Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

 

A tinnye.info domain tulajdonosa és üzemeltetője a

név:LOGISOL Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:2086 Tinnye, Bocskai u. 21.
adószám:24062574-2-13
cégjegyzékszám:13-09-158052
e-mail:infologisol.hu

a továbbiakban Kiadó.

Ön azzal, hogy belép a tinnye.info domain-re vagy annak bármelyik aldomain-jére (pl. lap.tinnye.info, tinnye.info/kortvelyes), a továbbiakban honlap, elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak.

Amennyiben Ön nem fogadja el jelen feltételeket, a honlapot el kell hagynia, azt nem használhatja.

Szerzői jogok

A honlap és az azon található tartalom (beleértve, de nem kizárva: szöveg, grafika, kép, szoftver, adatbázis, videó, hanganyag) – az alábbi kivételekkel – teljes egészében a Kiadó kizárólagos szellemi tulajdona.
Kiadó az alábbi külső szolgáltatók termékeit használja weboldalain, mely tartalmak felett az adott szolgáltató rendelkezik:
- COOKIE CONSENT by Insites
- Google Fonts by Google
- Facebook by Facebook
- Google+ by Google
- Linked in by Linked in
- Twitter by Twitter

Kiadó fenntart minden jogot – így különösen a szerzői jogi védelem alapján fennálló és a tulajdonosi jogait –, amelyeket kifejezetten nem ruház át a honlap látogatója számára.

A honlapon szereplő védjegyek azok bejegyzőinek a tulajdona.

Adatvédelem

Ön a honlapot általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlap egyes részeit regisztráció nélkül látogathatja, és az ott elérhető szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe.

A honlap meghatározott részeihez való hozzáférést Kiadó azonban előzetes regisztrációhoz kötheti. Elképzelhető, hogy a regisztráció során Önnek –önkéntesen és jogszabályi kötelezettség nélkül– személyes adatnak minősülő információkat is meg kell adni.

Érintett:: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

A Kiadó, mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván az Ön adatait. A Kiadó csak azokat az adatokat tartja nyilván, amelyek nyilvántartására Ön előzetesen kifejezett felhatalmazását adta, és olyan terjedelemben, amíg az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges.
Amennyiben adatkezelésre kerül sor, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és az adatkezelés nyilvántartásba vételének NAIH azonosítószáma minden esetben feltüntetésre kerül.

A Kiadó elkötelezett az Ön adatainak védelmében, és minden tőle telhetőt elkövet, hogy a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat biztonságosan tárolja, azokat semmilyen körülmények között nem teszi -az Ön előzetes, kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül- harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve, ha jogszabály ezt kötelezően nem írja elő.

Amennyiben személyes adatot nem kíván megadni, jogában áll, hogy a honlapon ne regisztráljon. Ebben az esetben a holnap regisztrációhoz kötött részeit továbbra is használhatja.

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, illetve kérheti azok helyesbítését vagy törlését.

A honlap rögzítheti az Ön számítógépének internet címét (IP-cím), és azt, hogy mikor, milyen tartalmat nézett meg a honlapon, milyen gyakran és alkalmanként mennyi időt töltött ott, valamint hogy honnan navigált a honlapra. Ön a honlap használatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen adatokat az Ön személyazonosságához nem kapcsolható módon tároljuk, és ezen statisztikai adatokat a Kiadó saját üzletmenetében felhasználja, termékei és szolgáltatásai minőségének javítása érdekében.

Külső szolgáltatók, amilyen pl. a Google vagy a Facebook, cookie-k használatával jelenítenek meg hirdetéseket, az Ön webhelyeket érintő korábbi látogatásai alapján.

A Google által használt hirdetési cookie-k lehetővé teszik, hogy a Google és partnerei a hirdetéseket a honlapon és az internet egyéb webhelyein tett látogatásaik alapján jelenítsék meg Ön számára.

Ön leiratkozhat a személyre szabott hirdetésekről a Hirdetésbeállítások oldal felkeresésével. Ha Ön szeretne leiratkozni arról, hogy a személyre szabott hirdetésekhez a külső szolgáltatók cookie-kat használhassanak, azt ezen az oldalon.

Egyéb

Kiadó fenntartja a jogot, hogy a honlapot és annak tartalmát – beleértve a jelen nyilatkozatot is – előzetes értesítés nélkül is bármikor módosíthassa.