégi, ráadásul elismert Facebook oldala is.

2020.06.07. 11:08

Ó, Tinnye már jóval korábban „beszállt az internetbe”

Van egy másik önkormányzati Facebook oldal is, tudta?

2020.04.22. 18:45

Tinnye is „beszállt az internetbe”

Pedig volt már honlapja. De biztos a Facebook erejével majd hatékonyabb lesz.

2020.04.21. 12:24

Parázs vita egy csendes kis faluban

Már megint. És aki megelőzhetné, több éve nem tesz semmit.

2020.04.16. 23:30

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről (Frissítve)

Közvetítés: 2020.03.18. 7:30

2020.03.20.

Videó a Tinnye-Pilisjászfalu közös képviselő-testületi ülésről

Közvetítés: 2020.03.09. 18:00

2020.03.12.

Videó a tinnyei képviselő-testület üléséről

Közvetítés: 2020.02.26. 18:00

2020.03.01.

Pályázati Felhívás

Tinnye önkormányzati honlapjának helyreállítására

2020.02.27.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. július 17.

2019.07.20.

Településrendezés

Tinnyén

2019.05.29.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 24.

2019.04.30.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 3. (rendkívüli ülés)

2019.04.06.

Polgármesteri tájékoztató – információcsere (+hang)

az új M100-as út kapcsán tervezett (Tinnyét és Piliscsabát elkerülő) úttal kapcsolatban

2019.01.07.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. május 31. (rendkívüli ülés)

2018.11.24.

A képviselő-testületi ülések hangfelvételei

már az interneten – a tinnye.info online hírportálon

2018.11.04.

Tinnye, a gazdag falu

gondolatok a legutóbbi tinnyei fejleményekről

2018.10.28.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. szeptember 26. 15:00–17:12

2018.10.27.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. július 25. 15:00-15:40 (rendkívüli ülés)

2018.10.25.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. május 16. 15:00–19:05

2018.10.07.

Gombóc Artúr ebédje

Szerkesztői vélemény a nyilvánosságról, felelősségről és függetlenségről

2017.03.31.

Beszámoló a tinnyei képviselő-testületi ülésekről

2017. február 23. (rendkívüli ülés)

2017.03.04.

Ilyennek láttuk a II. Tinnyei Községi Disznótort

képes beszámoló

2017.02.07.

Megújul a tinnyei Kossuth Lajos Művelődési Ház

2017.01.08.

Falugyűlés – Közmeghallgatás

A tinnyei képviselő-testület 2016-os beszámolója

2016.12.10.