Page header
 Main page Today:  Glass In 4 days:  Municipal,  Selective

Privacy policy

Valid since the the 02/10/2020 17:17:16 modification of the document.

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

A CZMB LP. a 2011. évi CXII., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében azok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban GDPR Rendelet), valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban, a személyes adatok védelmének biztosítása és a GDPR végrehajtása érdekében elkészített adatvédelmi tájékozatóját (a továbbiakban Tájékoztató) az alábbiakban olvashatják.

A Tájékoztató célja, hogy a CZMB LP. az általa üzemeltetett tinnye.info domain-en található weboldal, a Körtvélyes c. nyomtatott újság, valamint tinnye.info online Facebook oldal felhasználóit és olvasóit tájékoztassa a velük kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozóan az adatkezelések köréről, az adatkezelés rendjéről, illetve egyéb kapcsolódó szabályokról.

2. Az adatkezelő adatai

A tinnye.info domain-en található weboldal, a Körtvélyes c. nyomtatott tinnyei helyi újság, valamint a tinnye.info online Facebook oldal tulajdonosa és üzemeltetője:

Name
CZMB LP.
Headquarters
H-2086 Tinnye, Honfoglalás street 39.
Tax number
25149384-1-13
Trade register number
13-06-068632
E-mail
szerkesztoshow the whole e-mail address

a továbbiakban mint Data handler mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint a GDPR Rendelet meghatározott elvárásainak.

2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Az Data handler nem közhatalmi szerv, nem végez közfeladatot vagy olyan adatkezelési műveletet, amelyek jellegénél, hatókörénél és/vagy céljainál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését tennék szükségessé, valamint nem kezel a GDPR Rendelet 9. és 10. cikke szerinti különleges adatot sem. Ezek alapján az Data handler adatvédelmi tisztviselőt nem nevez ki.

3. Általános adatkezelési irányelvek

Az Data handler tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, törvényi felhatalmazáson és jogos igényen alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk az Data handler részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Az Data handler adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR Rendelet)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Reklám tv.)
 • 2010. évi CIV. törvény – a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól (Sajtó tv.)
 • 2010. évi CLXXXV. törvény – a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (Média tv.)
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény – Magyarország helyi önkormányzatairól

Az Data handler fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására azzal, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit, olvasóit. Kérjük, hogy amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, írja meg nekünk, hogy megválaszolhassuk azt.

Az Data handler elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Data handler a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Data handler az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Ön a honlapot általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlap egyes részeit regisztráció nélkül látogathatja, és az ott elérhető szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe.

A honlap meghatározott részeihez való hozzáférést Data handler azonban előzetes regisztrációhoz kötheti. Elképzelhető, hogy a regisztráció során Önnek –önkéntesen és jogszabályi kötelezettség nélkül– személyes adatnak minősülő információkat is meg kell adni.

3.1. Az adatkezelés technikai háttere

Az Data handler a szolgáltatás nyújtása során a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Data handler az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Az Data handler olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Data handler az adatkezelés során:

 • megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • biztosítja a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • biztosítja a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.2. Az adatok fizikai tárolási helye

Személyes adatai a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben. Másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap, közvetlen üzenet- vagy levél küldésével, valamint az Data handler által üzemeltetett Facebook oldal használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adatokhoz kizárólag az Data handler ügyvezetője, a vállalkozás által működtetett médiumok szerkesztője és meghatározott IT szakembere fér hozzá, velük titoktartási megállapodás van érvényben.

4. A kezelt személyes adatok köre

4.1. Cookie-k (sütik)

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

4.1.1. Feltétlenül szükséges, ún. munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Data handler weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

4.1.2. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (Google)

Az Data handler weboldalain alkalmazhatja a Google mint harmadik felek sütijeit is. Ezek a szolgáltatások statisztikai célú szolgáltatások információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a fenti cégek szolgáltatásai fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használják fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Ezekkel az adatkezelésekkel kapcsolatban a harmadik fél adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

Külső szolgáltatók (pl. Google) cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, az Ön webhelyeket érintő korábbi látogatásai alapján.

A Google által használt hirdetési cookie-k lehetővé teszik, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket a honlapon és az internet egyéb webhelyein tett látogatásaik alapján jelenítsék meg Ön számára.

Ön leiratkozhat a személyre szabott hirdetésekről a Google Hirdetésbeállítások oldalának felkeresésével. Ha Ön szeretne leiratkozni arról, hogy a személyre szabott hirdetésekhez a külső szolgáltatók cookie-kat használhassanak, azt ezen az oldalon teheti meg.

4.2. Hírlevelek, online rendelések- és ügyintézések

Az Data handler saját weboldalain jelenleg nem működtet online rendelési vagy ügyintézési felületet. Amennyiben a vállalkozás szolgáltatásainak fejlesztése során ezek bevezetésre kerülnek, a jelen Tájékoztató frissítése is meg fog történni.

