Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. február 13.

2019.04.06., Ladányi Péter

Címkék: Képviselő-testületi ülések Közélet Tinnyén ezt lehet?

A tinnyei képviselő-testület idei első ülésén tárgyalta a 2019. évi költségvetési rendeletet, de végül azt nem fogadta el: a következő ülésen újra tárgyalni fogják. A polgármester tájékoztatta a képviselőket az ÁSZ vizsgálatról, szó volt az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéseiről, valamint a 2019. évi munkatervről és belső ellenőrzési tervről is. A testület döntött az óvodai nyitvatartásról és beiratkozásról, az óvoda és az iskola körzethatáráról, valamint hozzájárult, hogy Esztergom csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

 

A képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv és a nyilvános napirendi pontok hangfelvétele nyilvános, közérdekű adatok.

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdés szerint a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az önkormányzat
az igény beérkezését követő legrövidebb időn alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül köteles eleget tenni.

Az üléssel kapcsolatos közérdekű adatokat már 2019. március 25-én kikértük az önkormányzattól, de azt cikkünk írásáig még nem kaptuk meg és azokat más formában sem hozták még nyilvánosságra.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) számos állásfoglalása szerint:
„Az információszabadság szempontjából egyformán kezelendő a jegyzőkönyv és a hang-, képfelvétel, vagyis ezek nyilvánosak, melyek interneten, hirdetőtáblán közzétehetőek, illetve melyekről egyéni adatkérésre másolatot kell biztosítani”.

(ha megkapjuk a kért közérdekű adatokat, frissítjük cikkünket)

 

(A cikk a képviselő-testületi ülés hivatalos hangfelvétele és hivatalos jegyzőkönyve alapján készült; a jegyzőkönyv szövegében előforduló esetleges hibákért elnézést kérünk. [a szerk.])

 20190213_JKV.pdf
 20190213_JKVM.pdf
Napirend
1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés rendeletének beterjesztése
2. 2019. évi munkaterv
3. Óvodával kapcsolatos döntések
4. Általános iskolai körzethatár
5. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Esztergom csatlakozásához szükséges döntés
6. Tájékoztató az Állami Számvevőszéki jelentésről
7. Összefoglaló jelentés a 2018. évi belső ellenőrzésekről
8. Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve
9. Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt eseményekről
10. Lejárt határidejű határozatok
Letölthető hangfelvételek, dokumentumok

Jelenlévők: Krix Lajos polgármester, dr. Molnár Ede Levente alpolgármester,
Darázs Lászlóné, Nagy Jenő, Török Éva, Naszvadi Győző és Lőrincz László képviselők,
dr. Imre Gábor jegyző, Németh Nikolett jegyzőkönyv vezető, Baranyai Mária könyvelő

Napirend

Krix Lajos: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő­-testület tagjai közül mindenki jelen van. Az ülés határozatképes, a jegyzőkönyvet Németh Nikolett vezeti.

A napirendi pontokban változás történt:
6. napirendi pont: tájékoztató az Állami Számvevőszék jelentéséről,
7. napirendi pont: Összefoglaló jelentés a belső ellenőri jelentés 2018. évi ellenőrzésekről,
8. napirendi pont: az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve.

Elfogadott napirendek és sorrendjük:

1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés rendeletének beterjesztése
2. 2019. évi munkaterv
3. Óvodával kapcsolatos döntések
4. Általános iskolai körzethatár (egyetértés)
5. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Esztergom csatlakozásához szükséges döntés
6. Az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve
7. Tájékoztató az Állami Számvevőszéki jelentésről
8. Összefoglaló jelentés a belső ellenőri jelentés 2018. évi ellenőrzésekről
9. Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt eseményekről
10. Lejárt határidejű határozatok

(a jegyzőkönyvben a napirendi pontok a fenti formában szerepelnek, amely nem mutatja a módosított sorrendet [a szerk.])