4.3. A tinnye.info online Facebook oldal

Habár az Data handler által üzemeltetett Facebook oldalhoz kapcsolódó (azt kedvelő) Facebook felhasználók személyes adatait nem használja a működése során, azokból még statisztikai adatokat sem nyer ki, óhatatlanul hozzáférhet olyan személyes adatokhoz, amelyeket a Facebook oldal felhasználói osztanak meg önkéntesen magukról.

Ezekkel az adatkezelésekkel kapcsolatban a harmadik fél adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

4.4. Classified advertising and Advertisements

Apróhirdetések feladása esetén Data handler a következő személyes adatokat kezeli:

Adatbirtokos Érintett személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Apróhirdetés hirdetője
 • E-mail cím,
 • Telefonszám
 • Hirdetés szövegének fogadása,
 • Hirdetés visszaigazolása,
 • Hirdetés kapcsolatfelvételi lehetőségeinek biztosítása azoknak a lapszámba történő való szerkesztés által
A személyes adat gyakorlati kezelése az adott lapszám nyomdába kerüléséig tart (ez kb. 2–4 hét). Megjelenést követően a lapszámot Data handler elérhetővé teszi a tinnye.info domain-en elérhető honlapon, valamint továbbítja az Országos Széchenyi Könyvtár fizikai és elektronikus archívumába is. Ezáltal Adatbirtokosnak a személyes adatok esetleges törlésére vonatkozó igényét (lásd 6.4. pontot) Data handler kizárólag a saját fennhatósága alatt álló online példányok utólagos anonimizálásával tudja teljesíteni.
Fizetett hirdetés hirdetője
 • Név,
 • Cím,
 • E-mail cím,
 • Telefonszám
 • Hirdetési megrendelése,
 • Hirdetés szövegének és/vagy grafikai nyersanyagának fogadása,
 • Hirdetés visszaigazolása,
 • Hirdetés kapcsolatfelvételi lehetőségeinek biztosítása azoknak a lapszámba történő szerkesztés által
 • Hirdetés költségének kiszámlázása

A hirdetében feltüntetett személyes adat gyakorlati kezelése az adott lapszám nyomdába kerüléséig tart (ez kb. 2–4 hét). Megjelenést követően a lapszámot Data handler elérhetővé teszi a tinnye.info domain-en elérhető honlapon, valamint továbbítja az Országos Széchenyi Könyvtár fizikai és elektronikus archívumába is. Ezáltal Adatbirtokosnak a személyes adatok esetleges törlésére vonatkozó igényét (lásd 6.4. pontot) Data handler kizárólag a saját fennhatósága alatt álló online példányok utólagos anonimizálásával tudja teljesíteni.

A hirdetés költségének kiszámlázása révén Adatbirtokos esetleges (számlára felvezetett) személyes adatai átkerülnek a könyvelésre, aminek törlésére ezáltal – a törvény előírásoknak eleget téve – nincs lehetőség.

5. Adatfeldolgozók

Az Data handler a törvényi kötelezettségeinek teljesítése és szolgáltatásainak magas szintű végzése érdekében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.

5.1. Bérszámfejtő, könyvelő

Az Data handler az üzletkörébe került számviteli és munkajogi bizonylatokat, szerződéseket az azokon szereplő személyes adatokkal az alábbi adatfeldolgozó számára adja át (az adatokat az adatfeldolgozó kizárólag az Európai Únió területén tárolja és dolgozza fel):

Név:
Kaczér Lászlóné EV.
Székhely:
1073 Budapest
Adószám:
41775736-1-42

Az adatokat kizárólag a fenti vállalkozás vezetője és a könyvelést/bérszámfejtést végző munkatársa ismerheti meg és dolgozza fel. A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés, ill. jogi kötelezettség jogalap okán egyes magyarországi hatóságok (pl. NAV) is megismerhetik a fenti adatokat. Az Data handler és a fenti adatfeldolgozó között létrejött szerződés titoktartási záradéka kiterjed az ismertetett adatkezelésre is.

5.2. Tárhely szolgáltató

Név:
EZIT Kft.
Székhely és az adatok fizikai tárolásának helyszíne:
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám:
01-09-968191

6. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

6.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Data handler megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR Rendelet 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

6.2. Az érintett saját adataihoz való hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a tájékoztatást.

6.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Data handler által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

6.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Data handler indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető ill. annak kezdeményezése esetén nem teljesíthető, ha az adatkezelés az alábbi okok miatt szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Data handler korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím:
1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:
+36 1 391 1400
Fax:
+36 1 391 1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:
http://www.naih.hu

7. Fogalommeghatározások

A Tájékoztatóban használt, adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak meghatározása megfelel a GDPR Rendelet 4. cikkében felsorolt fogalmaknak és értelmezésüknek.

8. Egyéb rendelkezések

A Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Data handler a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Data handler adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://tinnye.info/document/privacy-policy/ címen.