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés rendeletének beterjesztése

Krix Lajos: Tájékoztat a költségvetésben szereplő adatokról. Számszakilag és szerkezetileg jelentős módosulás található 2017 és 2018-as költségvetéshez képest. A költségvetés főösszeg nem ér el 300 millió forintot, pontosan 264 840 000 forint bevétel és kiadási oldanak az összege. Emlékeztet, hogy szeptembertől a háziorvosi szolgálat jelentős tétel kikerült, ellenben vannak költségek az orvosi rendelő üzemeltetése kapcsán megállapodás szerint. Még nem beépíthető másik nagy összeg a költségvetésben a döntéssel megalapozott betervezhető pályázati pénzek, vis major ügyek. Ebben az évben döntés hiányában még nem kerültek bele a költségvetésbe. Amennyiben például az orvosi rendelő felújítására pályázat íródik, abban az esetben módosításra lesz szükség a költségvetésben. Szerkezetében az iskolai intézményi étkezésnél van kiszámlázott 3,4 millió a bevételi oldalon, de a kiadási oldalnál 12,5 millió forint a különbözet kb. 9 millió ezért van ott a normatívák sora, amely állami finanszírozás. Az óvodai térítési díj esetében 41,5 millió forint támogatás érkezik az államtól, az óvoda költségvetése 61 millió forint, az önkormányzat saját forrásból biztosít kb. 10 millió forintot. Az óvoda jelenleg teljes gyermek létszámmal kitöltött, jelzések alapján új csoport létrehozására, bővítésére lesz szükség. Betervezésre került a Phol udvar kisebb rendbetétele, parkoló, játszótér kialakításának kezdeti megkezdése. Utca nyitásra István király esetében javasolja az 1 millió forint + áfa összeget, amely előkészületeket fedez például kerítés építése. Buszmegállók felújításával kapcsolatos összeget tavalyról áthoztuk, bár a felújításuk megtörtént. Önkormányzati ingatlanok kisebb felújítására, például kerítés javítására kapu készítésére 600 000 + áfa került betervezésre. Közvilágítás bővítésének, kiépítésének kiviteli tervére és kivitelezésére 10 120 000 + áfa, amelyben benne van a 750 000 tervezési díj és a lámpák összege Is. Beépítésre került tervezés szintjén 19 300 000 forint Pilisjászfalu Közös Önkormányzat tartozása Tinnye Község önkormányzata felé. Tartalmazza a költségvetés a HÉSZ-t a vízelvezetés tervezési költségeit.

Nagy Jenő: Gyalogátkelőhely költségeit tartalmazza?

Krix Lajos: A tervezés beépítésre került, kivitelezésre nem terveztünk még, mert jogerőre emelkedés időpontjától függ.

Naszvadi Győző: A költségvetésbe belefér a Damjanich utca és az Ady E. utca közötti gyalogos átjáró befejezése?

Krix Lajos: Javasolja, hogy a karbantartásra, víz, kátyú javításra tervezett soron, de majd külön testületi döntés alapján az abban meghatározott kereten belül valósulhasson meg.

Baranyai Mária: Van még egy karbantartási sor: 2 900 000 forint, amibe beleférhet a gyalogos átjáró tervezése.

Krix Lajos: Damjanich utca teljes aszfaltozása közel 40 000 000 forintba kerül, ezt az összeget nem tudtuk betervezni az idei évben, ezért továbbra is figyelni kell az önkormányzati belterületi utak pályázati lehetőségeit. A tervek megvannak pályázati kiírás esetén azonnal pályázni tudunk. A 04123 sornál a közfoglalkoztatási bérek, fünyíró-gépek karbantartása, fenntartási költségei és falu közterületeinek a nyári karbantartása lett betervezve. Tájékoztat, hogy az önkormányzati területek iránt nagy az érdeklődés, az értékesítésnél a piacnak megfelelő összeg kerül felajánlásra.

Török Éva: Ez a betervezett 7 400 000 az a tavalyi eladásokból származik?

Krix Lajos: Igen ebben van tavalyi eladásból származó tétel+áfa is.

Baranyai Mária: 2018-as telekeladásból származó 1 200 000 forint áfát fizetett az önkormányzat. A fennmaradó összeg az idei év önkormányzati területek eladására van betervezve.

Krix Lajos: A bérköltségeknél betervezésre került az óvoda. A bérköltségénél nincs lehetőség csökkenteni, teljesen kitöltve van a létszám, a védőnői szolgálat esetében a helyettesítési összeg megszűnt, mert állandó védőnő lett felvéve, ezért az összeg egy kicsit kevesebb. A közalkalmazottaknál nem lehet bért csökkenteni. Közművelődés esetében a bérleti díjakból kb. 600 000 forint folyik be egy évben, ugyanakkor a kiadások jóval többek.

Dr. Imre Gábor: Említést tesz a művelődési házban lévő konvektorokról, amelyek életveszélyesek, ezért a soron kívül javasolt karbantartások is be lettek tervezve.

Krix Lajos: A HÉSZ betervezésre került, két ütemben kerül a képviselő testület elé. Megnövekedett az építkezések száma ezért is fontos a HÉSZ mielőbbi változtatása.

Török Éva: Tájékoztat, hogy az anyagok késői kiküldése miatt nem volt elég idő az átnézésére. Kérdése, hogy a közterület felügyelő mit csinál, van-e eredménye a munkájának?

Dr. Imre Gábor: Javaslata, hogy a munkatervbe kerüljön bele a közterület felügyelet beszámolója.

Török Éva: Kérdése, hogy Úny felől érkezve közterületen felhalmozott kupacok engedéllyel vannak-e lerakva? Javaslata, hogy a vállalkozások ne az utcán, közterületen parkoljanak.

Krix Lajos: Ideiglenesen engedéllyel tavaszig parkolhat ott.

Török Éva: Belföldi kiküldetés 1 300 000 forint, helyi újság, kiadványok BK TV, ezt meg lehet bontani, hogy melyik mennyibe kerül?

Krix Lajos: Emlékezteti a testületet arra, hogy két évvel ezelőtti költségvetésben is szerepeltetni szerették volna az éves díjukat, de „kihúzásra" került BK TV. a Budakörnyéki Televízió az összes Budakörnyéki társulási tagnál tevékeny szerepet tölt be. Minden rendezvényről, polgármesteri interjúról tudósított, díjazás nélkül két éven keresztül. Beterjesztést nyújtott be januártól határozott időre szóló szerződéssel, amelynek a díja 100 000 forint + áfa / hó. A másik része az összegnek a helyi lap szerkesztése és kiadása.

Török Éva: Véleménye szerint ezt az összeget inkább lámpás gyalogátkelőhelyre kellene költeni,

Darázs Lászlóné: Kérdése, hogy a betervezett 5 000 000 forintba benne van-e az orvosi rendelővel szemben lévő járda elkészítése.

Krix Lajos: Úgy gondolja, hogy nem lett még megterveztetve a járda és pontos összeget nem lehet tudni, ezért még nem lett betervezve. A gyalogátkelőhely tervezője kimérte a járda területét és megállapításra került, hogy több helyen az magánterületen van. Emiatt szükség van a járdák kialakításánál a magánterületek telekhatár kimérése, tulajdonviszonyok tisztázására.

Dr. Molnár Ede: Perköltség (Müller) van feltüntetve ott a hivatalnak kell perköltséget fizetnie?

Krix Lajos: Mi vagyunk a felperes és addig amíg a per folyik bizonyos járulékos költségeket meg kell fizetni. Per nyerése esetén ezeket az összegeket visszakapja a hivatal.

Darázs Lászlóné: Kérdése, hogy a könyvtárban dolgozó Gyarmati Sándornénak sikerült e betervezni valamennyi összeget havonta a nyilvános könyvtárban lévő munkájáért.

Dr. Imre Gábor: Minden évben visszatérő kérdés, minden évben meg is szokta válaszolni: Gyarmatiné nem látja el a Pest Megyei községi könyvtári megállapodásban foglaltakat, sem nyitvatartási időt, sem más megállapodás szerinti feltételt. Iskolai könyvtárként üzemel, ezért onnan kapja a bérét, amennyiben vállalná a közösségi könyvtári megállapodás szerinti feladatokat, abban az esetben kaphatna ezért külön bért.

Lőrincz László: Kérdése, hogy Pilisjászfalu tartozása, ami 19 millió forint azt nem lehetne a Damjanich utca aszfaltozására költeni? A költségvetésbe bele lett építve a „talált pénz" és csak 9 millió forint a tartalék.

Dr. Molnár Ede: Damjanich utca aszfaltozása esetében véleménye szerint meg kellene várni a pályázat kiírását.

Nagy Jenő: Véleménye szerint ezt az összeget, amellyel Pilisjászfalu tartozik még ne költsék el, mert még nem érkezett be!

Naszvadi Győző: Félelme, hogy ez a tartozás függőbe marad.

Török Éva: Kérdése, hogy hány telket értékesített az önkormányzat a 2018-as évben.

Krix Lajos: Emlékezete szerint körülbelül 19 millióra jött ki az összes értékesítés, amelyeket pontosan a beszámoló tartalmazni fog.

Krix Lajos: Felteszi a kérdést, hogy szavazásra bocsátsa-e a költségvetést vagy módosításra van szükség? Várja a javaslatokat amennyiben módosításra van szükség.

Lőrincz László: Számtalan évek során meghozott intézkedésnél próbálta felhívni a figyelmet arra, hogy ez mind-mind a folyó költségek emelkedésével fog járni. Most eljutottunk arra, hogy akkora folyó költsége van az önkormányzatnak és a hivatalnak, hogy a költségvetési pénzt feléli évről évre.

Krix Lajos: Most nem a hivatalról beszélünk. 60 milliót az óvoda használ föl és más összeget a közétkeztetés. A hivatalnak a költségvetési felhasználása elsősorban több részről valósul meg, Pilisjászfaluról és nem csak innen finanszírozandó.

Lőrincz László: Kevesebbet kellene beletenni az önkormányzatnak a hivatal működésébe, rengeteg olyan intézkedés történt, ami mind megnöveli a folyó költségeket például közművelődés, közterület felügyelet, ezáltal már nem jut pénz aszfaltra, járdára és most már a talált pénzt is bele kell tolni a megnövekedett folyó költségekbe. Általában, amikor ezek a folyó költség növekvő intézkedések történtek akkor hiába próbálta jelezni aggodalmát, rendre meg lettek szavazva. Véleménye szerint a 20 milliós tartozásból a Damjanich utca fele le lenne aszfaltozva.

Krix Lajos: Véleménye szerint a közművelődés is önkormányzati kötelező feladatellátás és a falu érdekében arányosan meghozott feladat végrehajtásra szóló költségeket oda kell tenni, nem lehet egysíkúvá tenni a feladatokat.

Török Éva: Ha ezt a 19 milliót kivesszük akkor a bevételi oldalból hiányzik a kiadás, hogy lesz hozzáigazítva?

Krix Lajos: Amennyiben nem érkezik be a 19 millió forint abban az esetben költségvetés módosítására lesz szükség.

Krix Lajos: Felteszi a kérdést, hogy szavazásra bocsátsa-e a költségvetést, vagy következő ülésen térjenek rá vissza?

 Levéve a napirendről: 3 igen, 4 nem, 0 tartózkodás

A képviselő-testület levette napirendjéről a beterjesztett 2019. évi önkormányzati költségvetés elfogadását, azzal hogy következő ülésén ismét napirendre veszi.

2. 2019. évi munkaterv

Krix Lajos: Módosítást tesz a munkatervbe került képviselő testületi ülés időpontjairól, javasolja a ciklus hátralevő hónapjaira az ülések szerdai napon levő megtartását. 2019. május 15-én szerdán amennyiben elfogadható, arra a napra tenné a közmeghallgatást.

Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2019. (II. 13.) normatív önkormányzati határozata
Tinnye Község Önkormányzatának 2019. évi munkatervéről

Tinnye Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. A 2019. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.
2. A közmeghallgatás időpontját 2019.05.15. napjára hirdeti meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

3. Óvodával kapcsolatos döntések

Krix Lajos: Szavazásra teszi fel a kiadott anyagoknak megfelelően a kérdést az óvodai nyitvatartási rendről, a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjairól, és a 2019/2020. évre vonatkozó óvodai felvételi körzethatárról.

Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2019. (II. 13.) normatív önkormányzati határozata
az óvodai nyitvatartási rendről

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó úgy dönt, hogy:

1. nemzeti köznevelésiről szóló 2011, évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) b) pontja szerint, a Tinnyei Napköziotthonos Óvoda napi nyitvatartási idejét munkanapokon az alábbiak szerint határozza meg:

hétfő 6.30 órától 17.00 óráig
kedd 6,30 órától 17.00 óráig
szerda 6.30 órától 17.00 óráig
csütörtök 6.30 órától 17.00óráig
péntek 6.30 órától 17.00 óráig

2. Az óvoda a szükséges éves karbantartási munkák elvégzése miatt 2019. július 22. napjától 2019. augusztus 20. napjáig zárva tart.

Határidő: azonnal
Felelős: óvodavezető

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2019. (II. 13.) önkormányzati határozata
a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjairól

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC, törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Tinnyei Napköziotthonos Óvodába a 2019/20. nevelési évre történő beiratkozás időpontját az alábbiak szerint állapítja meg:

Beiratkozás időpontjai:
2019. április 24. szerda 06.30 -17.00
2019. április 25. csütörtök 06.30 -17.00Pótbeiratkozás:
2019. május 8. szerda 08.00 -16.00

Felkéri a jegyzőt, illetve az óvodavezetőt, hogy a beiratkozás időpontjának közzétételéről a helyben szokásos módon gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2019. (II. 13.) önkormányzati határozata
a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó óvodai felvételi körzethatárokról

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése értelmében a Tinnyei Napköziotthonos Óvoda felvételi körzethatárait Tinnye község közigazgatási területével azonosan határozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

(a fenti, 9/2019. (II. 13.) számú határozat szavazásának eredményét a jegyzőkönyv nem tartalmazza [a szerk.])

4. Általános iskolai körzethatár

Krix Lajos: Szavazást rendel el a 2019/2020. évre vonatkozó iskolai felvételi körzethatárokról.

Tinnye Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2019. (II. 13.) önkormányzati határozata
a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó iskolai felvételi körzethatárokról

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése értelmében a Tinnyei Kossuth Lajos Általános Iskola felvételi körzethatárait Tinnye község közigazgatási területével azonosan határozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

5. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Esztergom csatlakozásához szükséges döntés

Krix Lajos: Tájékoztat a kiadott anyagnak megfelelően, hogy Esztergom csatlakozása a Duna Vértes Köze Regionális Társulásához szükség van a tagtelepülések hozzájáruláshoz.

Tinnye Község önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (II. 13.) önkormányzati határozata
a Duna-Vértes Regionális hulladékgazdálkodási Társulási Tanácsba Esztergom csatlakozásáról

Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Duna–Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulási Tanácsba Esztergom Város önkormányzatának csatlakozási kérelmét elfogadja.
Az ennek megfelelő társulási megállapodás módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

6. Tájékoztató az Állami Számvevőszéki jelentésről

Dr. Imre Gábor: Megérkezett az immár nyilvános jelentés. Egyetlen abban megjelölt szabályzat elkészítése a jegyzőre hárul. Amely bár rendelkezésre állt az ÁSZ ellenőrzés időpontjában is azonban a hatálya nem terjedt ki egyértelműen az önkormányzatra és intézményeire.
Ettől függetlenül az összes pénzügyi és nem pénzügyi szabályzatot komplexen át kell dolgozni. Ezt a munkát megkezdte.

Török Éva: Riasztó az összegzés, amely leírja, hogy nem biztosította a közpénz felhasználás szabályosságát és a Nemzeti vagyonnal történő felelős gazdálkodást. Tartalmazza a jelentés, hogy Tinnye Község önkormányzatának belső kontroll rendszerének kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű.

Dr. Imre Gábor: Felsorolja azokat a kockázatokat, amelyeket vizsgál. A kontrollrendszer kialakítása az egész ellenőrzésnek az elnevezése. A közös hivatal tartalék tervére lesznek elkészítve a szabályzatok március végéig.

Krix Lajos: Véleménye szerint, ha súlyos szabályszerűség történt volna, akkor az Állami Számvevőszék azonnali vizsgálatot indított volna el.

Krix Lajos: Úgy értékeli, hogy a testület megismerte és tudomásul vette a jelentést, külön elfogadó határozatra értelemszerűen nincs szükség.

7. Összefoglaló jelentés a 2018. évi belső ellenőrzésekről

Krix Lajos: Az első ellenőrzési pont, ami a Pilisjászfalu Közös Önkormányzati hivatal finanszírozási és pénzkezelési jogszerűségére vonatkozik. Volt több megállapítás a belső ellenőr részéről. Szabályszerűségi észrevételt tett a pénzügyi elszámolásnál. A belső ellenőrzés teljeskörű adatszolgáltatás nélkül is kimutatott egy komplett pénzfelhasználást, amely nem lett szétbontva a két önkormányzat finanszírozására

Dr. Imre Gábor: A belső ellenőr megállapításai teljes mértékben megegyeznek a könyvvizsgáló korábbi megállapításával: pl. a hatáskör elvonással keletkezett szabálytalanságokkal.

Krix Lajos: A második ellenőrzés a szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés volt.

Dr. Imre Gábor: A fő megállapítás az volt, hogy a mérleg nem minden tétele van leltárral alátámasztva. Ez azóta pótolva lett. Elkészült a teljes leltár, amelyet a Magyar Államkincstár a napokban vizsgált és előzetesen úgy nyilatkoztak az ellenőrök, hogy a jelentésükben el lesz fogadva.

Krix Lajos: Összefoglalva szabályszerűséggel nincs gond, semmilyen döntés nem születik, elfogadás nélkül.

Krix Lajos: A belső ellenőrzési jelentést elfogadásra teszi fel a

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (II. 13.) számú önkormányzati határozata
2018. évi belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentés elfogadásáról

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az a 2018. évi belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentés előterjesztést melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 Tudomásul véve!: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

8. Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve

Krix Lajos: Ismerteti a 2019. évi belső ellenőrzési tervet.

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (II. 13.) számú önkormányzati határozata
2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Tinnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy előterjesztést melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 2019. évi belső ellenőrzési munkatervet.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

9. Polgármesteri beszámoló a két ülés között történt eseményekről

Krix Lajos: Tájékoztatást ad a szociális ügyekről, mert megnövekedett a települési támogatás iránti kérelmek száma, akik minimális összeg eltérés miatt nem kaphatnak. Javasolja, hogy legyen felülvizsgálva az esetleges felső összeghatár emelése.

Óvoda per ügyében márciusban újabb bírósági tárgyalás lesz. Döntés esetén tájékoztatást nyújt a testület elé.

Molnár Ildikó óvodavezető 2018. december 31.-vel megszüntette a munkaviszonyát, elment az óvodából, elhagyta a pedagógiai pályát. Pályázat kiírása megtörténik az óvodavezetői állásra, addig amíg nincs jelentkező Jurkovics Zsuzsanna lett a megbízott vezető. Új óvónő Halász Ibolya lett felvéve az óvodába, aki 2019.02.01-től megkezdte munkáját.

Dr. Imre Gábor: Javaslata, hogy az új óvodavezetői pályázat májusban kerüljön kiírásra, hiszen az ideiglenes vezetői megbízás 2019. augusztus 31-ig szól.

Krix Lajos: Gyalogátkelőhely tervezése folyamatban, probléma keletkezett a lámpatest elhelyezésénél egy főgerinc vezeték miatt. Közútkezelővel egyeztetve a probléma megtoldódott. A gyalogátkelőhely jelzőlámpás 40-es sebességkorlátozással pirosra váltó rendszerrel lesz felszerelve. Megállási tilalom lesz elhelyezve az átkelőhely környékénél az út szélén.

Megszaporodtak az önkormányzati területek iránti érdeklődések és az építési ügyek. Ezért szeretné felgyorsítani a HÉSZ-t.

A kormány által adott fafűtési támogatás megérkezett, közel 80 fő igénylő részére, a tüzelőanyagok kiszállításra kerültek.

Dr. Imre Gábor: Tájékoztat, hogy a tüzelőanyagok kiszállításának költségét a pályázaton felül az önkormányzat állta.

Krix Lajos: A Kádár és Vojczek által üzemeltett üzletet az önkormányzat megvette, a megállapodás szerinti első fizetési összeg 5 000 000 forint kifizetésre került, a második része 7 000 000 forint szeptember végéig kerül kifizetésre. A közüzemi órák leolvasásra kerültek minden átadásra került.

A védőnői állást 2019.02.01-től főállásban Csikiné Fodor Mária tölti be, ezért Fáklya Renáta már nem dolgozik helyettesítőként itt. Nőnapi ünnepséget szeretne tartani 2019.03.08.-án a község számára, ezért tájékoztatja a képviselő testületet.

Krix Lajos: Elfogadásra teszi fel a kérdést.

 Elfogadva: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

10. Lejárt határidejű határozatok

Krix Lajos: Ismerteti a lejárt idejű határozatokat.

 Tudomásul véve!: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Krix Lajos polgármester 17:25-kor lezárta az ülést.


Dokumentumok:

 20190213_JKV.pdf
 20190213_JKVM.pdf

A tinnyei önkormányzat kapcsolódó oldalai:

Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
Önkormányzati határozatok
Önkormányzati rendeletek

Ossza meg a cikket:

Továbbiak a témákban:

Videó a tinnyei képviselő-testület rendkívüli üléséről (Frissítve)

Közvetítés: 2020.03.18. 7:30

2020.03.20.

Videó a Tinnye-Pilisjászfalu közös képviselő-testületi ülésről

Közvetítés: 2020.03.09. 18:00

2020.03.12.

Videó a tinnyei képviselő-testület üléséről

Közvetítés: 2020.02.26. 18:00

2020.03.01.

Pályázati Felhívás

Tinnye önkormányzati honlapjának helyreállítására

2020.02.27.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. július 17.

2019.07.20.

Településrendezés

Tinnyén

2019.05.29.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 24.

2019.04.30.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. április 3. (rendkívüli ülés)

2019.04.06.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2019. február 27.

2019.04.06.

Polgármesteri tájékoztató – információcsere (+hang)

Az új M100-as út kapcsán tervezett (Tinnyét és Piliscsabát elkerülő) úttal kapcsolatban

2019.01.07.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. november 28.

2019.01.02.

A képviselő-testületi ülések hangfelvételei

Már az interneten – a tinnye.info online hírportálon

2018.11.04.

Tinnye, a gazdag falu

Gondolatok a legutóbbi tinnyei fejleményekről

2018.10.28.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. október 10. (rendkívüli ülés)

2018.11.05.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. szeptember 26. 15:00–17:12

2018.10.27.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. július 25. 15:00-15:40 (rendkívüli ülés)

2018.10.25.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. július 12. 15:00-16:15 (rendkívüli ülés)

2018.10.25.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. május 31. (rendkívüli ülés)

2018.11.24.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. május 16. 15:00–19:05

2018.10.07.

Tinnyei képviselő-testületi ülések

2018. április 23.

2019.01.02.

Gombóc Artúr ebédje

Szerkesztői vélemény a nyilvánosságról, felelősségről és függetlenségről

2017.03.31.

Beszámoló a tinnyei képviselő-testületi ülésekről

2017. február 23. (rendkívüli ülés)

2017.03.04.

Beszámoló a tinnyei képviselő-testületi ülésekről

2017. február 13.

2017.03.04.

Beszámoló a tinnyei képviselő-testületi ülésekről

2017. január 9. (rendkívüli ülés)

2017.03.04.

Ilyennek láttuk a II. Tinnyei Községi Disznótort

Képes beszámoló

2017.02.07.

Önkormányzati hírek

Krix Lajos polgármestertől és dr. Imre Gábor jegyzőtől

2017.02.07.